Kauno ryšininkų mokyklos ilgalaikio turto auditas


Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Kauno ryšininkų mokyklos finansinė aplinka. Profesinio ugdymo įstaigos ir jos veiklos aprašymas. Profesinio ugdymo įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys. Profesinio ugdymo įstaigos vidaus kontrolės įvertinimas. Profesinio ugdymo įstaigos reikšmingo iškraipymo rizikos įvertinimas. Kauno ryšininkų mokyklos bendroji audito strategija. Profesinio ugdymo įstaigos audito apimties užduotis. Profesinio ugdymo įstaigos reikšmingumo nustatymas ir bendras audito rizikos įvertinimas. Profesinio ugdymo įstaigos bendrosios audito strategijos apibendrinimas. Detalios audito proceduros ilgalaikio turto sričiai. Profesinio ugdymo įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio audito srities pasirinkimas ir pagrindimas. Profesinio ugdymo įstaigos esminių pasirinktos srities apskaitos reikalavimų identifikavimas. Profesinio ugdymo įstaigos detalių audito procedurų parengimas. Išvados. Naudotos literatūrossąrašas. Priedai.


Norint užtikrinti kokybišką vidurinį, profesinį ir neformalųjį ugdymą, tikslinga atlikti auditą. Tokiu būdu galima gauti reikiamą informaciją apie Kauno ryšininkų mokyklos finansinę ir socialinę padėtį.

Darbo tikslas: parengti detalias ilgalaikio turto audito procedūras Kauno ryšininkų mokyklai.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su profesinio ugdymo įstaigos finansine aplinka ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką;

Nustatyti audito užduoties apimtį;

Parinkti finansinių ataskaitų rinkinio audito sritį;

Parengti detalias audito procedūras.

Kauno ryšininkų mokykla yra Kaune įsikūrusi valstybinė įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis yra švietimas. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas. Taip pat mokykla teikia pagrindinio ugdymo, vidurinio mokymo, sportinio ir rekreacinio, kultūrinio švietimo paslaugas.

Kauno ryšininkų mokyklos misija - rengti aukštų profesinių kvalifikacijų ir kompetencijų specialistus, tenkinančius darbo rinkos poreikius ir gebančius dirbti sparčių technologijų kaitos sąlygomis. Tai moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo ir švietimo institucija, kuri tenkina ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų mokymo, perkvalifikavimo, neformalaus švietimo poreikius, orientuotus į regiono poreikius.

Tai atvira ir lanksti organizacija, kuri nuolat gerina teikiamų paslaugų kokybę ir siekia tobulėti, ugdanti žmogų, galintį laisvai, kritiškai ir savarankiškai mąstyti bei siekiantį save realizuoti.

Kaip teigiama mokyklos nuostatose (2009), jos uždaviniai yra:

Mokykloje galioja darbo tvarkos taisyklės, kurių turi laikytis kiekvienas darbuotojas. Svarbiausias mokyklos valdžios ir atsakomybės sritis geriausiai apibrėžia organizacinė struktūra (žr. 2 priedą). Jos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį švietimo planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba bei Švietimo ir mokslo ministerija. Taip pat rengiami metinis veiklos planas, ugdymo bei profesinio mokymo planai.

Kaip teigiama viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairėse (2004), viešojo sektoriaus išteklius daugiausia sudaro valstybės lėšos, kurios turi būti rūpestingai naudojamos visuomenės reikmėms. Visas gautas ir panaudotas savivaldybės finansavimo lėšas mokykla atskleidžia viešai pagal  VSAFAS parengtose ataskaitose. Taip pat, ji patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir kitų teisės aktų nustatytą tvarką. Mokyklos pavaldumas savivaldybei ir informacijos viešinimas sustiprina vidaus kontrolės sistemą.

 Vis plačiau naudojant informacines sistemas, didesnę reikšmę įgyja informacinių technologijų (IT) kontrolės priemonės, palengvinančios darbą. Mokykloje apskaita vedama naudojantis kompiuterine apskaitos programa, į kurią duomenys suvedami rankiniu būdu, o tai didina klaidų tikimybę. Apskaitos tvarkymą organizuoja ir darbus paskirsto vyr. buhalteris. Prieigą prie apskaitos sistemos turi buhalterė ir kasininkė, kurios turi pakankamą kvalifikaciją kokybiškam darbui atlikti, o tai sumažina duomenų pakeitimo tikimybę. Apskaitos dokumentai sutvarkomi ir ataskaitos pateikiamos laiku, nors jų paskelbimas internetinėje svetainėje užtrunka.

Be to, 2012 m. lapkričio – gruodžio mėn. atliktas mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas pagal Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijas, kurioms pritarta LR švietimo ir mokslo ministro. Jo metu buvo nustatyti didžiausi privalumai ir trūkumai, bei tobulintinos sritys, tokios kaip: dalykų ryšiai ir integracija bei specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas. Atlikdamas auditą auditorius turėtų pasižiūrėti atidžiau kaip buvo vykdomos vidaus auditas šiose srityse ir kaip mokykla pašalino nustatytus trūkumus.

Kauno ryšininkų mokyklos veikla stabili. Nors ir vykdomi pokyčiai švietimo sistemoje, tačiau mokyklai jie neigiamų pasekmių neturi. Priešingai, vis daugiau dėmesio skiriant profesiniam mokymui, ypatingai paklausių profesijų, kurių trūkumas jaučiamas šalyje, mokykla pritraukia vis daugiau moksleivių. Mokykla plėstis į kitus miestus, reorganizuotis ar vykdyti didelius pirkimus neketina. Visa tai sumažina reikšmingo iškraipymo riziką.

Mokykla finansuojama iš savivaldybės, kuriai yra pavaldi, biudžeto, todėl atsiranda sandoriai su susijusiomis šalimis. Apskaita vedama laikantis VSAFAS, apskaitos politika per pastaruosius keletą metų nebuvo keičiama. Tai sumažina reikšmingo iškraipymo riziką.

Mokykloje pastebima personalo kaita. Vyresnio amžiaus darbuotojus keičia jauni specialistai, nors mokyklai beveik 25 metus ir vadovauja tas pats direktorius J. Dambrauskas. Tai įtakoja reikšmingo iškraipymo riziką.

Mokykloje atliekamas vidaus auditas sumažimą reikšmingo iškraipymo riziką ir leidžia auditoriui labiau pasitikėti pateiktais finansiniais duomenimis ir jų tikrumu.

Auditorius turi planuoti auditą taip, kad užduotis būtų atlikta veiksmingai. Šioje stadijoje nustatoma bendroji audito strategija ir parengiamas audito planas. Taip siekiama sumažinti audito riziką iki priimtinai žemo lygio, nes tik tinkamai suplanavus auditą padidėja galimybė, kad visoms sritims bus skirta pakankamai dėmesio. Bendrojoje audito strategijoje nustatoma audito apimtis, jo atlikimo laikas ir kryptis bei pateikiamos rekomendacijos dėl detalesnio audito plano. Audito apimtis turi būti pakankama audito tikslams pasiekti.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Vil
 • 25 puslapiai (5684 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 62 KB
 • Kauno ryšininkų mokyklos ilgalaikio turto auditas
  10 - 2 balsai (-ų)
Kauno ryšininkų mokyklos ilgalaikio turto auditas. (2015 m. Gegužės 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/kauno-rysininku-mokyklos-ilgalaikio-turto-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:46