Kiekybiniai metodai ekonomikoje


Ekonomikos kursinis darbas. Aprašomoji statistika. Pavadinimų skalės vienas kintamasis (stulpelinė, juostinė, skritulinė diagramosKiekybinis kintamasis (dažnių ir santykinių dažnių histogramaMediana, vidurkis, dispersija, vidutinis kvadratinis nuokrypis, pirmasis ir trečiasis kvartiliai. Dviejų kiekybinių kintamųjų sklaidos diagrama. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X.Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1 , X. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X1 , X. Prognozė keliais metodais. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir išsprendimas. Gamybos planavimo uždavinys su SOLVER. Daugiakriterinių metodų taikymas socialinių reiškinių vertinimui. Literatūra.


Kaip matome, tuos pačius duomenis galime pavaizduoti skirtingais būdais. Iš pateiktų diagramų galime daryti išvadą, jog nuo 2006 iki 2011 metų suimtųjų skaičius augo, bet nuo 2012 metų staigiai sumažėjo. Taip pat galime teigti pagal nurodytus duometis, jog nuteistųjų skaičius tolygiai augo.

Santykinių dažnių histogramoje yra lygimas 2006-2012 metų suimtųjų ir nuteistųjų skaičius. Darome išvadą, jog nuo 2006 iki 2008 bei 2012 metais daugiau buvo nuteistųjų, nei suimtųjų. 2009, 2010 bei 2011 metais suimtųjų buvo daugiau.

antrasis kvartilis (Q2), mediana – dalina duomenis per pusę (kitaip dar 50-asis procentilis).

Pagal sklaidos diagramoje pasiskirsčiusius taškelius, galime sakyti, kad 2008-2012m. Muziejų lankytojų bei bendro dirbančiųjų skaičiaus yra stipri teigiama tiesinė koreliacija.

Norint atlikti korelecinę analizę, visų pirma, yra sudaromas uždavinys, šiuo atveju yra tirta restorano lankytojų skaičius (Y) bei jį įtakojantys veiksniai X (N=12, X=5).

Sąlyga. Tirta restorano lankytojų skaičius (Y). Lankytojų skaičiui įtakos gali turėti šie veiksniai: kainos (X1), darbuotojų skaičius (X2), siūlomas meniu (X3), papildomų pramogų pasiūla (X4), maksimalus lankytojų skaičius (X5).

Koreliacijos koeficiento reikšmė (CORREL) atsitiktinė, nes yra apskaičiuotas iš atsitiktinės imties duomenų.

Pagal apskaičiuotus duomenis, galima teigti, kad restorano lankytojų skaičius turi silpną ryšį su kaina, siūlomu meniu, papildomų pslaugų pasiūla bei maksimalaus lankytojų skaičiumi. Šiuo atveju, nors ryšys vidutinis, labiausia įtakojantis veiksnys yra darbuotojų skaičius, nuo to priklauso aptarnavimo kokybė.

Tolesniam sprendimui naudosime: darbuotojų skaičius (X2), siūlomas meniu (X3), papildomų pramogų pasiūla X4 duomenis, nes iš pateiktų skaičiavimų, jie yra svarbiausi.

Fišerio dispersijos santykis – kreivės adekvatumas realiai padėčiai vertinamas lyginant regresijos lygties reikšmių išsibarstymą apie vidurkį. Fišerio reikšmė apskaičiuojama pagal MS Excel FINV funkciją.

Galime daryti išvadą, kad regresijos lygtis yra adekvati realiai padėčiai ir ją galima taikyti planavimui bei praktiniams skaičiavimams, nes F2, F3, F4 > F lent.

Veiksnių skaičius (m = 3), o n = 12. Su skaičiuoklės funkcija LINEST gauname tiesiniu būdu apskaičiuotus koeficientus a0, a1, a2, a3.

Pasirinkus naujas X2, X3, X4 reikšmes ir panaudoję TREND bei GROWTH funkcijas, surasime Y reikšmę.

Turimi duomenys, tai Suimtųjų (laukiančių teismo nuosprendžio) skaičius 2006-2012m. Lietuvos Respublikoje.

Gamykla gamina medines pavėsines bei medinius kubilus. Kadangi išteklių panaudojimas yra nevienodas, tad ir gaminamų prekių kaina nevienoda. Pavėsines parduoda po 2500,00 Lt, kubilus po 1500,00.

Kiekybiniai metodai ekonomikoje. (2014 m. Rugsėjo 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/kiekybiniai-metodai-ekonomikoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:50