Įmonių analizė


Analizės organizavimas ir rūšys. Ilgalaikio turto analizė. Analizės uždaviniai, ilgalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Trumpalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. Išlaidų analizė. Įmonės finansinė analizė. Literatūra.

Pagal turinį ir naudojamus informacijos šaltinius veiklos analizė gali būti skirstoma:

• Išankstinę (preliminarinę, operatyvinę)- atliekama dar nepasibaigus konkrečiam ūkinės veiklos apskaitos periodui. Jos tikslas: numatyti, kokie gali būti galutiniai veiklos rezultatai ir laiku parengti kito ūkinės veiklos periodo planus bei veiksmų programą.

Perspektyvinę- jos tikslas: padėti numatyti realią raidos perspektyvą, nustatyti ir įvertinti priimamų valdymo sprendimų ir būsimųjų projektų prasmę ir efektyvumą.

Sukurti finansinės informacijos sistemų, atitinkančią įmonės politiką (informacija turi realiai ir objektyviai atspindėti ūkio būklę. Visos jos judėjimo ir apdorojimo operacijos turi būti kontroliuojamos. Reikia stengtis sumažinti perteklinės informacijos kiekį);

•Padėti formuoti finansų valdymo ir apskaitos politiką.Galima išskirti ir kitus uždavinius:

Visus finansinės analizės šaltinius galima sugrupuoti į 5 pagrindines grupes:

Atskaitomybė yra pagrindinis finansinės analizės šaltinis, teikiantis labai daug naudingos informacijos. Lietuvoje finansinę atskaitomybę sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaitą, finansinės būklės pakitimų ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas. Prie atskaitomybės taip pat priskiriama auditoriaus išvada. Analitikas, naudodamas šias ataskaitų formas, gali apskaičiuoti labai daug rodiklių, apibūdinančių įmonės mokumą, pelningumą, veiklos efektyvumą ir kt. Analitikai daugiausiai dėmesio skiria balanso, pelno ir nuostolio bei pinigų srautų ataskaitų analizei.

rodiklių lyginimas (plano vykdymo įvertinimas, biudžeto vykdymo įvertinimas – faktiniai rodikliai lyginami su planiniais). rodikliai taip pat gali būti lyginami dinamiškai ( įvairių laikotarpių rodiklių palyginimas);

grupavimas analizuojamų rodiklių jungimas į grupes pagal grupei būdingus tam tikrus požymius (pavyzdžiui rodikliai priklausantys nuo įstaigos veiklos, rodikliai, kuriuos įtakoja aplinkos veiksniai ir panašiai)

detalizavimas – šis būdas drauge su kitais būdais padeda įvairiapusiškai įvertinti tiriamus reiškinius, nustatyti priežastis, nulėmusias rezultatus. Rodiklių, detalizuotų tam tikru laikotarpiu, analizė parodo procesų dinamiką ir ritmingumą. Pavyzdžiui: detalizavimas pagal atsakomybę leidžia individualiai vertinti tarnybų, skyrių ar atskirų darbuotojų darbą. Rodiklių skaidymas į sudedamąsias dalis, įgalina įvertinti rodiklių tarpusavio ryšį;

indeksų būdas parodo reiškinio santykį su praėjusio laikotarpio reiškiniu, arba fakto su numatytu rodikliu santykį;

procentais atspindimas sąmatų įvykdymas, pokyčiai įvykę per analizuojamą laikotarpį, tiriamų reiškinių struktūra;

koeficientai parodo dviejų tarpusavyje susijusių konkrečių dydžių santykį, pavyzdžiui apyvartinių lėšų apyvartumą;

Grafiniai būdai tai diagramos, grafikai ir kitokie vaizdiniai būdai.

Trumpai aptarsime pagrindinius išvardintus analizės būdus:

Svarbiausių grandžių išskyrimas reiškia, kad ne visa turima informacija yra vienodai svarbi, todėl būtina nagrinėti tik tą, kuri padeda atsakyti į dominančius klausimus> Ekonominiai reiškiniai bei procesai paprastai išreiškiami finansiniais bei ekonominiais rodikliais. Išskiriant svarbiausias grandis, rodikliai gali būti skaidomi pagal tam tikrus požymius (vietą, laiką, dydį ar panašiai).

Kadangi, kaip jau buvo minėta, finansinių rodiklių analizės būdų yra daug jie grupuojami į tris grupes:

Kartais gali atrodyti, kad horizontalioji analizė tai tik aritmetiniai veiksmai, tačiau iš tikrųjų tai gana sunkus uždavinys įmonių analitikams. Analitikai turi labai kruopščiai įvertinti visą informaciją, kuri yra pateikta apyskaitose ar balanse, nustatyti jos patikimumo ir objektyvumo laipsnį. Kuo ilgesnis laikotarpis analizuojamas tuo sunkiau palyginami rodikliai nes jie gali keistis dėl infliacijos, keičiantis įstatymams, keičiantis kainoms ir panašiai, reiškia kuo ilgesnis laikotarpis tuo labiau analizės rodikliai nebeparodo tikrųjų rezultatų. Ypač sudėtinga lyginti rodiklius ir skaičiuoti dinamiką esant infliacijai, ne tada reikia perskaičiuoti daugelį rodiklių, nustatyti kainų pasikeitimo įtaką tam tikrų rodiklių dydžiui.

- įvertinti įmonės ilgalaikio turto sudėtį, ar jo pakanka veiklai vykdyti bei pateikti kaip užstatą kreditui gauti;

- įvertinti trumpalaikio turto dydį, grynųjų pinigų kitimo tendencijas;

- sužinoti įstaigos skolų būklę.

Taip analizuojant galima įvertinti konkretaus finansinio sprendimo efektyvumą, bei sumažinti valdymo klaidų tikimybę ateityje.

Vertikaliosios analizės esmę sudaro tai, kad atitinkamas sąmatos, apyskaitos ar balanso rodiklis yra lyginamas su bendru baziniu to dokumento rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais.

Vertikaliąją analizę galėtume apibūdinti kaip lyginamųjų svorių procentais išreiškimą ir jų palyginimą. Lyginama kiek padidėjo ar sumažėjo vieno ar kito rodiklio lyginamasis svoris bendroje visų pasirinktų rodiklių sumoje.

Vertikalioji analizė būna pilna arba dalinė. Pilna vertikalioji analizė yra tada kai tam tikri rodikliai yra lyginami su visų rodiklių suma, o dalinė, kada rodikliai yra grupuojami ir atskirų grupių rodikliai yra lyginami su tos grupės rodiklių bendra suma.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (8751 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erika
  • Įmonių analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Įmonių analizė. (2015 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoniu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 03:25
×