Ilgalaikio materialaus turto apskaita (2)


Apskaitos kursinis darbas.

Įvadas. Mokslinės literatūros šaltinių apžvalga. Turto priskyrimas ilgalaikiam materialiajam ir įvertinimas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimas ir apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaitos būdai. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialaus turto ekploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.


Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto savikaina susideda iš dovanojimo sutartyje (ar kitame tokio pobūdžio dokumente) nurodytos to turto vertės, kuri negali būti didesnė už tikrąją to turto vertę, taip pat pridedamos visos jo įregistravimo ir paruošimo išlaidos. Jei dovanojimo sutartyje turto vertė nenurodyta, jo savikainą nustato pati įmonė, atsižvelgiant į tikrąją vertę.

Gauto mainais ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina nustatoma prie mainų sutartyje nurodytos turto vertės pridedant su mainais susijusiais išlaidas, patirtas iki turto naudojimo pradžios. Jei mainų sutartyje turto vertė nėra nurodyta, o mainomas panašios vertės ar paskirties turtas, tai laikoma, kad gauto turto savikaina yra lygi atiduoto turto vertei, pridedant su mainais susijusiais išlaidas. Mainais atiduodamo turto vertė nebūtinai turi būti lygi jo balansinei vertei, todėl tokiu atveju, tikrosios ir balansinės turto vertės skirtumas yra pripažįstamas pelnu iš ilgalaikio materialiojo turto mainų.

Ilgalaikį materialųjį turtą įmonės gauna jį pirkdamos iš trečiųjų asmenų arba pastatydamos jį savo jėgomis [10]. Turtas laikomas įsigytu tuomet, kai yra užregistruojamas buhalterinėje apskaitoje. Ilgalaikis materialusis turtas užregistruojamas debetuojant 12 grupės „Ilgalaikis materialusis turtas“ sąskaitą.

Ilgalaikio materialaus turto apskaita turi būti tvarkoma taip, kad teiktų informaciją atskaitomybės sudarymui. Šis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas pagal tokias turto grupes:

12 grupės sąskaitos debetuojamas tada, kai perkama žemė, pastatai, statiniai, mašinos, įranga ir kt., užregistruojant pasigamintą ilgalaikį turtą, perkainojus ar kitaip įsigyjant ilgalaikio materialaus turto. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas užregistruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, į kurią neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis, išimtis yra nebent jei PVM negrąžinamas. Negrąžinamą PVM galima pridėti prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos.

planuojamą naudojimo intensyvumą, naudingųjų savybių kitimą per visą tarnavimo laiką;

teisinius ir kitokius veiksnius, kurie riboja ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas imamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, po to, kai jis pradedamas naudoti. Faktą, kad turtas pradėtas naudoti, nurodo išrašytas įvedimo į eksploataciją aktas. Nusidėvėjimą reikia skaičiuoti ir išnuomotam arba panaudos sutarties pagrindu perduotam turtui bei remontuojamam turtui.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, po to, kai jis nurašomas, perduodamas ar kitaip perleidžiamas.

Nusidėvėjimas neskaičiuojamas turtui, kuris yra užkonservuotas, bibliotekų fondams, meno kūriniams, eksponatams, į kultūros vertybių registrą įrašytam turtui, išskyrus pastatus. Tokių pastatų nusidėvėjimas skaičiuojamas jei jie buvo rekonstruoti ir dėl to padidėjo jų vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atimant numatomą likvidacinę vertę, kurią nustato pati įmonė. Ji gali būti lygi arba didesnė už 0.

Jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo perkainotas ar jo vertė pasikeitė dėl remonto, nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo naujos jo vertės.

Įmonės gali pačios pasirinkti, kokį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą naudoti. Skiriami tokie, finansinėje apskaitoje taikomi, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai:

Metinė nusidėvėjimo norma (%) = Metinė nusidėvėjimo sumaĮsigijimo vertė−Likvidacinė vertė *100

Pavyzdžiui, pradinė objekto vertė 2000€, likvidacinė vertė, pasibaigus eksploatacijai 200€, eksploatavimo laikas – 5 metai.

Nusidėvėjimo suma 1 produkcijos vnt. = Įsigijimo vertė−Likvidacinė vertėNumatomas pagaminti produkcijos kiekis

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Ieva
 • 30 puslapių (5887 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 273 KB
 • Ilgalaikio materialaus turto apskaita (2)
  10 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio materialaus turto apskaita (2). (2017 m. Sausio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-materialaus-turto-apskaita-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:43