Įmonės metinė finansinė ataskaita


Apskaitos savarankiškas darbas.

Įvadas. Uab „Alta“ rizikos vertinimas. Uab „Alta“ reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Uab „Alta“ santykiniai rodikliai. Audito programa Uab „Alta“ atsargų auditui. Laiškas vadovybei. Nepriklausomo auditoriaus išvada.


Darbo objektas – UAB „ALTA“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „ALTA“ finansines ataskaitas, įvertinti riziką, parengti laišką vadovybei ir audito išvadą.

Darbo uždaviniai :

Atlikti UAB „ALTA“ rizikos vertinimą.

Atlikti UAB „ALTA“ 2014 m. finansinės būklės įvertinimą, paskaičiuoti finansinės būklės įvertinimo rodiklius.

Suplanuoti audito programą atsargų auditui.

Turto pelningumo rodiklis (ROA) yra populiarus ir kartu lengvai suprantamas rodiklis, kuris parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno, kuris yra vienas iš populiariausių įmonės vertinimo dydžių. Vertinant ROA reikšmes vyrauja nuomonė, kad žemesnis nei 5% ar 8% turto pelningumas nėra tinkamas. Tačiau reikia žinoti, kad tam tikrose veiklos šakose (ypač susijusiose su ženkliu kapitalo poreikiu) šis rodiklis gali siekti 1.5% ir toks gali būti laikomas priimtinu. Todėl lyginti galima įmones veikiančias panašaus pelningumo šakose. Mūsų rodiklis yra 27,07%, tai yra labai geras, nes kiekvienas įmonės turto euras atneša 27 centus grynojo pelno.

Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas rodo, gautinų sumų apyvartumą dienomis, t.y. per kiek dienų bendrovės pirkėjai sugrąžina skolas. UAB „Alta“ pirkėjai atsiskaito per 38 dienas.

Nustatyti, ar klientas teisingai pritaikė naudojamą atsargų įkainojimo metodą (FIFO pagal LR teisės aktų bendrus reikalavimus, įmonės pasirinktą - atitinkamai nurodant paaiškinamajame rašte).

Gauti metų pabaigos paskutinių važtaraščių ir prekių priėmimo numerius bei kitų metų pradžios pirmųjų važtaraščių (kitų įsigijimo dokumentų) numerius. Panaudoti šiuo numerius nukirtimo tikrinimui – peržiūrėti pardavimų, atsargų, parduotų prekių savikainos, skolų tiekėjams įrašus.

Palyginti savikainos elementų santykį (darbas, medžiagos) su bendra savikaina ir su praėjusių metų rodikliais

Patikrinti atsargų sunaudojimą įmonė reikmėms - ar tinkamai pagrįsta pirminiais dokumentais, patikrinti tokių atsargų nurašymus.

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys atspindėti metinėje finansinėje atskaitomybėje, ar pakankamai atskleisti kiti įvykiai, susiję su šia sritimi.

Manome ,kad surinkome pakankamai informacijos nuomonei pareikšti apie Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

Pateikiame nustatytas klaidas ir kitus netikslumus apskaitoje ir finansinėse ataskaitose:

Bendrovė neteisingai apskaitė apskaitoje ir finansinėse ataskaitose atostogų kaupinius. 72039 € sumažino veiklos sąnaudas, tame skaičiuje 55000 € darbo užmokesčio už nepanaudotas atostogas ir 17039 € įstatymų numatyta tarkapriklausančios socdraudimo įmokos. Dėl šios priežasties pelno (nuostolių) ataskaitoje 72039 € suma padidintas pelnas prieš mokesčius, 8250 € padidintas pelno mokestis ir 63789 € suma padidintas grynasis pelnas. Taip pat, įsitikinome, kad analogiškos (bendrovės automobiliui ”Sprinter”) markės, pagaminimo metų ir pravažiuotos ridos automobilių vertė rinkoje, svyruoja nuo 3-5 tūkstančių eurų, bet ne 1 euras, kaip pateikta bendrovės finansinėse ataskaitose. Be to, bendrovė, atlikdama pirkėjų skolų inventorizaciją, neužbaigė galutinio 150 € skolos suderinimo.

Rekomenduotume, darbutojų atostogų kaupinių sąnaudas padidinti 72039 eurais, tai pačiai sumai sumažinti pelną prieš mokesčius, perskaičiuoti pelno mokestį ir grynąjį pelną, pelno (nuostolių) ataskaitoje, taip pat balanso formoje perskaičiuoti nepaskirstytąjį pelną ir įsipareigojimų straipsnį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“. Taip pat rekomenduojame, automobiliui ”Sprinter” atlikti nepriklausomo turto vertintojo vertinimą (perkainojimą) jo tikrąja verte iki audito išvados datos ir peržiūrėti jo likvidacinės vertės 1 € tinkamumą. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad atliekant skolų suderinimus su pirkėjais visais atvejais turi būti užbaigtumas t.y. skolų likučiai turi būti suderinti pakartotinai ir patvirtinti parašais dėl patikslintų skolų.

Įmonės metinė finansinė ataskaita. (2016 m. Gegužės 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-metine-finansine-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 00:02