Finansų teisė


Grynųjų pinigų apyvarta ir jos teisinis reguliavimas. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentavimas. Grynųjų pinigų teisinis reguliavimas. „finansų teisė“. Finansu teise konspektai. Maklerio egzamino testas. Maklerio egzamino testas 2013. Biudžetinio proceso principai. Maklerio egzamino testai. Grynuju pinigu apyvarta ir teisinis reguliavimas.

Valstybės finansų veikla. Valstybės fin. Veiklos metodai. Fin. Veiklos formos. Fin. T dalykas ir sąvoka. Ft šaltiniai. Ft normų požymiai ir sąvoka. Ftn rūšys. Finansiniai institutai ir ft sistema. Ft santykių (fts) požymiai ir sąvoka. Fts rūšys. Fts objektai. Ft subjektai. Finansų drausmė. Fin. Kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Fin. Kontrolės rūšys. Bendravalstybinės fin. Kontrolės institucijos. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Lr biudžeto sandara, ir nacionalinio biudžeto sistema ir jo sudarymo principai. Biudžeto pajamos ir asignavimai. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Einamųjų metų vb-to projekto rengimas. Einamųjų metų vb-to tvirtinimas. B-to vykdymas. B-to vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Tikslinių fondų sąvoka ir tikslai. Bendravalstybiniai tf. Mokesčių požymiai ir sąvoka. Mokesčių rūšys. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentavimas. Mokesčio administravimo samprata. Mokestiniai ginčai ir jų sprendimas. Mokesčių inspekcijos taikomos poveikio priemonės. Valstybinė mokesčių sistema. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Fa pajamų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Įmonių ir org-jų nekiln. Turto mokestis. Valstybės skolinimosi (vs) (kredito) esmė. V-bės skolinimosi principai. Liet v skola ir jos valdymas. Vid ir užs paskolų ėmimas ir naudojimas. Valst garantijų vidaus ir užsienio paskoloms teikimas. Skolininkų ir skolininkų, už kuriuos garantuoja v, priežiūra ir atsakomybės taikymas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Valstybės išlaidų finansavimo esmė. Kapitalo investicijų (ki) finansavimas. Biudžetinis sąmatinis finansavimas (bsf). Biudžetinių įstaigų (bį) nebiudžetinės lėšos (nb) ir specialiųjų programų (sp) lėšos. V ir savivaldybių įmonių (vį ir sį) finansinė veikla. Bankinio kreditavimo (bk) sąvoka ir reikšmė. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Kreditinės veiklos licenzijavimas. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Komercinių bankų bankrotas. Draudimo sąvoka ir esmė. Draudimo įmonių steigimas ir jų veiklos priežiūra. Draudimo veiklos valstybinė priežiūra. Valstybės pinigų sistema. Grynųjų pinigų apyvarta. Užsinenio valiutos teisinis režimas. Negrynųjų pinigų apyvarta (npa). Kasos operacijų teisinis reguliavimas. Užsinenio valiutos teisinis režimas.

IV.2. Fin. kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Plačiąja prasme tai – visų V ir S institucijų veikla, susijusi su V pinigų naudojimo priežiūra. Siaurąja prasme – kaip specialiai įsteigtų fin. institucijų veikla. Uždaviniai: 1)užtikrinti fin. drausmę (pagr.); 2)užtikrinti, kad visi subjektai tinkamai vykdytų savo pinigines prievoles V; 3)fin. pažeidimų prevencija; 4)asmenų, pažeidžiančių fin. įst. išaiškinimas; 5)fin. įstatymų pažeidėjų patraukimas atsakomybėn; 6)papildomų V fin. rezervų išsiaiškinimas. Fin. kontrolės turinys 1)fin planų ir fin. ta vykdymo tikrinimas; 2)fin. operacijų tikslingumo tikrinimas; 3)pasiūlymų dėl fin. veiklos tobulinimo teikimas; 4)sankcijų taikymas; 5)fin. veiklos vertinimas.

IV.3. Fin. kontrolės rūšys: Pagal tikrinimo objektą: 1)išankstinė – atliekama prieš vykdant t.t. fin. operacijas. Jos objektas – pasirengimas fin. operacijai atlikti; 2)einamoji – vykdoma fin. planų įgyvendinimo metu. Objektas – pats fin. planų vykdymas; 3)rezultatų – nukreipta į fin. planų rezultatų patikrinimą. Pagal kontrolės pagrindą: 1)privalomoji – vykdoma įstatymų pagrindu (mokesčių insp., valst. kontr.); 2)iniciatyvinė – konkretaus ūkio subjekto užsakymu (auditas). Pagal kontrolės apimtį ir kontrolės institucijų statusą: 1)bendravalstybinė – vykdoma visos L mastu. Objektas – visi V piniginiai ištekliai. Vykdo centrinės institucijos (S, Vyr., VK, LB, VMI); 2)savivaldybių (municipalinė) – vykdoma tik konkr. S teritorijoje. Obj. – tik S piniginiai ištekliai. Vykdo S įsteigtos institucijos (S kontrolierius); 3)vidinė – taikoma tik valst. įst. ir įm. Vykdo vidaus auditoriai. Objektas – lėšų, kurias naudoja V įst. ar įm. naudojimo priežiūra; 4)nepriklausoma – vykdo nepriklausomos audito įmonės. Atliekamas V inst. užsakymu arba įst. pagrindu (pvz. jei įmonė nori gauti iš V paskolą arba garantiją paskolai).

V.1. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Materialine prasme: B–V ar S centralizuotas pinigų fondas. Ekonomine prasme: B–ek. sant., susiję su B sudarymu ir naudojimu. Teisine prasme: B-ta patvirtintas V ar S centralizuoti pinigų fondo sudarymo ir panaudojimo planas. B požymiai: 1)universalus fin. planas, kuris apima visus V ar S fin. planus.; 2)pagrindinis V ar S fin. planas; 3)tvirtinamas įst. arba S tarybos sprendimu, todėl subj, kurie nevykdo B, g.b. taikomas teisinės atsakomybės pr. B f-jos: 1)administracinė – visa valdžios ir valdymo inst. veikla t.b. vykdoma griežtai laikantis patvirtinto B; 2)ūkinė-visa V ūkinė veikla negali viršyti B patvirtintų pajamų ir išlaidų apimčių.

V.2. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Biudžetinė teisė – visuma biudžetinės tn, kurios reguliuoja santykius, atsirandančius funkcionuojant nacionalinio biudžeto sistemai. Biudžetinės T dalyką sudaro: 1)sant, susiję su L biudžetinės sandaros ir B sistemos įtvirtinimu; 2)sant., susiję su B pajamų ir išlaidų sistemos nustatymu; 3)sant., susiję su V ir S biudžetinės kompetencijos paskirstymu; 4)sant., susiję su B proceso organizavimu. Biudžetinių santykių ypatumai: 1)dalyviai g.b. tik V, S ir valst. inst.; 2)visi ginčai, kylantys iš biudž. sant. be jokių išlygų sprendžiami ikiteismine ar admin. tvarka; 3)visada riboti laike. B sudaromas 3 m., tvirtinamas 1 m. Pagr. biudž T šaltinis – 1)biudžeto sandaros įst. 2)Svarbią reikšmę turi kiekv. m. priimamas įst dėl B patvirtinimo kt. m.

  • Microsoft Word 65 KB
  • 2016 m.
  • 19 puslapių (17598 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansų teisė
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansų teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 11:23
×