Įmonės apskaitos organizavimas


Įvadas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Nuosavas kapitalas ir jo apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Įmonės bendra charakteristika. Įmonės apskaitos organizavimas. Įmonės apskaitos politika. Turtas ir įsipareigojimai. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Kapitalo apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Atsiskaitymų už atliktus darbus apskaita. Įmonės finansinė atskaitomybė. Įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.

Apskaita – nenutrūkstamo ūkinių ir finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir analizės procesas.

Šiame darbe bus išnagrinėta UAB "Ortitas" apskaitos organizavimas ir finansinės atskaitomybės sudarymas.

Aktualumas – buhalterinės apskaitos organizavimas ir finansinės atskaitomybės sudarymas pareikalavo iš apskaitos specialistų nuolat kelti kvalifikaciją, tobulintis, todėl ir nutariau nagrinėti šią temą, suprasti kaip pertvarkyti apskaitą, pagal naujus reikalavimus ir įvertinti kokį vaidmenį atlieka apskaita valdymo sistemoje.

Tyrimo objektas – UAB "Ortitas" apskaitos organizavimas.

Tyrimo tikslas – įvertinti apskaitos sistemos galimybes ir finansinių ataskaitų sudarymą.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai pagrįsti apskaitos organizavimo aspektus, remiantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais norminiais aktais.

Nustatyti UAB "Ortitas" apskaitos sistemą.

Išnagrinėti UAB "Ortitas" metinę finansinę atskaitomybę.

Dar neseniai tokia sąvoka kaip apskaitos politika nebuvo labai paplitusi ir gerai suprantama, buvo ribotai taikoma praktiškai. Iš esmės ši sąvoka įgavo prasmę atsiradus Verslo apskaitos standartams (VAS), kurie įvedė į apskaitą gana daug naujovių arba įteisino tam tikras metodikas, kurios buvo taikomos praktikoje, bet iki šiol buvo nereglamentuotos. Įsigalioję VAS nustato tik bendrus apskaitos principus. Įmonei tenka pačiai pasirinkti konkrečius, jų veiklai tinkamus apskaitos principus ir nusistatyti savo apskaitos taisykles.

Įmonių finansinės apskaitos politiką sudaro dvi didelės dalys:

Organizacinis ir techninis aspektas;

Teisinis apskaitos reguliavimas valstybiniu lygiu negali visiškai atlikti konkrečių įmonės rinkos ekonominių santykių ir įmonės priverstos pačios sukonkretinti savo apskaitos procedūras.

Apskaitos politika turi reglamentuoti visas apskaitos rūšis. (žr. 1.2. paveikslą):

Valdymo apskaita skirta valdymo sprendimams priimti. Ji visiškai nereglamentuojama valstybiniu lygiu, jos apskaitos politika priklauso tik nuo įmonės vadovybės. Valdymo apskaitos objektai yra produktų savikainos apskaita įvairiais aspektais tiek padalinių, tiek atskaitomybės centrų. Valdymo apskaita yra konfidenciali.

Finansų apskaita skirta įmonės finansinei būklei parodyti naudojantis finansinės atskaitomybės ataskaitomis. Valstybiniu lygiu reglamentuojamas finansinių ataskaitų sudarymas, jų formatai, bet jų sudarymo procedūros yra kiekvienos įmonės apskaitos politikos reikalas.

Visos apskaitos sritys turi skirtingus tikslus, jų metodologija yra nevienoda, vadinasi, apskaitos politika taikant atitinkamus apskaitos metodus ir būdus turi būti tokia, kad būtų pasiekti visi apskaitos tikslai. Svarbiausias apskaitos tikslas – teisingai parodyti ūkinę įmonės veiklą, įreiškiamą pinigais.

Apskaitos politika turi būti tokia, kuri užtikrintų, kad įmonės apskaitos informacija butų :

išsami. Tai reiškia, kad į apskaitos informaciją turi būti įtraukta visa įmonės reikšminga informacija;

reikiamu laiku. Tai reiškia, kad apskaitos informacija neturi atsilikti nuo valdymo poreikių. Pavėluota informacija dažnai būna mažai vertinga arba apskritai nevertinga;

objektyvi. Tai reiškia, kad joje nebūtų jokių neparodytų rezervų ar kitokių reikšmingų netikslumų.

ekonomiškai prasminga. Deja, Lietuvos apskaitos metodologinių dokumentų, įtvirtinančių apskaitos turinio svarbą o ne formą, praktiškai nėra;

suderinta. Tai reiškia, kad pirminių apskaitos dokumentų, kurių pagrindu sudaromos visos kitos suvestinės, registracija turi atitikti jų turinį ir esmę. Vėliau iš suvestinių sudaromos ataskaitos.

racionali. Tai reiškia, kad apskaitos sistema turi atitikti įmonės apskaitos poreikius.

Apskaitos politikos procesas apima šias stadijas:

Didžiąją apskaitos politikos problemų dalį sprendžia atskiros buhalterinės apskaitos mokslo atšakos – buhalterinės apskaitos organizavimas, buhalterinės apskaitos teorija, kūrybinė apskaita. (V. Bagdžiūnienė , 2005,p. 5 – 9)

Apskaitos organizavimą sąlyginai galima suskirstyti į atskirus lygmenis (žr. 1.3. paveikslą):

Pradinis – teorinis lygmuo - tai susipažinimas su apskaitos pagrindais, jos kategorijomis, principais ir metodais. Tai žinojimas apie pirminį - dvejybinį buhalterinį įrašą, jo tarpusavio ryšį, vadinamą ūkinės operacijos fiksavimu. Tų įrašų registravimo ir grupavimo apskaitos registruose samprata (nesvarbu - rankiniu ar techniniu būdais). Tai pirminis supratimas apie balanso sudėtines dalis, jo struktūrą, sąskaitas, iš kurių sudaromas balansas, sąskaitų planą, jo struktūrą, esmę ir galimybę jį taikyti. Teorinis lygmuo turi būti susietas su pagrindinės terminologijos sąvokų samprata, tokių, kaip pajamų ir sąnaudų, įplaukų ir išlaidų esmė ir jų skirtumas.

Praktinis - taikomasis lygmuo - tai pradinio lygmens teorinių žinių taikymas praktikoje, registruojant tikruose dokumentuose fiksuotas tikras ūkines operacijas. Šiame lygmenyje tampa būtinybe žinoti ir teisinius apskaitos principus, ir suprasti ekonomines - finansines pasekmes, užtikrinant aiškų teisinių aktų taikymą. Nes tos operacijos yra susietos ir su nuosavybės apsauga, teisinėmis garantijomis dėl jų apdraustumo. Nes tai yra susieta su finansiniais rezultatais bei mokesčių apskaičiavimu. Kiekvienas įrašas turi būti paremtas teisinėmis nuostatomis.

  • Microsoft Word 108 KB
  • 2015 m.
  • 56 puslapiai (10579 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • Įmonės apskaitos organizavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įmonės apskaitos organizavimas. (2015 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-apskaitos-organizavimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 12:15
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo