Finansų analizės ir valdymo praktikos ataskaita


Ekonomikos praktikos ataskaita. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Uab “Taurina” veikla. Uab “Taurina” dinaminė ir struktūrinė analizė. Balanso dinaminė ir struktūrinė analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminė ir struktūrinė analizė. Uab “Taurina” santykinių finansinių rodiklių analizė. Veiklos pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Veiklos ir finansinis svertas. Nuosavo kapitalo DU ponto analizė. Uab “Taurina” veiklos ir finansinis prognozavimas. Uab “Taurina” veiklos tęstinumo analizė. Bankroto tikimybės prognozė. Finansinės būklės vertinimas EVA metodu. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.


Darbo objektas – UAB „Taurina“ 2010-2012 metų finansiniai veiklos rezultatai.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Taurina“ finansinę būklę, veiklos rezultatus 2010-2012 metais bei numatyti veiklos tęstinumą.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti dinamiškai ir struktūriškai UAB „Taurina“ balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą atkleidžiant įmonės veiklos rezultatus;

Atlikti finansinės būklės vertinimą naudojant santykinius rodiklius;

Mokomosios ir mokslinės literatūros šaltinių analizė;

UAB „Taurina” yra įsikūrusi Šiauliuose ir veikia nuo 1998 m. Įmonės pagrindinė veikla – megztų trikotažinių, nertų bei susagstomų megztinių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba. Ši įmonės veikla nesikeitė nuo bendrovės įkūrimo pradžios. Įmonė mezga trikotažo gaminius iš savo ir užsakovų patiektų žaliavų, atlieka siuvimo, mezgimo, narstymo paslaugas Lietuvos Respublikos ir užsienio firmoms. Žaliavas taip pat įsigyja iš Lietuvos ir užsienio įmonių. Gaminiai gaminami pagal užsakovų pateiktus užsakymus. Pagrindiniai įmonės siekiai:

gauti pelną parduodant pagamintą produkciją ir teikiant paslaugas juridiniams bei privatiems asmenims;

užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;

Apskaitą bendrovė tvarko pagal Verslo apskaitos standartus, vadovaujasi buhalterinės apskaitos įstatymu, savo veikloje taiko visus galiojančius mokesčių apskačiavimo ir sumokėjimo atatinkamoms valstybinėms institucijoms įstatymus, nustatyta tvarka teikia ataskaitas Statistikos departamentui. UAB”Taurina” ruošia trumpą finansinių ataskaitų rinkinį ir nedaro pinigų srautų ataskaitos.

Iš 1 paveikslo matyti, kad akcininkų susirinkimas – aukščiausias valdymo organas, generaliniam direktoriui yra pavaldūs komercijos direktorius, darbų saugos specialistas ir vyr. finansininkė. Komercijos direktoriui pavaldi administratorė – buhalterė, meistras bei technologas, o technologas vadovauja cechui, kuriame dirba siuvėjos – mezgėjos.

Atsižvelgiant į makroekonominę aplinką matyti, kad įstatyminė (teisinė) aplinka yra nepastovi, dažnai keičiasi įstatymai. Bendrovė moka mokesčius valstybei: pelno – 15 proc, 0,6 proc nekilnojamo turo, už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir pakuotės atliekomis, valstybinio socialinio draudimo 30,98 proc, įmokas į garantinį fondą 0,2 proc.

Mados tendencijos potecialius pirkėjus ne labai įtakoja, jie renkasi laisvo sportinio arba klasikinio stiliaus megztinius – tokius ir gamina UAB”Taurina”. Verslo aplinka Šiaulių mieste palanki, teigiamai vertinami verslininkai, kurie vykdo eksportą.

Konkurencinė aplinka gana stipri. Galimybė laisvai patekti į rinką padidino konkurentų skaičių – Lietuvoje atsirado ne tik Vakarų Europos , bet ir pigi produkcija iš Kinijos. Nors kinietiškų produktų kokybė žymiai blogesnė negu UAB ”Taurina” bet , kai gyventojų perkamoji galia ženkliai sumažėjusi, pirkėjus tenkina ir tokie produktai . Šiaulių mieste ir apskritai Lietuvoje, tokias prekes tiekiančių firmų yra ganėtinai daug.

Tiek įmonės vadovui, tiek informacijos vartotojams yra svarbu ir įdomu žinoti įmonės finansinę būklę, lėšų panaudojimą, turto, kapitalo pokyčius – įmonės finansinius duomenis, kurie ateityje gali pritraukti daugiau investuotojų, tiekėjų ir klientų. Visi šie finansiniai veiklos rodikliai yra parodomi pelno (nuostolio) ataskaitoje, balanse, pinigų srautų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje bei aiškinamajame rašte.

Geriausiai turto, nuosavo kapitalo,įsipareigojimų ir kitų balanso staripsnių pokyčius parodo dinamikos ( horizontalioji) analizė. Nagrinėjant balansą reikia atkreipti dėmesį į tokius straipsnius kaip ilgalaikis materialusis turtas, trumpalaikis turtas, trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai, nuosavas kapitalas ir rezervai, tad pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai pateikti 1 priede ir pavaizduoti 2 paveiksle.

Iš 2 paveikslo matyti, kad 2010-2012 m. ilgalaikis turtas sudarė atitinkamai apie 1,34 mln. Lt, 1,32 mln. Lt ir 1,34 mln. Lt, tad horizontalioji analizė parodė, kad ilgalaikis turtas per nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo 5557 Lt t.y. 0,41 proc., trumpalaikis turtas per nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo nuo 1,14 mln. Lt iki 0,91 mln. Lt, o tai sudaro 19,93 proc. Nuosavas kapitalas 2010-2012 m. sudarė atitinkamai 1,54 mln. Lt, 1,69 mln. Lt ir 1,45 mln. Lt. Tai reiškia, kad per analizuojamą laikotarpį nuosavas kapitalas sumažėjo apie 84 tūkst. Lt. t.y. 5,50 proc. Labiausiai sumažėjo mokėtinos sumos t.y. 15,68 proc. arba apie 148 tūkst. Lt.

UAB „Taurina“ 2010-2012 m. dinaminė balanso analizė parodė, kad per nagrinėjamą laikotarpį ilgalaikis turtas sumažėjo 5557 Lt. t.y. 0,41 proc. Ilgalaikio turto sumažėjimą labiausiai lėmė pastatų ir statinių sumažėjimas 121,1 tūkst. Lt. t.y. 15, 69 proc., kadangi per analizuojamą laikotarpį įmonėje naudojami pastatai ir statiniai nusidėvi, taip mažindami pastatų vertę. Ilgalaikio turto pokyčiui teigiamos įtakos turėjo transporto priemonių augimas, kuris per 2010-2012 m. padidėjo 104 tūkst. Lt. t.y. 794,37 proc., kadangi 2011 ir 2012 m. UAB “Taurina” įsigijo transporto priemonių už 133 tūkst. Lt.

Finansų analizės ir valdymo praktikos ataskaita. (2015 m. Lapkričio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/finansu-analizes-ir-valdymo-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:40