Informacinių technologijų poveikis Lietuvos viešajam administravimui


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Informacinės technologijos ir jų samprata. Elektroninės valdžios samprata ir raidos etapai. Elektroninės valdžios modeliai ir lygmenis. Elektroninė valdžia Lietuvos viešajame administravime. Elektroninės valdžios įgyvendinimas Lietuvoje, teisinis reglamentavimas. Elektroninės valdžios instituciniai įgyvendinimo aspektai. Elektroninės valdžios paslaugų įgyvendinimo sunkumai ir problemos. Elektroninė valdžia Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Elektroninės valdžios įgyvendinimas „SoDroje“. Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema ,,Sodroje“. Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema ,,SoDroje“. Elektroninė nedarbingumo pažymėjimų išdavimo ir apskaitos sistema. Elektroninės valdžios įgyvendinimas Lietuvos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Išvados. Literatūra.


Paskutiniuoju metu visuomenėje vyksta spartus modernizacijos procesas. Informacinės technologijos vis sparčiau integruojasi į mūsų kasdieninį gyvenimą. Tai liečia ir viešojo sektoriaus. Informacinės technologijos turi didelę įtaką valdžios įstaigų raidai. Besikeičianti ir besiformuojanti informacinė visuomenė sudarė prielaidas atsirasti elektroninei valdžiai, kuri keičia viešųjų paslaugų teikimo galimybes ir kokybę. Perėjimas nuo viešųjų paslaugų teikimo įprastais būdais prie viešųjų paslaugų teikimo pagal elektroninės valdžios principus yra ne tik pageidaujamas piliečių, bet ir suteikia pranašumų pačioms valdžios įstaigoms. Naudojimasis informacinėmis technologijomis padeda įstaigoms tobulinti administracinę veiklą, sudaro sąlygas piliečiams nuotoliniu būdu bendradarbiauti su institucijomis, gauti reikiamą informaciją ir tvarkyti dokumentus. Bendrąja prasme elektroninė valdžia apima informacijos naudojimą ir komunikacines technologijas skirtas vykdyti viešojo administravimo veiklai.

Lietuvoje elektroninės valdžios plėtros mąstas nėra itin didelis. Tačiau ši paslauga yra plėtojama ir atsiranda vis daugiau viešųjų įstaigų, kurios pereina nuo viešųjų paslaugų teikimo būdų prie viešųjų paslaugų teikimo būdų elektroninėmis formomis. Yapč spartus elektroninės valdžios įgyvendinimas vyksta tokiose viešosiose įstaigose kaip Socialinio draudimo fondas (SoDra) ir Valstybinių mokiesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Didėjantis tokių paslaugų vartojimo poreikis liudija šios temos aktualumą.

Kadangi elektroninės valdžios įgyvendinimas Lietuvoje prasidėjo gan neseniai, tai šios temos nagrinėjančių autorių irgi nėra labai daug. Tačiau yra parašyta nemažai straipsnių, analizuojančių informacinių technologijų naudą Lietuvos viešajam administravimui bei elektroninės valdžios apraiškas. Šiame darbe remtasi tokiais autoriais kaip: T. Limba, V.Domarkas, R.Garuckas,A. Kaziliūnas., I.Žilionienė,A. Koveckytė,R. Naujikienė. Taip pat buvo naudojimasi višųjų įstaigų portalais, analizuojant jų elektroninės valdžios įgyvendinimo lygmenis. Įstatymai buvo kaip vienas iš pagrindo teisinį reglamentavimą išnagrinėti.

Darbo problema: valstybės tarnautojų priešinimasis elektroninės valdžios plėtrai.

Darbo tyrimo objektas: elektroninių technologijų panaudojimas įgyvendinant e-valdžią Lietuvos viešojo administravimo institucijose.

Darbo tikslas: atskleisti technologijų panaudojimo galimybės viešojo administravimo sektoriaus darbui pagerinti (modernizuoti).

Darbo uždaviniai:

apibrėžti informacinių technologijų ir elektroninės valdžios principus ir sąvokas, kurios yra neatsiejamos viena nuo kitos;

išskirti pagrindinius elektroninės valdžios įgyvendinimo aspektus Lietuvoje;

išanalizuoti elektroninės valdžios įgyvendinimą Lietuvos viešojo administravimo institucijose.

Taikomi metodai: teoriniai ir empiriniai mokslinio tyrimo metodai- mokslinės literatūros šaltinių analizė, lyginamoji bei vertinamoji analizė.

pirmame skyriuje įvardijama informacinių technologijų samprata, taip pat apibrėžiama, kokią naudą teikia elektroninės valdžios įgyvendinimui;

antrame skyriuje konkrečiai kalbama apie elektroninę valdžią Lietuvoje, jos teisinį reglamentavimą bei apie problemas su kuriomis susiduriama;

trečiajame skyriuje yra analizuojama kaip elektroninės valdžios įgyvendinimas vyksta Lietuvos viešojo administravimo institucijose, taikant lygmenų palyginimą.

Darbo reikšmingumas: šis darbas leis suvokti, kokia yra informacinių technologijų nauda valstybės valdyme kaip valstybės tarnautojams tiek ir piliečiams. Padės suvokti kaip vyksta elektroninės valdžios įgyvendinimas viešojo administravimo institucijose ir kokiame lygyje yra šiuo metu Lietuvoje.

Įvairių technologijų poveikis visuomenei buvo vienaip ar kitaip reikšmingas. Šiuo metu ryškiausiai besiskleidžiantis pokytis – informacinė visuomenė. Europos Sąjunga ir Didžiojo Septyneto šalys sudarinėja šios visuomenės kūrimo planus, numato strategiją, kelia reikalavimus įvairioms socialinėms grupėms, formuluoja uždavinius. Taivisa apimantys ateities kūrimo planai.

Labai svarbu tai,kad informacinės technologijos susijusios ne su keliomis socialinėmis grupėmis ar sluoksniais,o reikalingos beveik visai visuomenei.

Šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų spartus plėtojimasis keičia visuomenės socialinio, kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo bruožus.. Keisdami įprastus veikimo būdus ir priemones, šie procesai turi didelę įtaką valdžios įstaigų raidai. Taip pat jie sudarė prielaidas elektroninei valdžiai. Šiame darbe bus nagrinėjamas kaip tik informacinių technologijų poveikis elektroninės valdžios įgyvendinimui Lietuvos viešajame administravime.

Nėra vieno bendro elektroninės valdžios apibrėžimo, nes tai yra palyginti naujas reiškinys, kuriam apibūdinti yra daug įvairių sąvokų. Šiame skyriuje bus siekiama atskleisti elektroninės valdžios sampratą.

Bendrąja prasme elektroninė valdžia yra siejama su valdžios funkcijomis, procesais, kurie yra vykdomi naudojantis informacinėmis technologijomis, skaitmeniniais interneto tinklais. Tai pasireiškia per vietos ar valstybės valdžios įkurtus specialius centrinius tinklalapius internete, kuriuose piliečiai gali rasti visą jiems reikalinga informaciją, dokumentų formas, susisiekti su valdžios atstovais ar tvarkyti kai kuriuos būtinus reikalus, operacijas. Daugumoje pirmųjų sąvokų, kuriose buvo siekiama apibrėžti elektroninę valdžią buvo minimas ir akcentuojamas interneto taikymas. 2003 m. Europos Komisijos pranešime buvo nurodyta, jog elektroninė valdžia – tai informacinių ir ryšių technologijų naudojimas viešajame administravime, padėsiantis pagerinti viešąsias paslaugas ir paspartinsiantis demokratinius procesus. Labai panašiai elektroninė valdžia buvo apibūdinta ir Lietuvos vyriausybės nutarime, Lietuvos informacinės visuomenės programoje, kurioje elektroninė valdžia taip pat buvo siejama su informacinių technologijų taikymu viešajame administravime. Šiame apibrėžime taip pat akcentuojamas viešosios politikos tobulinimas, demokratizacijos procesų ir viešųjų paslaugų teikimo gerinimas. Šiuolaikiniame elektroninės valdžios apibrėžime akcentuojamas ne tik informacinių technologijų taikymas viešajame administravime ir inovacijos teikiant viešąsias paslaugas ir reorganizuojant viešųjų įstaigų veiklą, bet ir naujų procesų kūrimu politikos ir administravimo srityse. Elektroninė valdžia vis labiau pripažįstama kaip nauja valdymo paradigma. Tai atspindi ir 2009 m. Vyriausybės nutarimas dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010m. strategijos pakeitimų, kuriame performuojama elektroninės valdžios sąvoka, kurioje e - valdžia jau siejama su skaidriu valstybės valdymu ir visapusišku inovacijų taikymu visose viešojo administravimo procesuose. Svarbu ir tai, kad dabar vis labiau akcentuojama valdymo sistemų integracija, valdžios paslaugų kūrimo ir vadybos suderinamumas. Naujojoje elektroninės valdžios paradigmoje akcentuojamas visuminis valdymas, apimantis integracijos, konsolidacijos ir inovacijų principus, kuriais siekiama sumažinti paslaugų kainą ir pagerinti jų teikimą.

Informacinių technologijų poveikis Lietuvos viešajam administravimui. (2015 m. Balandžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/informaciniu-technologiju-poveikis-lietuvos-viesajam-administravimui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:26