Įmonės „Trikotažo gamyba“ finansinė analizė


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Ab „X“ charakteristika. Ab „X“ finansinė analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Ab „X“ pagrindinių problemų analizė. Problemų sprendimo variantai. Išvados. Literatūros sąrašas. Balanso straipsniai 2010 – 2012 metais, tūkst. Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai 2010 – 2012 metais, tūkst. Lt. AB „X“ trumpalaikio mokumo rodikliai 2010 – 2012 m. AB „X“ efektyvumo rodikliai 2010 – 2012 m. AB „X“ stabilumo rodikliai 2010 – 2012 m. AB „X“ prekybos apimtys 2010 – 2012 metais, tūkst. Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitos ištrauka, tūkst. Lt. Pardavimo savikainos sudėtis, tūkst. Lt. Medžiagų sąnaudos 2010 – 2012 metais, tūkst. Lt. Darbo užmokesčio fondas. Pardavimo, bendrosios, administracinės bei finansinės veiklos sąnaudos, tūkst. Lt. Atsargų sudėtis, tūkst. Lt. Prognozinės medžiagų sąnaudos 2013 m. , tūkst. Lt. Prognozuojama pardavimo savikaina 2013 m. , tūkst. Lt. Prognozuojamos prekybos apimtys 2013 metams, tūkst. Lt. Prognozinė pelno (nuostolių) ataskaita 2013 m. , tūkst. Lt. Prognozuojamas atsargų kiekis 2013 metams, tūkst. Lt. Prognozuojama finansinio ciklo trukmė, dienomis.

Įmonės kodas: 170724519.

Darbuotojai. Įmonėje „X“ 2010 metais vidutinis darbuotojų skaičius siekė 566, 2011 metais – 567, 2012 metais – 543 darbuotojai.

Apskaitos sistema. Apskaita tvarkoma duomenų kaupimo ir tęstinumo principais. Įmonės finansinę atskaitomybę sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas bei metinis pranešimas.

2.1 Horizontali analizė

Kiekvienais metais bendra AB „X“ turto suma mažėjo. Per analizuojamą laikotarpį turtas sumažėjo 17 proc., t.y. 9975 tūkst. Lt.

Ilgalaikis turtas per analizuojamą laikotarpį kito netolygiai. 2011 metais ilgalaikis turtas padėjo 14 proc. t.y. 4805 tūkst. Lt. lyginant su 2010 metais. Didžiausią įtaką ilgalaikio turto augimui turėjo ilgalaikio materialaus ir finansinio turto įsigijimas. Materialaus turto įsigyta už 3118 tūkst. Lt., finansinio turto – 1965 tūkst. Lt. Tačiau nematerialaus turto, t.y. kompiuterinės įrangos balansinė vertė per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 79 procentais, t.y. nuo 643 tūkst. Lt. iki 135 tūkst. Lt. Šį mažėjimą labiausiai nulėmė transporto priemonių nusidėvėjimas.

2012 metais trumpalaikis turtas sumažėjo 14015 tūkst. Lt., t.y. 54 proc. lyginant su 2010 metais ir padidėjo 5702 tūkst. Lt., t.y. 47 proc. lyginant su 2011 metais. Trumpalaikio turto mažėjimui įtakos turėjo pinigų ir jų ekvivalentų mažėjimas. 2011 metais pinigų sumažėjo 28 proc., 2012 metais 63 proc. lyginant su ankstesniais metais. Pinigų kiekvienais metais mažėjo, nes visos įplaukos į bendrovės tam tikras sąskaitas banke 2011 ir 2012 m. yra įkeistos lizingo įmonei už finansinės nuomos įsipareigojimus.

Taip pat, žymiai sumažėjo gautinos sumos. 2011 metais nebuvo gautinų sumų iš dukterinių įmonių, o 2012 metais jos siekė tik 4 tūkst. Lt., kai 2010 metais jos buvo 8999 tūkst. Lt. Taip pat, 2011 metais žymiai sumažėjo kitos gautinos sumos t.y. 88 proc. Šios gautinos sumos 2011 m. gruodžio 31 d. buvo pradelstos daugiau nei 336 d. ir joms yra apskaitytas 800 tūkst. litų vertės sumažėjimas. 2012 metais gautinos sumos padidėjo 27 proc. lyginant su ankstesniais metais. Be to, investicija į dukterinę įmonę ir visos įplaukos į tam tikras sąskaitas banke bei atsargos buvo papildomai įkeistos už finansinės nuomos įsipareigojimus.

Horizontali kapitalo ir įsipareigojimų analizė. 2 priede, pagal turimus balansų duomenis, pavaizduota 2010 – 2012 metų horizontali turto analizė. Horizontalioji kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad per nagrinėjamą laikotarpį nuosavas kapitalas mažėjo, o įsipareigojimai kito netolygiai.

Nuosavas kapitalas kiekvienais metai mažėjo. 2011 metais jis sumažėjo 19 proc., t.y. 3444 tūkst. Lt., ir 2012 metais 42 proc., t.y. 6330 tūkst. Lt. lyginant su ankstesniais metais. Nuosavo kapitalo mažėjimą lėmė nuostolių didėjimas. 2011 metais jis išaugo nuo 3310 tūkst. Lt. iki 6754 tūkst. Lt., o 2012 metais iki 13084 tūkst. Lt. ir tai yra atitinkamai 105 proc. ir 94 proc.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2011 sumažėjo 15 proc., o 2012 metais padidėjo 16 proc. Ilgalaikiai įsipareigojimų bendra suma kito nežymiai apie 2 – 3 proc. Tačiau 2010 ir 2012 metais nebuvo atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo, kuris 2011 metais siekė 152 tūkst. Lt.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos 2011 metais sumažėjo 5079 tūkst. Lt., o 2012 metais išaugo 4461 tūkst. Lt. ir beveik pasiekė 2010 metų lygį. Didžiausią įtaką trumpalaikių įsipareigojimų kitimui turėjo mokėtinos sumos dukterinėms įmonėms, kurios 2010 metais siekė 2322 tūkst. Lt., o 2011 metais – 30 tūkst. Lt. ir 2012 metais – 88 tūkst. Lt. Šios sumos kiekvienais metais mažėjo, dėl prastėjančios įmonės finansinės padėties, todėl įmonė atidėjo šių sumų mokėjimus. Taip pat, 2011 metais 39 proc. sumažėjo prekybos skolos, tačiau 2012 metais jos išaugo 67 proc. iki 6084 tūkst. Lt. Tam įtakos turėjo pinigų srautų sumažėjimas bei pirkėjų atsiskaitymo termino pailgėjimas.

Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. 3 priede, pagal turimus pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis, pavaizduota 2010 – 2012 metų horizontali pelnų analizė.

Kaip matyti iš 2.3. paveikslo, bendrasis pelnas kito netolygiai. 2011 metais bendrasis pelnas padidėjo 22,5 proc. arba 1498 tūkst. Lt. Tačiau 2012 metais bendrasis pelnas smuko iki 4545 tūkst. Lt. ir tai yra 44 proc. mažiau nei 2011 metais. Tam įtakos turėjo 19 proc. sumažėjusios pardavimo pajamos.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 160 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (5797 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kris
  • Įmonės „Trikotažo gamyba“ finansinė analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Įmonės „Trikotažo gamyba“ finansinė analizė. (2015 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-trikotazo-gamyba-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 15:16
×