Įmonių veiklos analizės savarankiškas darbas


Apskaitos savarankiškas darbas. Įvadas. Praktiės užduoties sprendimai. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių ) ataskaitos vertikalioji analizė. Santykinė finansinių rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.


Tema. Jau seniai pripažįstama, kad jei norima, kad įmonė sėkmingai veiktų šiuolaikinėmis sąlygomis, būtina objektyviai įvertinti įmonių veiklą. Įmonės veiklos vertinimas yra sudėtingas iš daugelio etapų sudarytas procesas. Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga. Vienintelis būdas užtikrinti sėkmingą įmonės gyvavimą – tai nuolat kokybiškai ir sistemiškai analizuoti jos finansinę būklę, priimti šia analize pagrįstus investicinius ir finansinius sprendimus, įvertinti įmonėje esančius išteklius, išaiškinti jų naudojimo efektyvumą. Finansinė analizė padeda kuo anksčiau pastebėti įvairius negatyvius reiškinius įmonės veikloje, o analizės išvados leidžia imtis priemonių, kad būtų išvengta krizės ir sumažėtų pavojų grėsmė.

Tyrimo objektas. VĮ“ Kauno aerouostas“.

Tyrimo tikslas. Gebėti taikyti įmonių veiklos analizės dalyko žinias praktinėse situacijose. Tyrimo uždaviniai:

Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontaliąją analizę;

Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją analizę;

Pateikti VI „Kauno aerouostas“ finansinę analizę, paskaičiuojant dvejų metų mokumo(trumpalaikio ir ilgalaikio), pelningumo ir veiklos efektyvumo rodiklius bei jų kitimo tendencijas.

Tyrimo metodai: analizė, lyginimas ir apibendrinimas.

Tyrimo metodika: horizontalioji, vertikalioji ir santykinė rodiklių analizė.

Atlikta VĮ „Kauno aerouostas“ horizontalioji balanso analizė padeda nustatyti turto ir skolinto, bei nuosavo kapitalo rodiklių dinamiką. Rodiklių dinamika apskaičiuojama absoliučiais dydžiais ir procentais.

Turto sudėtyje pastebimas smarkus trumpalaikio turto mažėjimas.

Trumpalaikio ir ilgalaikio turto kitimo tendencijos pavaizduotos 1 paveiksle.

Iš 2 paveikslo matyti, kad ypač mažėjo (net 55,56 proc.) gautinos sumos, t.y. sumažėjo 1151520 Lt. Pinigų ir pinigų ekvivalentų didėjimas 2012 m. sudarė 368,0 proc., t.y. padidejo 960315 Lt, atsargų ir išankstinių mokėjimų padidėjimas 14,21 pcoc t.y. 53377 Lt. Iš trumpalaikio turto 2012 m. nepakito tik trumpalaikis turtas.

Manau, kad trumpalaikio turto smarkų mažėjimą lėmė ilgalaikio turto didėjimas ir finansinio turto atsiradimas.

Kaip matyti iš atliktos balanso horizontaliosios analizės nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų padidėjo 7,44 proc., tai sudaro 1681265 Lt. Ypač padidėjo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai-net 197110 Lt .t.y. 43,83 proc. 2013 m. labai padidėjo, lyginant su 2012 m., dotacijų ir subsidijų sumos. Jos didėjo 148,83 proc. ,t.y 114714 Lt. Tačiau labiausiai didėjo, net 200,60 proc . nepaskirstytas pelnas. Tai sudarė 945369 Lt. padidėjimą.

Įmonių veiklos analizės savarankiškas darbas. (2015 m. Balandžio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/imoniu-veiklos-analizes-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:41