Įmonės auditas Alita


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Uab „Alta“. Užduotis. Rizikos įvertinimas. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Rodikliai finansinės būklės įvertinimui. Laiškas vadovybei. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Išvados.


Darbo objektas – UAB “ALTA” metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Darbo tikslas – atlikti UAB “ALTA” 2012 metų auditą, pareikšti nuomonę apie 2012 metų finansines ataskaitas.

Patikrinęs atostogų kaupinių priskaitymą ,nustatė ,kad atostogų kaupinių sąnaudos sumažintos 72039 litų ,iš jų 55000 litų darbo užmokesčio už nepanaudotas atostogas sąnaudos ir 17039 litai socdraudimo įmokų sąnaudos.

Auditorius turi patikrinti nepanaudotų atostogų atliktą inventorizacija nepanaudojus atostogų skaičiavimo teisingumui ir laiške vadovybei rekomenduoti, kad 72039LT turėtų bendrovė padidinti atostogų kaupino sąnaudas, tai pačiai sumai sumažinti pelną prieš mokesčius, perskaičiuoti pelno mokesčius ir grynąjį pelną. Pelno (nuostolių) ataskaitoje, balanso formoje turi perskaičiuoti nepaskirstytą pelną ir įsipareigojimus str. „Atidėjimai“ ir pelno mokesčio įsipareigojimai keisis jeigu bendrovė neatliks koregavimo, kuriuos rekomendavo auditorius tuomet išvadoje auditorius įvertinęs klaidos reikšmingumą nuspręs ar modifikuoti išvadą ar ne.

Reikia suskaičiuoti nepanaudotų atostogų dienas kiekvienam darbuotojui.

Kaupiniams netaikomas 0,7 koef. Reikia formuoti soc. kaupinius (neleidžiami atskaitymai).

Auditorius negalėjo dalyvauti metinėje inventorizacijoje, kadangi buvo pakviestas atlikti auditą po metinės inventorizacijos(sutartis audito atlikimui pasirašyta 2013 01 07d.), atsargų likutis (kuras automobiliams) 2012 12 31 dienai sudarė 0,6 procento viso balansinio turto, kuro sąnaudos 2012 metais sudarė 35 procentus pardavimų savikainos.

Auditorius atliks patikrinimą IT, atsargų ir kito turto buvimą, pilnumą po 2012 12 31d. inventorizacijos datos (pvz. 2013 01 15-25 dienomis) bei kitas jo nuomone reikalingas procedūras, kad įsitikintų apie turto ir įsipareigojimų teisingumą finansinėse ataskaitose.

Auditorius išdėstys laiške vadovybei apie atliktus turto tikrinimus, rastus faktiškus nukrypimus nuo buhalterinių likučių (jeigu jie buvo), patikrins viso turto apyvartas – pajamas, išlaidas, nurašymus nuo 2012 12 31 iki turto inventorizacijos datų atliks procedūras reikalingas galutiniam įsitikinimui dėl turto būvimo. Atlikus išvardytas procedūras, netikslumų auditorius nenustatė todėl audito išvadas nemodifikuos.

Jeigu nustatytos klaidos neviršys toleruotinos klaidos, tuomet išvados nemodifikuos, jeigu bus rastos klaidos , viršijančios toleruotiną klaidą tuomet išvada modifikuos.

Auditorius nustatė, kad akcininkui, turinčiam 70 procentų akcijų kontrolinį paketą bendrovėje Alta, suteikta paskola 800000 litų 5 metams. Palūkanų normą už paskolą įmonė taikė mažesnę 0,3 procentais nei vidutinė komercinių bankų norma, dėl šios priežasties sumažintos palūkanų už paskolą metinės pajamos 2400 litų. Paskola suteikta 2011 metų gruodžio 30 dieną.

Auditorius tai išdėstys laiške vadovybei ir rekomenduos taikyti vidutinę komercinių bankų palūkanų normą, galiojusią paskolos išdavimo dieną. Rekomenduos, kad būtų atstatytos už praėjusius ir audituojamus metus pajamos už palūkanas,patikslintas pelno mokestis ir kt. Jeigu tai bus atlikta, tuomet išvados nemodifikuos, jeigu ne, tai atliks skaičiavimus, kiek bendrovė negavo pajamų už palūkanas, jeigu gautas skirtumas viršija toleruotina klaidą, tuomet turi modifikuoti išvadą.

KLK=Trumpalaikis turtas - Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsiskolinimo rodiklis rodo ,kiek bendrovės turto yra finansuojama skolintomis lėšomis. Naudojamas ilgalaikio mokumo įvertinimui ,tikslu nustatyti ,kokį augimą įmonės gali finansuoti skolindamasi.

BLK= Savininkų nuosavybė / Visi įsipareigojimai

Rodiklis rodo , kokią savininkų nuosavybės (nuosavo kapitalo) dalį sudaro trumpalaikiai grynieji aktyvai. Rodiklis padeda nustatyti kokiu mastu bendrovė yra finansiškai nepriklausoma.Reikalavimas, kad nuosavas kapitalas būtų didesnis už ilgalaikį turtą vadinamas auksine turto taisykle ir reiškia ,kad tam tikra nuosavo kapitalo dalis turi būti skiriama trumpalaikiui turtui finansuoti.

Rodiklis parodo bendrovės trumpalaikio turto dalį visame turte (turto struktūrą).

 • Vadyba Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Martynas
 • 25 puslapiai (3500 žodžių)
 • Kolegija
 • Vadybos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 76 KB
 • Įmonės auditas Alita
  10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės auditas Alita. (2015 m. Lapkričio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-auditas-alita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 01:53