Geltonoji dėmė


Geltonosios dėmės sritis. Sausoji geltonosios dėmės degeneracija. Šlapioji geltonosios dėmės degeneracija. Tyrimo procesas. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Respondentų socialinė padėtis, (%). Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Ligos trukmė mėnesiais. Simptomų pasireiškimas. Sergamumas gretutinėmis ligomis. Vyrų žalingi įpročiai. Moterų žalingi įpročiai. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal tai ar yra sergančių giminėje. Pacientų žinios apie ligą. Žinios apie ligą ir paciento amžiaus priklausomybė. Žinios apie ligą ir paciento išsilavinimas. Žinios apie ligą ir paciento lytis. Pacientų žinios apie ligos išeičių prognozę. Pacientų žinios apie ligos gydymo būdus. Vizitų dažnis pas oftalmologą. Respondentų pasiskirstymas pagal diagnozės nustatymo vietą. Gyvenimo pokytis diagnozavus geltonosios dėmės degeneraciją. Gyvenimo kokybės vertinimas prieš ligą ir nustačius amžinės Geltonosios dėmės degeneracijos diagnozę. Šeimos narių pagalbos pasiskirstymas sergantiesiems. Asmenų žinios apie slaugytojos informaciją. Asmens paruošimas injekcijos į stiklakūnį procedūrai. Asmenų pasiskirstymas pagal žinias apie jiems leidžiamus vaistus. Pacientų pasiskirstymas pagal žinias apie leidžiamus vaistus ir Gyvenimo vietą bei lytį. Asmenų prisiminimas apie suteiktas rekomendacijas. Slaugytojų rekomendacijos išleidžiant į namus. Slaugytojos bendravimas su pacientais. Asmenų pasiskirstymas pagal slaugytojų suteikiamą informaciją. Pacientų pasiskirstymas pagal amžių ir tai, ar slaugytoja paaiškino Apie nepageidaujamas reakcijas. Pacientų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir nepageidaujamų Reakcijų žinojimą. Pacientų pasiskirstymas pagal gyvenimo vietą, lytį ir Nepageidaujamų reakcijų žinojimą. Sunkumai, kylantys pacientams kasdien vartojant akių lašus gydymui. Pacientų pasiskirstymas pagal amžių, lytį, gyvenimo vietą ir Sunkumus lašinant akių lašus. Pacientų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, šeimyninę padėtį Darbingumą ir sunkumus lašinant akių lašus.


Darbo tikslas: įvertinti sergančiųjų amžine geltonosios dėmės degeneracija žinias apie ligą ir slaugytojo mokomąją veiklą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti sergančiųjų amžine geltonosios dėmės degeneracija žinias apie ligos bei gydymo ypatumus. 2. Įvertinti sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija žinias apie ligos rizikos faktorius ir nuomonę apie gyvenimo kokybės pokyčius. 3. Įvertinti sergančiųjų amžine geltonosios dėmės degeneracija nuomonę apie slaugytojo veiklą mokant juos. Metodai. Tyrimas buvo atliktas VšĮ VUL Santariškių klinikos akių ligų skyriuje 2014 m. sausio mėn. 15 d. – 2014 m. kovo mėn. 15 d. Siekiant tikslių rezultatų vertinimo, atliktas kiekybinis tyrimas, įtraukiant 200 respondentų. Tyrimui atlikti buvo naudota anketinė apklausa, naudojant savarankiškai sudarytą anketą. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS 17.0 programa. Rezultatai. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, 3 iš 4 respondentų buvo vyresni nei 60 metų amžiaus. 28,6 % sergančiųjų buvo kaimo gyventojai, o tai leidžia manyti, kad miesto žmonėms lengviau gauti medicinos pagalbą. Nustatėme, kad regos susilpnėjimas neigiamai veikia darbo galimybes, laisvalaikį bei mažina pasitikėjimą savimi, kas paspartina mažesnį bendravimo lygį su aplinkiniais bei artimaisiais. Tiriant pacientų pasiskirstymą pagal žalingus faktorius, nustatėme, kad dauguma respondentų priklausė padidintos rizikos sirgti geltonosios dėmės degeneracija grupei. Taip pat mūsų atlikto tyrimo duomenys atskleidė tai, kad didžioji dalis tiriamųjų manė, jog pakenktas regėjimas laikui bėgant atsistatys.Tokie rezultatai rodo, kad dar nėra tinkamai atliekamas sergančių asmenų švietimas apie ligą. Čia iškyla ne vien slaugytojos mokomojo vaidmens neišpildymas, bet ir komandinio darbo tarp paciento bei šeimos gydytojo ir slaugytojo spragos, kurias būtina išpildyti dėl kasmet sparčiai didėjančio sergančiųjų amžine geltonosios dėmės degeneracija skaičiaus. Išvados. 1. Pacientų (ypač vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, ne mieste gyvenančių) žinios apie ligos gydymo ypatumus ir prognozę yra nepakankamos. Kas ketvirtas pacientas nežino kaip gydoma ši liga, kokių regėjimo pokyčių tikėtis. 2. Būtina atkreipti dėmesį į žalingus faktorius bei gretutinius susirgimus ir taikyti visas įmanomas priemones, siekiant sumažinti šių faktorių įtaką AGDD progresavimui. Susirgus AGDD gyvenimo kokybės pablogėjimą pažymi 2/3 pacientų 3.Slaugytojo darbas turi būti pakeltas į kokybiškai aukštesnį lygmenį, nes beveik 25% respondentų nurodo, slaugytoja nesuteikė pakankamai informacijos pacientui suprantama forma, beveik pusė apklaustųjų neprisiminė ar nebuvo girdėję apie nepageidaujamas reakcijas po vaistų suleidimo į stiklakūnį.

Aim: To evaluate patients with AMD understanding of the disease and the nurse's training activities. The objectives of the: 1. To analyze patients with age-related macular degeneration knowledge about the disease and treatment characteristics. 2. Evaluate people with age-related macular degeneration in the knowledge of disease risk factors, and the opinion of the quality of life changes. 3. Evaluate people with AMD opinion about nursing teaching them. Methods. The study was carried out in PI University Hospital Department of Ophthalmology in 2014. 01.15 d. - 2014. 03.15 d. In order to precise evaluation of the results , a quantitative study involving 200 respondents. Survey was used in a survey using a profile drawn by the author. Results. Analysis of the data revealed that 3 out of 4 respondents were older than 60 years of age. 28.6 % of patients were rural residents , which suggests that the city easier for people to get medical assistance. We found that visual failure adversely affects employment opportunities, leisure and lowers self-esteem , which speeds up the lower level of interaction with others and loved ones. The examination of the distribution of patients by damaging factors, we found that most of the respondents belonged to high risk to suffer from macular degeneration group. Also, our survey data shows that the vast majority of subjects felt that damaged eyesight will be restored over time . These results suggest that there is not properly done with the kind of education about the disease. This raises not only the educational role of the nurse nonfulfilment but also teamwork between the patient and the family physician and nurse gaps that need to be fulfilled for each year of the rapid growth in patients with age-related macular degeneration number. Conclusions . 1. Patient knows (people with lower education , not living in the city) about the treatment of the disease characteristics and prognosis are inadequate. Every fourth patient does not know how to treat this disease. 2. Is necessary to draw attention to the damaging factors and co-morbidity , and to use all possible means to reduce the influence of these factors in the progression of AMD. AMD Illness of life deterioration notes 2/3 of patients 3. Nurses work must be raised to a qualitatively higher level, because almost 25 % of respondents indicate the nurse did not give sufficient information to the patient in an intelligible form, almost half of the respondents did not remember or had not heard of adverse reactions after treatment into the vitreous.

  • Slauga Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 1686 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 66 puslapiai (12475 žodžiai)
  • Universitetas
  • Emilija
  • Geltonoji dėmė
    10 - 8 balsai (-ų)
Geltonoji dėmė. (2016 m. Kovo 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/geltonoji-deme.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:16
×