Ilgalaikio turto apskaita įmonėje


Ilgalaikio turto apskaita įmonėje 2013 m. Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita įmonėje. Ilgalaikis materialus turtas ir jo apskaita magistro darbai. Ilgalaikio turto apskaita magistro. Ilgalaikio materialaus turto isigijimas biudzetineje imoneje. Ilgalaikio turto bakalauro darbai. Ilgalaikio turto apskaita įmoneje kursinis. Imones ilgalaikio turto apskaita kursiniai darbai. Ilgalaikio turto apskaita x įmonėje.

Įvadas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Imt samprata. Imt skirstymas. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas ir registravimas apskaitoje. Imt, įsigyto iš trečiųjų asmenų, įsigijimo savikainos nustatymas. Ilgalaikio turto sąskaitų charakteristika. Pasigaminto įmonėje imt savikainos nustatymas. Turtas, gaunamas kaip savininkų turtiniai įnašai. Turtas, gaunamas neatlygintinai (dovanojamas). Turtas gaunamas mainais. Turtas, gaunamas pasitikėjimo teise. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita ir skaičiavimo metodai. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas – mažėjančios vertės metodas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nukainojimas ir perkainojimas. Ilgalaikio materialiojo turto nukainojimas – vertės sumažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ir nurašymo finansinė apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje apskaitoje užpajamuojamas ir apskaitomas remiantis jo faktine įsigijimo savikaina. Balanse toks turtas parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant per visą turto naudojimo įmonėje laikotarpį sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą, jei turtas naudojimo metu, dėl tam tikrų priežasčių, buvo nukainotas. IMT įsigijimo savikaina nustatoma ne tik įskaičiavus už šį turtą sumokėtą pinigų sumą, bet dar reikia pridėti visas su turto paruošimu naudoti susijusias išlaidas, patirtas iki jo naudojimo pradžios.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje turi būti užregistruotas įsigijimo savikaina. IMT įsigijimo savikainą dažniausiai sudaro turto pirkimo kaina, įskaitant sumokėtus arba mokėtinus negrąžinamus mokesčius, visos su turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos, patirtos iki jo naudojimo pradžios. Įsigijus IMT, jo įsigijimo savikainai priskiriama ir apskaitoje registruojama turto pirkimo kaina, atėmus visas pardavėjo suteiktas nuolaidas ir diskontus. Prie turto pirkimo kainos taip pat pridedami muitai, akcizai ir kiti sumokėti arba mokėtini negrąžinami mokesčiai, susiję su IMT įsigijimu. Vienas iš mokesčių, kurį paprastai įmonės moka įsigydamos IMT, yra pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM). Sumokėtas už įsigytą turtą PVM, jeigu jis buvo užskaitytas skaičiuojant mokėtiną (gautiną) į biudžetą PVM, neįskaičiuojamas į IMT įsigijimo savikainą, bet apskaitoje registruojamas kaip iš biudžeto atgautinas sumokėtas pirkimo PVM. Jeigu įmonė PVM negali įtraukti į atskaitą, jis gali būti priskiriamas veiklos sąnaudoms arba IMT įsigijimo savikainai. Įmonė PVM mokėtoja, įsigijusi turtą PVM apmokestinamajai veiklai vykdyti, sumokėtą PVM gali susigrąžinti iš biudžeto arba sumažinti šia suma į biudžetą mokėtiną PVM. Šiuo atveju sumokėtas PVM įmonei yra grąžinamas, todėl negali būti įskaitytas į IMT įsigijimo savikainą. Įmonė PVM mokėtoja, įsigijusi turtą PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti, sumokėto PVM nesusigrąžins iš biudžeto, todėl gali šį mokestį įskaityti į IMT įsigijimo savikainą arba priskirti veiklos sąnaudoms.

IMT apskaitai pavyzdiniame sąskaitų plane skirta sintetinė sąskaita 12 Materialusis turtas. Kiekviena įmonė savo individualiame sąskaitų plane šią sąskaitą detalizuoja savo nuožiūra, priklausomai nuo įmonėje turimų turto grupių. 12 sąskaitos Materialusis turtas debete registruojamas turto likutis ir jo padidėjimas, kredite – turto sumažėjimas, nurašymas. Balanse ilgalaikis turtas rodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama taip: turto įsigijimo savikaina – nusidėvėjimas + turto vertės padidėjimas – turto vertės sumažėjimas.

Ilgalaikis materialusis turtas gali būti įsigytas nuosavomis lėšomis, mokant pinigus iš anksto (1245 sąskaita Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą) arba skolon (kredituojama 443 sąskaita Skolos tiekėjams). Kai įmonei trūksta lėšų galima pasinaudoti banko kreditais, kurie grąžinami per vienerius metus (trumpalaikės finansinės skolos) arba po vienerių metų (ilgalaikės finansinės skolos).

Jei įmonė ketina įsigyti kitą ilgalaikį materialųjį turtą ir iš anksto už jį sumoka, tokie mokėjimai priskiriami prie ilgalaikio turto ir registruojami kito ilgalaikio materialiojo turto 1245 sąskaitoje.

UAB „X“ 2007 m. vasario 2 d. sudarė sutartį su tiekėjais dėl įrenginių, kurių vertė 30000 Lt. Sutartyje nurodyta, jog įmonė iki vasario 9 d. turi sumokėti tiekėjui 50 % avansą nuo įsigijimo vertės. Vasario 8 d. įmonė sumoka avansą iš sąskaitos banke ir apskaitoje užregistruoja:

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 66 KB
  • 2016 m.
  • 32 puslapiai (9863 žodžiai)
  • Universitetas
  • Maikas
  • Ilgalaikio turto apskaita įmonėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto apskaita įmonėje. (2013 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-apskaita-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 11:48
×