Įmonės sąnaudų įtaka efektyvumo rodikliams


Įvadas. Įmonės sąnaudos. Sanaudų grupavimas apskaitoje. Bendrosios sąnaudos. Sąnaudų klasifikavimas. Individuali įmonė „Remontas“. Įmonės išlaidos. Įmonės veiklos rezultatų vertinimas. Išvados. Literatūra.

Svarbiausias verslo tikslas - pelno siekimas. Kiekvienas įmonės vadovas siekia ,kad jo įmonė duotu kuo didesni pelną ir padengtu visas su įmonės veikla susijusias išlaidas. Kiekvienos įmonės veiklą sudaro daugybė ūkinių operacijų, darančių tam tikrą poveikį įmonės turtui, nuosavybei, įsipareigojimams, veiklos rezultatams. Todėl įmonės norinčios sumažinti galima riziką ir išvengti nemalonumu ,privalo sekti ir analizuoti savo įmonės veiklą, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis . Tai lemia ne tik pajamų uždirbimą, bet ir sąnaudų patyrimą uždirbant pajamas, taip pat ir kiek įmanoma tikslesnę šių abiejų verslo dalių apskaitą.

Darbo tikslas – parodyti, kokią įtaką įmonės efektyvumui daro įmonės patirtos sąnaudos. Uždaviniai :

Išsiaiškinti sąnaudų rūšys, jų grupavimą ir pripažinimo apskaitoje tvarką ;

Pagal pasirinktos įmonės duomenys , atlikti reikiamus sąnaudų ( išlaidų )skaičiavimus.

Paaiškinti, kokia įtaką įmonės efektyvumui daro įmonės patirtos sąnaudos.

Įmonėse pagrindinę sąnaudų dalį sudaro veiklos sąnaudos , kurios apima :

Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį padarytas apmokėtas ir apmokėtinas išlaidas, kurių neįmanoma priskirti ataskaitinio laikotarpio parduotų prekių ir atliktų darbų savikainai. [Įmonių ekonomika.77 psl.]

Šios išlaidos susijusios su pagrindine įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį.

Sąnaudos turi būti įvertintos tikrąja verte.

parduotos produkcijos savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai pagaminta produkcija yra parduota ir pajamų suma įvertinta;

paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje tą patį laikotarpį, kuri buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas; šios sąnaudos apima teikiant paslaugas sunaudotas žaliavas bei kitą turtą, darbo užmokesčio sąnaudas ir pan;

ypatingosios sąnaudos (netekimai) – tai atsitiktinių įvykių, kurie negali būti priskiriami įprastinei veiklai sąnaudos;

pelno mokesčio sąnaudos – tai mokėtinos arba sumokėtos pelno mokesčio sumos.Pelno mokestis registruojamas pagal kaupimo principą.

Vertinant įmonės veiklą reikia žinoti, kiek įmonei kainavo konkrečių gaminių gamyba ir pardavimas. Šie paskaičiavimai leidžia įmonei apsispręsti, kurias prekes naudingiau teikti.

Kalkuliuojant išlaidas gaminiams, nustatoma kiek ir kokių išlaidų tenka vienam ar kitam gaminiui .Galėtume išskirti tris priskirimo būdus:

Norint nustatyti gaminio savikainą, reikia suskaičiuoti visas tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas.

Šioms sąnaudoms priskiriamos, administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymas, nuoma ar nusidėvėjimas, įmonės reprezentavimo, socialinės išlaidos, įvairūs mokesčiai (išskyrus pelno), susiję su tipine veikla, įmonės ir jos padalinių valdymo ir aptarnavimo personalo darbo užmokestis ir socialinis draudimas, baudos, abejotinų skolų sąnaudos ir kitos su tipine įmonės veikla susijusios išlaidos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį.

Pastovios sąnaudos yra tokios sąnaudos, kurios nekinta didėjant produkcijos apimčiai (išskirus tik tam tikrus atvejus, kai apimties didinimui reikalingi papildomi pajėgumai ).Tai nepriklausomas dydis, kuris nesikeičia , ar įmonė pagamina 1 ar 500 vienetų. Tokioms sąnaudoms galima priskirti pastatų nusidėvėjimą, įrengimų nusidėvėjimą, administracijos sąnaudas ( kanceliarinės prekės, darbo užmokestis),darbuotojų nekintama darbo užmokesčio dalis.

Išlaidų klasifikavimo būdas dažniausiai pasirenkamas priklausomai nuo įmonėje taikomų išlaidų planavimo ir apskaitos metodų ,keliamų reikalavimų, tikslų ir t.t.

Yra susiformavę bendri klasifikavimo principai ir kriterijai .

Klasifikuojant pagal tikslus - gali būti planinė savikaina, savikainos normatyvai, produkcijos vienetui arba normatyvinė savikaina visai produkcijos apimčiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui skaičiuojama faktinė savikaina.

Pagal jų vaidmenį gamyboje – pagrindinės ir papildomos išlaidos. Pagrindinėm priklauso darbo užmokestis, energija, išlaidos medžiagoms ir kr. Papildomosioms – nuosavo kapitalo procentai, rinkos priedai ir kt.

Individuali įmonė „ Remontas“, ji atlieka buitinių prietaisų remontą. Tai nedidelė įmonėlė kurioje dirba du žmonės , buitinių prietaisų meistras ir darbininkas. Įmonė turi savo darbo patalpas, už visas komunalines paslaugas moką pagal pateiktas sąskaitas faktūras, iš įmonių kurios teikią šias paslaugas. Įmonė per metus suremontuoja apie 150 vnt. šaldytuvų ir 560 vnt. skalbimo mašinų ,45 vnt. el. viryklių. Įmonė dirba 250 dienų per metus. Darbuotojo darbo užmokestis yra 800 Lt., meistro 1000 Lt. Įmonė visų prietaisų remontui sunaudojo atsargų už 37664,64 Lt. Įmonės metinės pajamos už remonto darbus 82000.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 106 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3996 žodžiai)
  • Kolegija
  • Paulius
  • Įmonės sąnaudų įtaka efektyvumo rodikliams
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės sąnaudų įtaka efektyvumo rodikliams. (2015 m. Spalio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-sanaudu-itaka-efektyvumo-rodikliams.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:17
×