Kiekybiniai metodai ekonomikoje konspektas


Kiekybiniai metodai ekonomikoje įvadas kiekybinių metodų vadybos mokykla. Sprendimų teorija teigia. Kiekybinių metodų vadybos teorijos privalumai. Kiekybinių metodų vadybos teorijos trūkumai. Pagrindiniai kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai Koreliacinė analizė. Tiesinis ir diskretusis programavimas. Duomenų analizės reikšmė priimant verslo sprendimus. duomenų surinkimo metodai , duomenų apdorojimas , grafinis informacijos atvaizdavimas duomenys. Kokybinius ir kiekybinius. Kiekybiniai duomenys –. Kokybiniai duomenys –. Sprendimo priėmimo lygiai Individualus sprendimas. Išskiriami du požiūriai į valdymo sprendimų priėmimo vietą valdant organizacijas. Du sprendimų tipai. Problemos struktūrizavimo lygiai Standartinės problemos. Gerai struktūrizuotos problemos. Mažai struktūrizuotos problemos. Sprendimų priėmimo etapai. Būdingos sprendimų priėmimo sąlygos. Determinuotos informacijos sąlygos. Išoriniai tiesioginio poveikio veiksniai. Išoriniai netiesioginio poveikio veiksniai. Vidiniai veiksniai Valdomi. Sprendimų priėmimo modeliai. Sprendimų modelių sąsajos su sprendimo priėmimo sąlygomis. Duomenų gavimo būdai. Esamos , jau surinktos informacijos panaudojimas. Vidiniai duomenų šaltiniai. Išoriniai duomenų šaltiniai. Duomenų rinkimo metodai. Pagrindinės duomenų rinkimo metodų grupės. Grafikams keliami reikalavimai. Pagal sudarymo būdą grafikai skirstomi į. Statistinių žemėlapių skirstymas. Diagramų skirstymas pagal vaizduojamų rodiklių turinį. Diagramų skirstymas pagal vaizdavimo formą. Variacinių eilučių grafikai. Koreliacinės regresinės analizės taikymas socialinuose tyrimuose. Koreliacinė ir tiesinė regresinė analizė rezultatų interpretavimas , rezultatų tikslumas ir patikimumas koreliacinės analizės esmė. Koreliacijos koeficiento įverčio reikšmingumo tikrinamas. Koreliacijos koeficiento savybės. R koeficiento vertinimo skalė. Tiesinės regresijos samprata.


Koreliacinė analizė – skirta nustatyti ar atsitiktiniai dydžiai yra priklausomi, koks ryšys yra tarp priklausomųjų, kokia kintamųjų priklausomybės išraiška.

Regresinė analizė – pagrindinai naudojama nustatyti kokiu dydžiu pasikeis priklausomas kintamasis pakitus nepriklausomam kintamajam.

Prognozavimas – naudojamas nagrinėjamo proceso eigai ar rodiklio pokyčiui numatyti.

Faktorinė analizė – skirta nustatyti nestebimus (latentinius) faktorius kurie vienija tam tikros grupės kintamuosius.

Klasterinė analizė – skirta suskirstyti objektus į grupes (klasterius) pagal jų panašumą.

Diskriminantinė analizė – naudojama siekiant nustatyti grupių diskriminavimo galimybę ir rasti optimalius klasifikavimo poţymius.

Tiesinis ir diskretusis programavimas – naudojamas siekiant optimizuoti tam tikros užduoties sprendimą.

Matematinis modeliavimas - matematinių modelių sudarymas, jų analizė, skaitinių algoritmų sudarymas, eksperimentinių rezultatų apdorojimas, naujos informacijos apie modeliuojamus procesus, sistemas bei reiškinius gavimas ir analizė.

Imitacinis modeliavimas – skirtas modeliuoti, imituoti ir analizuoti įvairių sistemų darbą, naudojant skaičiavimo ir matematinius metodus.

Organizaciniai sprendimai. Jie priimami visų tipų formaliose organizacijose ir siejami su organizacijos darbuotojų būsimu elgesiu, veiksmais, organizacijos veiksmų kryptimis.

Gerai struktūrizuotos problemos. Jos turi daugiavariančius sprendimus, kurių elementai ir tarpusavio ryšiai gerai žinomi ir gali būti apibrėžti kiekybiškai.

Mažai struktūrizuotos problemos. Susijusios su strategijų, ilgalaikių planų formavimu (įėjimas į naujas rinkas, įmonės diversifikacija ir t.t.).

Nestruktūrizuotos problemos. Pasižymi didėliu neapibrėžtumu, neformalizuotais tikslais ir tikslų įgyvendinimo tikimybiniu pobūdžiu (moksliniai-tiriamieji darbai, konstravimas).

Determinuotos informacijos sąlygos. DI reiškia prielaidą, jog visa reikalinga sprendimams priimti informacija yra tiksliai žinoma.

Neapibrėžtumo sąlygos. Kai nėra žinomos nei galimos kintamųjų reikšmės, nei reikšmių tikėtinumo įvertinimai t.y. egzistuoja principinis informacijos neapibrėžtumas.

Rizikos valdymas – tai bendra valdymo funkcija, siekianti identifikuoti, įvertinti ir valdyti neapibrėžtumo ir rizikos priežastis bei jų pasekmes organizacijos veiklai.

Rizikos sąlygomis, valdymo sprendimams priimti plačiai taikomi sprendimų matricos, sprendimų medžio, Bajeso analizė, atsargų valdymo modeliai, imitacinis modeliavimas bei stochastinio programavimo metodai.

Neapibrėžtumo sąlygomis, plačiai taikomos empirinės taisyklės, imitavimo metodai bei daromos prielaidos apie nežinomas veiksnių reikšmes ir jų tikimybes ir tada taikomi tie metodai, kurie taikomi rizikos sąlygomis.

Vidiniai duomenų šaltiniai – tai įvairios metinės, mėnesinės ataskaitos, asmeniniai užrašai, kompiuteriniai duomenų failai (rinkmenos), t.y. informacija, kurią kaupia firmos ir organizacijos savo poreikiams.

Išoriniai duomenų šaltiniai yra įvairiausi statistiniai leidiniai, statistinės informacijos rinkimo organizacijos, leidžiančios tyrinėtojui pasinaudoti jų atliktu darbu.

Kiekvieną funkcinio ryšio nepriklausomo kintamojo X reikšmę atitinka fiksuota priklausomo kintamojo Y reikšmė. Funkcinė priklausomybė užrašoma: Y=F(X).

Esant statistiniam ryšiui, nepriklausomojo kintamojo kitimas veikia tik priklausomo kintamojo vidutines reikšmes. Kai tarp kintamųjų egzistuoja statistinis ryšys, esant tai pačiai nepriklausomo kintamojo reikšmei, priklausomo kintamojo reikšmės gali skirtis (dėl kitų veiksnių poveikio).

Priklausomas kintamasis (Yi ) - tai kintamasis, kurio vidutinių reikšmių pokyčius stengiamasi paaiškinti kitų kintamųjų pokyčiais.

Apskaičiuotoji t lyginama su Stjudento skirstinio su (n- 2) laisvės laipsnių t kritine reikšme, esant reikšmingumo lygmeniui α;

Sprendimo priėmimo taisyklė: jei pasirinkus reikšmingumo lygmenį α, |t| ≥ tkrit α,(n-2) – hipotezė H0 atmetama t.y. daroma išvada, kad X ir Y reikšmingai koreliuoja.

Rxy >0 rodo, kad tarp kintamųjų egzistuoja tiesioginė priklausomybė, t.y. didėjant X ir Y didėja;

R nepriklauso nuo X ir Y matavimo skalių. Pvz. visus Xi padauginus iš 1000, koreliacijos koeficientas R nepasikeičia;

  • Microsoft Word 92 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (6664 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lola
  • Kiekybiniai metodai ekonomikoje konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Kiekybiniai metodai ekonomikoje konspektas. (2017 m. Birželio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/kiekybiniai-metodai-ekonomikoje-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 17 d. 16:05
×