Gamybinės praktikos ataskaita UAB „Galkanta“


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB „Galkanta“ veiklos aprašymas. UAB „Galkanta“ sąskaitų plano reikšmė. UAB „Galkanta“ ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. UAB „Galkanta“ trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Pinigų apskaita. Atskaitingų asmenų apskaita. UAB „Galkanta“ pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka ir registravimas. Pajamų pripažinimo tvarka ir registravimas apskaitoje. Sąnaudų pripažinimo tvarka ir registravimas apskaitoje. UAB „Galkanta“ darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita. UAB „Galkanta“ pirkimų ir pardavimų apskaita. UAB „Galkanta“ finansinė atskaitomybė. UAB „Galkanta“ mokestinė atskaitomybė. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


UAB „Galkanta“ sąskaitų planas yra toks pat kaip ir pavyzdinis sąskaitų planas.

1 klasė.Ilgalaikio nematerialiajo turto įmonė neturi. Ilgalaikio materialiojo turto sąskaitos labai trumpai detalizuotos – tėra tik įsigijimo savikaina bei nusidėvėjimas. Tačiau įmonė neįtraukusi pagal pavyzdinį sąskaitų planą rekomenduojamų finansinio, kito ilgalaikio, biologinio turto sąskaitų.

2 klasė.Įmonė savo atsargas suskirsčiusi į kuras automobiliams bei mažavertis inventorius. Išankstiniai mokėjimai suskirstyti į apmokėjimus tiekėjams, remontui, draudimui,patalpų nuomai bei kitas išlaidas. Pirkėjų įsiskolinimuose išskiriamos pirkėjų skolos ir abejotinos skolos. Kitose gautinose sumose įmonė išskiria pirkimo PVM, avansinį pelno mokestį, užstatus ir garantijas, atskaitingus asmenis. Pinigai yra suskirstyti į banką ir kasą. Įmonė pinigus laiko viename banke. Kasa taip pat yra viena.

3 klasė. Nuosavame kapitale išskiriamos tik paprastosios akcijos, privalomasis rezervas, ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (n), ankstesnių metų pelnas (n), kuris išskirstytas pagal metus. Taip pat išskiriamas nepripažintas ankstesnių metų pelnas (n). Taip pat trečioje klasėje išskirta suvestinė pajamų – sąnaudų sąskaita.

4 klasė. Mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose UAB „Galkanta“ išskiria ilgalaikes skolas kredito įstaigoms, kitas finansines skolas, kitus ilgalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikių įsipareigojimų skiltyje taip pat išskiriamos skolos kredito įstaigoms, kitos finansinės skolos. Taip pat trumpalaikiuose įsipareigojimuose įmonė išskiria skolas prekių, paslaugų tiekėjams, iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai, mokėtinas pelno mokestis, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, kitos mokėtinos sumos.

5 klasė. Pajamų sąskaita suskirstyta į pardavimo (suteiktų paslaugų), finansinės – investicinės veiklos pajamas (palūkanos, baudos ir delspinigiai, teigiama valiutų kurso įtaka) bei pagautę.

6 klasė. Sąnaudose įmonė įtraukia savikainą, veiklos sąnaudas, kitos veiklos sąnaudas, finansinės – investicinės veiklos sąnaudas, netekimus. Pardavimo savikainai priskiriama darbininkų DU ir su juo susijusios socialinio draudimo sąnaudos. Į veiklos sąnaudas įmonė įtraukia įvairias sąnaudas, su kuriomis susiduria vykdydama veiklą, tokias kaip reklamos, reprezentacines, nuomos, remonto, komunalinės, kanceliarinės, tarnautojų DU, įvairių mokesčių sąnaudos ir pan.

Taigi, galima daryti išvadą, jog įmonė stengiasi neišplėsti sąskaitų plano, pasilikti tik tas sąskaitas, kurios naudojamos, reikalui esant sąskaitų planą papildydama.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas materialusis turtas, skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams, apskaitoje gali būti pripažįstamas ilgalaikiu, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą, jo savikaina UAB „Galkanta“ skaičiuojama prie to turto vertės pridedant papildomas tiesiogiai su to turto įsigijimu ir paruošimu naudoti patirtas išlaidas.

UAB „Galkanta“ įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą sąskaitų korespondencija yra tokia:

Ilgalaikis materialusis įmonės turtas yra nudėvimas. Jis įmonėje gali būti tiek riboto, tiek ir neriboto naudingo tarnavimo laiko (žemė). Tik riboto tarnavimo laiko turtui yra skaičiuojamas nusidėvėjimas, ir tik tada, kai tas turtas yra nuosavybės teise priklausantis, pagal išperkamosios nuomos sutartį įsigytas ir patikėjimo teise valdomas įmonėje. Tačiau nuomojantis ar naudojant pagal panaudos sutartį turtą, jam nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Apibendrintai galima teigti, jog įmonėje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas, tačiau gali būti keičiamas, jei pastebėta, kad jis neteisingai atspindi sąnaudas. Tas sąnaudas būtina pripažinti kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, naujo turto vieneto nusidėvėjimą pradedant skaičiuoti nuo kito mėnesio pradžios, taip pat nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pradžios kai tas turtas nurašomas, perleidžiamas, nebenaudojamas, perkeliamas į savikainą. Jei turtas nenaudojamas, jam nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

  • Apskaita Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (6115 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rasa
  • Gamybinės praktikos ataskaita UAB „Galkanta“
    10 - 3 balsai (-ų)
Gamybinės praktikos ataskaita UAB „Galkanta“ . (2017 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/gamybines-praktikos-ataskaita-uab-galkanta.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 09:18
×