Įmonės trumpalaikio mokumo analizė


Įvadas. AB „Linas” informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Trumpalaikio mokumo analizė teoriniu aspektu. Mokumo samprata ir jo svarba įmonėje. Mokumo rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo analizė ab „Linas”. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Dabo tikslas – išnagrinėti trumpalaikio mokumo rodiklius ir išanalizuoti AB „Linas” būklę trumpalaikio mokumoat žvilgiu. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant išnagrinėti trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė teoriniu aspektu ir AB „Linas“ rodiklių atžvilgiu.

Teorinėje darbo dalyje, remiantis autoriais, išnagrinėta trumpalaikio mokumo svarba įmonėms, išanalizuoti trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Išnagrinėjus literatūrą, paaiškėja, kad mokumas turi didžiulę reikšmę įmonės finansinei būklei, sprendžiant ar įmonė yra moki sumokėti tiekėjams, ar negresia bankrotas, todėl ją reikia atlikti nuolat ir nuosekliai.

Praktinėje dalyje, išnagrinėta AB „Linas“ trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų sudėtis bei struktūra, įvertinti trumpalaikio mokumo rodikliai.

Atlikus trumpalaikio mokumo analizę, paaiškėjo, kad įmonės AB „Linas“ trumpalaikio mokumo rodikliai yra labai gerai. Bendrovės rodikliai buvo aukšti, investuotųjų ir kreditorių vertinami gerai, įmonė neturėjo mokumo problemų, tačiau itin aukšti bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo rodikliai galėjo turėti įtakos įmonės veiklos pelningumui. Apibendrinant trumpalaikio mokumo analizę, galima teigti, kad bendrovė dirba pakankamai efektyviai. Tai rodo per 2011 – 2012 m. laikotarpį apyvartinio kapitalo didėjimas, jog įmonė trumpalaikio turto turi daugiau negu trumpalaikių įsipareigojimų, taip pat nėra bankroto tikimybės.

Norint išanalizuoti mokumo temą, pirmiausia reikia žinoti kas tai yra mokumas. Tad pagal lietuvių kalbos terminų žodyną, mokumas yra įmonės gebėjimas laiku apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus.

Darbo objektas: AB „Linas“ trumpalaikis mokumas 2011 – 2012 metais.

Darbo tislas: Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB „Linas“ trumpalaikį mokumą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti mokumo reikšmę;

Aprašyti trumpalaikio mokumo rodiklius;

Įvertinti AB „Linas“ trumpalaikio mokumo būklę.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros šaltinių analizė;

Įmonės duomenų analizė.

Dauguma autorių savo vadovėliuose ar knygose pateikia mokumą ir likvidumą, kaip tą patį reiškinį, tačiau taip nėra. Mokumo ir likvidumo sąvokos nėra tapačios, tačiau yra glaudžiai tarpusavyje susijusios.

Pagal Rutkausko V. ir Stankevičiaus P. (2004) knygą yra teigiama, kad pasaulinė statistika rodo, kad didelė bankrutavusių įmonių dalis dirba pelningai, pvz., apie 80 proc. Jungtinėje Karalystėje likviduojamų įmonių likvidavimo momentu dirba pelningai. Grynųjų pinigų trūkumas tokioms skoloms apmokėti veda įmonės prie likvidacijos, taigi apibendrinant galima sakyti, kad likvidumas yra neatskiriamas nuo mokumo (p. 55).

Mokumas Šlekienės D., Klimavičienės I. (2000), taip pat Bagdžiūnienės V. (2008) buvo apibrėžtas kaip firmos/įmonės gebėjimas laiku įvykdyti savo įsipareigojimus (p. 27 ir p. 75); Daujotaitė D. (2006) šį apibrėžimą papildo: mokumas tai galimybė įvykdyti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus turimomis mokėjimo priemonėmis (p. 174).

Daujotaitė D. (2006) mokumo apibrėžime išskiria mokėjimo priemones skirtas įsipareigojimams dengti, o Rutkauskas A. V. ir kt. (2009) likvidumo apibrėžime išskiria galimybę turto dalis paversti mokėjimo priemonėmis. Šie apibrėžimai parodo, kokia didelė yra likvidumo įtaka įmonės mokumui, todėl galima teigti, kad likvidumas yra neatskiriamas nuo mokumo.

Paprasčiausiai mokumo ir likvidumo santykį atspindi Aleknevičienės V. (2009) apibrėžimai: mokumas yra įmonės gebėjimas vykdyti įsipareigojimus, o likvidumas tai jos gebėjimas paversti turimą turtą pinigais; kuriais įmonė vėliau gali padengti savo skolas (p. 27).

Išsamiai išnagrinėjus mokumo ir likvidumo sąvokas galime pastebėti, kad likvidumo reikšmė įmonės mokumo būklei yra didelė, todėl neužtenka apskaičiuoti vien tik mokumo rodiklius, o reikia patikrinti ir įmonės turto likvidumo būklę, kitaip sakant atlikti jos turimo turto sudėties analizę, norint atlikti išsamią ir tikslią įmonės mokumo būklės analizę.

Likvidumui įvertinti visi balanso straipsniai papildomai grupuojami pagal likvidumą. Pats likvidžiausias turtas yra pinigai ir jų ekvivalentai.

Įmonės mokumas analogiškai kaip ir įmonės balanso turtas bei įsipareigojimai skirstomas pagal terminą į dvi dalis, t. y. į ilgalaikį (kitaip dar galima sakyti - bendrąjį) ir trumpalaikį mokumą. Tačiau plačiau analizuosiu trumpalaikį mokumą.

Finansų literatūroje likvidumo rodikliai tapatinami su trumpalaikio mokumo rodikliais, nes trumpalaikis turtas yra likvidesnis už ilgalaikį turtą, jo likvidumui yra skiriamas didžiausias dėmesys.

Mokumo analizė įmonėje atliekama naudojantis balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis. Pasak Mackevičiaus J. (2009) įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizės pagrindinis šaltinis yra balansas, tačiau balanso duomenimis atlikta mokumo analizė nėra labai tiksli, nes tam įtakos turi trys pagrindinės priežastys:

  • Microsoft Word 88 KB
  • 2015 m.
  • 23 puslapiai (4550 žodžiai)
  • Universitetas
  • Toma
  • Įmonės trumpalaikio mokumo analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įmonės trumpalaikio mokumo analizė. (2015 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-trumpalaikio-mokumo-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:54
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo