Įmonės sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo ypatumų analizė


Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Sprendimo ir jo priėmimo sampratos analizė. Sprendimų tipų ir būdų klasifikavimas. Strateginio planavimo samprata, esmė ir skirstymas. Praktinė - tiriamoji dalis. Tyrimo pristatymas. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Dauguma respondentų gana vieningai sutaria, kad problema gali būti paslėpta galimybė, ir kad teisingai ją išsprendus galima pasiekti teigiamų rezultatų. Su Š. Stoškaus nuomonę nesutiko tik 4 respondentai. Respondentai mano, jog jie gana gerai priima jiems pavestus sprendimus, tačiau apklaustieji išreiškė nedidelį nepasitikėjimą vadovo priimamų sprendimų strategiją. Su teiginiu, jog sprendimai priimami, pasirenkant iš dviejų ar daugiau alternatyvų sutiko beveik visi apklaustieji. Lygiai pusę apklaustųjų nurodė, kad iškilusias problemas sprendžia tik pasitarę su kolegomis, o tai parodo kad organizacijos kolektyvas yra darnus ir kolegų nesutarimai negali turėti įtakos organizacijos neigiamai veiklai. Daugumos respondentų atsakymas į šį klausimą buvo, jog toks „Tik iš dalies jaučiuosi pilnaverčiu nariu dirbant vadovu“, o ką ir parodė šios apklausos pirmoji dalis, kad šios organizacijos vadovas yra autoritarinio valdymo stiliaus ir retai, atsižvelgia į kitų darbuotojų nuomones. Apklaustųjų darbuotojų atsakymai į šį klausimą buvo dviprasmiški. Iš visų atsakymų variantų labiausiai išsiskyrė tai, jog visos sprendimo kategorijos yra tolygiai svarbios organizacijos vystymuisi ir plėtrai, tad negalima nei vienos išskirti. Šiuo klausimu praktiškai visi korespondentai nurodė, kad nedaug laiko darbe skiria planavimui, o tai tik parodo, jog šios organizacijos darbuotojai atlaidžiai žiūri į planavimo procesą ir tai gali nulemti jų padarytas klaidas organizacijoje. Į šį klausima buvo atsakoma tolygiai įvairiapusiškai, nebuvo konkretaus atsakymo, bet daugiausia buvo manančių, jog dažniausia priežastis yra vadovo neatsižvelgimas į darbuotojų nuomonę priimant sprendimus ir problemos neaiškumas. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedai.


Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota sprendimų priėmimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai sprendimų priėmimo ir strateginio planavimo aspektai: strateginio planavimo bei sprendimų priėmimo esmė ir samprata, strateginio planavimo ir sprendimo priėmimo tipai. Siekiant išanalizuoti pasirinkto darbo objekto – prekybinės bendrovės strateginio planavimo, bei sprendimų priėmimo proceso svarbą bei reikšmę. Teorinės medžiagos analizė, taip pat parodė svarbiausius sprendimo priėmimo metodus, jų taikymo esmę, kvalifikaciją, vadovavimo stilius, kokia jų esmė ir kada šie stiliai yra taikomi, vadovų etikos principus, būtinus sugebėjimus. Ištyrus įmonių veiklą, buvo nustatyta, kad įmonių vadovai pasižymi autoritariniu valdymo stiliu ir linkę labiau vieni priimti sprendimus, neatsižvelgdami į darbuotojų nuomonę, visą to pasekoje ne visada priimami teisingi sprendimai organizacijoje.

Darbo pabaigoje suformuluotos strateginio planavimo vadovavimo ir sprendimo priėmimo išvados, kuriose siūloma daugiau dėmesio skirti vadovo bendradarbiavimui su organizacijos darbuotojais, jog būtų užtikrintas tinkamas sprendimų priėmimas, geri tarpusavio santykiai, taip didinat įmonės prodoktyvumą.

Temos aktualumas. Šiandien, informacijos amžiuje, nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje vienas teisingas ir laiku priimtas sprendimas gali nulemti organizacijos idealią sėkmę ir šviesią ateitį. Tačiau norint viską nuspręsti teisingai, būtina mokėti tinkamai priiminėti valdymo sprendimus. Valdymo sprendimai – tai kertiniai akmenys organizacijos vystymosi ir tobulėjimo procese. Teisingą sprendimą lengviausia surasti, pasirenkant vieną iš kelių alternatyvų, visas jas gerai apsvarstant. Žinoma, teisingas sprendimo pasirinkimas lemia ne tik organizacijos vystymąsi, bet per dažnai priimant netinkamus sprendimus galima nulemti ir organizacijos veiklos žlugimą. Puikūs pavyzdžiai AB „Ūkio bankas“ ir „Snoras“ banko bankrotai. Galima nuspėti, kad šių įstaigų vadovybė priėmė viena ar keletą labai netinkamų sprendimų, ko pasėkoje ir žlugo šių bankų veikla. Norint išvengti organizacijos saulėlydžio, būtina sprendimus priiminėti pagal tam tikras taisykles. Manoma, jog mažiausia tikimybė priimti netinkamą sprendimą, naudoti racionalaus sprendimo priėmimo modelį. Teisingas valdymo sprendimų priėmimas – tai gero vadovo nuo blogo atrankos būdas.

Verta paminėti tai, jog sprendimų priėmimas sudaro strateginio planavimo pagrindą, kadangi tik gerai apgalvoti bei tikslingai parinkti sprendimai gali nulemti sėkmingą strategišką planavimą, ko pasėkoje organizacijos gali valdyti visą susidariusią situaciją.

Dabartinėje kasdien besikeičiančioje visuomenėje, įmonės bei įvairios biudžetinės įstaigos sugeba aktyviau veikti tik tuomet, jeigu jos moka apsibrėžti sau ilgesnės perspektyvos tikslus, parengti veiksmų ir priemonių programas numatytiems tikslams pasiekti, valdyti strateginius pokyčius. Visa tai institucijose apibendrintai jungia strateginio valdymo ir planavimo sistema. Strateginis planavimas – tai strateginio valdymo sudedamoji dalis. Tai procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti organizacijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Laiko požiūriu strateginiai planai suprantami kaip ilgalaikiai verslo plėtros planai. Dažniausiai jie sudaromi konkretiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, dinamiški, operatyviai pakoreguojami, pasikeitus rinkos sąlygoms, turi turėti alternatyvas. Šių planų efektyvumas priklauso nuo jų rengėjų strateginio mąstymo ir atsakomybės, taip pat, žinoma, nuo teisingai priimtų sprendimų šiame strateginio planavimo procese.

Darbo objektas. Strateginio planavimo ir valdymo sprendimų priėmimo procesas prekybinėje bendrovėje.

Darbo tikslas. Išanalizuoti prekybinės bendrovės priimamų sprendimų bei planavimo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti strateginio planavimo sampratą bei esmę.

Išanalizuoti sprendimo priėmimo esmę ir sampratą.

Pateikti valdymo sprendimų priėmimo klasifikavimo tipus ir būdus.

Įvertinti sprendimo priėmimo bei planavimo reikšmę prekybinės bendrovės veikloje.

Kiekvieną dieną žmonės susiduria su įvairiausiomis problemomis, priima daugybę sprendimų. Tiek suaugę žmonės, tiek studentai, tiek darbuotojai, tiek bedarbiai, tiek vadovai, tiek verslininkai kasdieną turi atsakyti į įvairiausius klausimus. Spręsdamas bet kurį klausimą, žmogus turi įvertinti vieną ar daugiau alternatyvų ir pasirinkti kažkurią vieną iš jų. Taigi būtina išnagrinėti mokslinėje literatūroje pateikiamą požiūrį į sprendimo ir jo priėmimo samprata.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 214 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3915 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ina
  • Įmonės sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo ypatumų analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Įmonės sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo ypatumų analizė. (2016 m. Gegužės 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-sprendimo-priemimo-ir-igyvendinimo-ypatumu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 11:40
×