Finansinės atskaitomybės sudarymas kursinis darbas


Utenos kolegijos verslo ir technologijos fakulteto verslo ir vadybos katedros buhalterinės apslaitos studijų programa. Uždarosios akcinės bendrovės „ vitaminai “ pristatymas. Uab „ vitaminai “ pradiniai likučiai 2015 sausio. Sąskaitos Nr. Sąskaitos pavadinimas. Iš viso 84600. Uab „ vitaminai “ 2015. 01 02 mėn. ūkinės operacijos eil. Uab “ vitaminai ” bendrasis žurnalas. Eil. nr. Data Dok. nr. Iš viso #########. 2015m. didžioji knyga. Didžiosios knygos sąskaita Nr. Debetas Kreditas. Iš viso. Galutinis likutis 29. Galutinis likutis  . Galutinis likutis. Galutinis likutis 44. Galutinis likutis 20. Didžiosios knygos sąskaita. Debetas Kreditas Likutis.           Debetas. Uab „ vitaminai “ darbinė atskaitomybės lentele. Sąsk. nr. Pavadinimas bandomasis koregavimai koreguotas pelno ataskaitos sąsk. Pelno nuostolių ataskaita. Pardavimo pajamos. Pardavimo savikaina. Bendrasis pelnas nuostoliai. Veiklos sąnaudos. Tipinės veiklos pelnas nuostoliai. Kita veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Įprastinės veiklos pelnas nuostoliai. Pelnas nuostoliai prieš apmokestinimą. Pelno mokestis. Grynasis pelnas nuostoliai. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Dotacijos , subsidijos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Uab „ vitaminai “ pelno paskirstymas.


Uždaroji akcinė bendrovė „Vitaminai“ yra savarankiško akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas yra padalytas į akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir bendrovės įstatais.

Bendrovė taiko dvejybinio įrašo apskaitos sistemą bei naudoja pavyzdinį sąskaitų planą

Bendrovė metinę finansinę atskaitomybę sudaro vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu 2001m. Lapkričio 6 d. Nr. IX-575.

Pagrindinė įmonės veikla sulčių gamyba bei prekyba trąšomis

Iš obuolių ir kriaušių spaudžiamos trijų rūšių sultys: obuolių, kriaušių ir obuolių - kriaušių, kurios pasaldinamos cukrumi ir, išpilstytos į vienodus stiklainius, parduodamos.

Bendrovėje atsargos apskaitomos nuolat, taikomas atsargų įkainojimo FIFO metodas.

Gamybos išlaidos kaupiamos 6 klasės sąskaitose, o po to iškeliamos į Nebaigtos gamybos sąskaitą. Netiesioginės gamybos išlaidos paskirstomos konkretiems gaminiams pagal to gaminio sudaromą dalį visame pagamintos produkcijos kiekyje.

Laikotarpio metu pagaminta produkcija apskaitoma planine pagaminimo savikaina. Laikotarpio pabaigoje, nustačius faktinę produkcijos pagaminimo savikainą, skirtumas tarp planinės ir faktinės savikainų nurašomas į parduotų prekių savikainą.

Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir juridinį savarankiškumą, veikiantis pilnos ūkiskaitos principu. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės. UAB „Vitaminai“ yra gamybinė įmonė, kuri gamina sultis, o taip pat dar vykdo prekybą – parduoda trąšas.

Įmonės turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Ilgalaikį turtą sudaro materialusis turtas, kurio likutinė vertė 33620 EUR. Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, kurios skirtos perparduoti ir gamybai, jų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1040 EUR. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolų įmonei nebuvo, Bendrovės pinigai yra banko sąskaitoje ir kasoje – 65189 EUR.

Įmonės nuosavas kapitalas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 56490 EUR, kurį sudaro pasirašytas ir apmokėtas kapitalas – 79200 EUR ir nuostolis – 22710 EUR.

Mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose, apskaitomos visos įmonės skolos, kurias sudaro trumpalaikė banko paskola, skolos tiekėjams , mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai, viso įsipareigojimai sudaro – 43359 EUR

Visi bendrovės pardavimai registruojami 5 klasėje pardavimų pajamose. Pardavimų savikainą sudaro parduotų prekių savikaina, tiesioginės medžiagos, tiesioginis darbo užmokestis ir gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Ataskaitinio laikotarpio bendrasis nuostolis – 7201 EUR.

Visos kitos įmonės sąnaudos, susijusios su įmonės veikla priskiriamos veiklos sąnaudoms, kurios sudarė – 15509 EUR. Įvertinus visas sąnaudas galutinis įmonės rezultatas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gavosi nuostolis – 22710 EUR.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4068 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ana
  • Finansinės atskaitomybės sudarymas kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Finansinės atskaitomybės sudarymas kursinis darbas. (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-atskaitomybes-sudarymas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:54
×