Įmonės analizė ir ataskaitų analizė


Įvadas. Įmonės balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės finansinės būklės ir veiklos efektyvumo analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Įmonėje labai svarbu laiku nustatyti nesėkmę, nes ją galima dar ištaisyti, o pavėlavus ir geriausi sprendimai beverčiai. Visos organizacijos turi planuoti, tiksliai ir teisingai vesti apskaitą ir analizuoti. Vykdant reikiamus veiksmus įmonės veikla bus efektyvi ir pelninga.

Darbe analizuosime įmonę 2011 – 2012 metų laikotarpiu, panaudosime finansinės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis.

Darbo tikslas: Atlikti įmonės analizę ir išanalizuoti finansines ataskaitas, rodiklius, rezultatus.

Darbo uždaviniai:

1. Atlikti finansinių ataskaitų vertikalią, horizontalią ir finansinių rodiklių santykinę analizę;

Neigiamam turto vertės pokyčiui turėjo įtakos, kad analizuojamu laikotarpiu nebuvo įsigyjama naujo ilgalaikio turto, o turimas - tik nusidėvėjo. UAB „BCE“ transporto vertė dėl amortizacijos 2012 m. mažėjo – 24,14 proc. arba 7000 Lt. Kitų įrenginių ir įrankių vertė taip pat dėl nusidėvėjimo 2012 m. sumažėjo 9,05 proc. arba 168000 Lt

Ilgalaikis nematerialus turtas 2011 metais sudarė 1500 Lt. ir per tuos metus nusidevėjo. Ilgalaikį nematerialųjį turtą UAB „BCE“ sudaro kompiuterinės programos. Per 2012 m. nebuvo įsigyta naujų kompiuterinių programų.

UAB „BCE“ kitas materialus turtas analizuojamu laikotarpiu mažėjo. 2012 m. sumažėjo 25,56 proc. arba 285000 Lt., lyginant su prieš tai buvusiais metais.

Taigi visiems šiems pasikeitimams ilgalaikio turto dalyje turėjo įtakos, kad 2011 – 2012 m. UAB „BCE“ nesiplėtė, nevykdė renovacijų, o jos turimas turtas amortizavosi.

Trumpalaikio turto vertės kitimui įtakos turėjo atsargų ir išankstinių mokėjimų, per vienerius metus gautinų sumų, grynųjų pinigų sąskaitoje ir kasoje vertės kitimas.

Atsargų ir išankstinių apmokėjimų vertė analizuojamu laikotarpiu mažėjo dėl atsargų mažėjimo net 1513000 Lt arba 62,70 proc. lyginant su 2011 m. Nors 2012 m. išankstinių apmokėjimų vertė išaugo 4700 Lt (nuo 300 Lt), tačiau 2012 m. bendra atsargų ir išankstinių mokėjimų suma sumažėjo 1508300 Lt arba 62,50 proc.

Per vienerius metus gautinos sumos 2012 m. išaugo 1,47 proc. arba 32000 Lt dėl įsiskolinimų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kurie padidėjo 30000 Lt. arba 1,39 proc , ir kitų gautinų sumų, kurios padidėjo 2000 Lt. arba 11,76 proc.

Grynieji pinigai kasoje ir sąskaitoje 2012 m. didėjo 59,65 proc. arba 204000 Lt ir pinigų kasoje 2012m. buvo – 546000 Lt. Tačiau, laikyti tokią sumą neinvestavus ir nedengiant skolų, nėra racionalu.

UAB „BCE“ įstatinis kapitalas 2011-2012 m. nesikeitė ir jo vertė sudarė 198000 litus.

2012 m. ilgalaikės kreditinės skolos sumažėjo 212000 Lt arba 21,70 proc. Įmonė turi mokestinių įsipareigojimų, kuriuos turi apmokėti per kelerius metus. Ilgalaikiai įsipareigojimai analizuojamu laikotarpiu mažėjo, kadangi UAB „BCE“ nesudarė su kreditinėmis institucijomis naujų sutarčių paskoloms gauti, o per tuos metus dengė gautų paskolų dalis su palūkanomis.

Per vienerius metus mokėtinos sumos 2012 m. sumažėjo 38,41 proc. arba 610784 Lt. UAB „BCE“ įsiskolinimą tiekėjams sumažino 541284 Lt arba 40,88 proc. Įsiskolinimai tiekėjams mažina įmonės prestižą, ir taip galima netgi prarasti tiekėjus, negrąžinant jiems skolų ilgiau nei per metus.

Mokesčių, atlyginimų ir socialinio draudimo įsipareigojimai 2012 m. taip pat sumažėjo 2,22 proc. (3000 Lt).

UAB „BCE“ 2012 m. pelno mokesčio įsipareigojimai sumažėjo 36,76 proc. arba 37500 Lt.

Ilgalaikio turto dalis visame UAB „BCE“ turte 2011-2012 m. laikotarpyje augo, nors turto vertė per šiuos metus mažėjo. 2011 m. ilgalaikis turtas (tai yra ilgalaikis nematerialusis, materialusis turtas) sudarė 37,81 proc. viso įmonės turto. Didžiausią dalį, net 99,95 proc., ilgalaikiame turte sudarė ilgalaikis materialusis turtas, kurio 61,84 proc. vertės atitenka įrenginiams ir įrankiams arba 23,38 proc. visame turte. Transporto priemonės sudaro labai nežymią dalį 0,97 proc. ilgalaikiame materialiajame turte, o taip pat ir visame turte 0,37 proc. Kitas materialus turtas sudaro nemažą dalį 37,15 proc. ilgalaikiame materialiajame turte, o taip pat ir visame turte 14,05 proc. 2012 m. įmonės turtas sumažėjo didesne dalimi (21,84 proc.), nei ilgalaikio turto vertė (sumažėjo 15,38 proc.), todėl šio turto lyginamasis svoris išaugo ir sudarė 40,94 proc. viso bendrovės turto. Didžiausiąją ir pagrindinę dalį 100,00 proc. įmonės ilgalaikiame turte sudarė ilgalaikis materialusis turtas, nors jo vertė lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 15,33 proc. Materialiame turte žymiausią dalį 66,46 proc. užėmė kiti įrenginiai ir įrankiai, nors jų vertė lyginant su 2011 m. ir sumažėjo 9,05 proc. Transporto priemonės sudarė dar mažesnę dalį 0,87 proc. ilgalaikio materialaus turto vertės. Kitas materialus turtas sudarė nemažą dalį 32,68 procilgalaikio materialaus turto vertės. UAB „BCE“ 2011 m. turėjo ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris tiek ilgalaikiame turte, tiek ir įstaigos turte sudarė labai mažą dalį ir nesiekė net 1 proc.

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 154 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6330 žodžiai)
  • Kolegija
  • Virginija
  • Įmonės analizė ir ataskaitų analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės analizė ir ataskaitų analizė. (2016 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-analize-ir-ataskaitu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:34
×