Konstitucinė teisė 10


Referendumas - tai svarbiausias tiesioginės demokratijos institutas, pasireiškiantis tiesioginiu rinkėjų balsavimu tam tikru valstybės ar visuomenės gyvenimo klausimu. Teisminė valdžia: teisminę valdžią įgyvendina teismas-kolegiali teisėjų institucija - teisėjais l-je gali būti tik lr piliečiai. P. Instituto susiformavimas. P yra valstybės vadovas. Politinių partijų institucionalizavimas - tai jų, kaip ypatingo instituto, teisinis įtvirtinimas dviem lygmenimis – konstitucijoje ir įstatymuose, konkrečiai pasireiškiantis specifinio politinio partijų registravimo nustatymu, teisės kelti kandidatus suteikimu registruotoms politinėms partijoms, rinkimų agitacijos finansavimu iš valstybės lėšų ir pan. Konstitucinės teisės atsiradimas ir raida. Ktš sistema – tai nuosekli, logiška užbaigta tarpusavyje susijusių ktš visuma. Pilietybė - tai nuolatinis teisinis ryšys tarp asmens ir valstybės. Valdžių padalijimo principas. Valstybės elementai. Iniciatyvos teisės - tai formali juridinė teisė, kurią turi ribotas asmenų skaičius. Konstituc. Teismas nagrinėja ir priima sprendimus. Europos žmogaus teisių konvencija.

Absenteizmas- rinkėjai neatvyksta balsuoti. Jo priežastis: 1) politinės (nepasitenkinimas kandidatais) 2) nepolitinės (žmogui neįdomu, nesvarbu).

Iniciatyvos teisės - tai formali juridinė teisė, kurią turi ribotas asmenų skaičius. Dažniausiai: 1) Parlamento deputatai. 2) Valstybės vadovas. 3) Vyriausybė. 4) Rinkėjų grupės. 5) Federaciniai subjektai.

L-je įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi s-mo nariai, prezidentas, vyriausybė, 50 tūkst.piliečių, turinčių rinkimų teisę. Įstatymų leidybos procedūros etapai.: 1.Įstatymų projektų įregistravimas. Jei įst.projektas atitinka visus keliamus reikalavimus, jis pateikiamas svarstyti s-mo posėdyje. 2.Įstatymų projektų pateikimas s-mo posėdyje. Projektą pateikia projekto iniciatorius. S-mas priima sprendimą dėl pateikto projekto: a)pradėti projekto svarstymo procedūrą; b)atidėti projekto pateikimo procedūrą ir nurodyti iniciatoriams, kokius veiksmus jie privalo atlikti iki pakartotinio projekto pateikimo s-mui;c)atmesti projektą nurodant motyvus. 3.Projekto svarstymo procedūra pagrindiniame komitete. Jei komitetas nutaria įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, asmenys, turintys įstatymo leidybos iniciatyvos teisę, pastabas bei pasiūlymus gali teikti tokia pačia tvarka ir dėl tobulintino įstatymo projekto. Pagrindinis komitetas gali nuspręsti: a)pritarti iniciatorių pateiktam ar komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadom;b)pritarti ar nepritarti įstatymo leidybos iniciatyvos teisę turinčių asmenų pateiktom pataisom dėl įst.projekto; c)daryti pertrauką ir grąžinti įst.bei išvadų projektus tobulinti išvadų rengėjams, kurie turi atlikti komiteto nurodytus veiksmus; d)paskelbti projektą visuomenei svarstyti; e)grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti; f)projektą atmesti. 4. Įstatymo projekto svarstymas s-mo posėdyje. Po svarstymo s-mas nusprendžia: a)pritarti komiteto patvirtintam įst.projektui su s-mo posėdžio metu priimtomis pataisomis ir paskirti įstatymo priėmimo datą ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų; b)paskelbti projektą visuomenei svarstyti; c) grąžinti projektą pagrindiniam komitetui tobulinti; d) daryti pertrauką jei svarstyti nebaigiama tame pačiame posėdyje ar paaiškėjus, kad s-mo nariams reikia papildomos informacijos; e) grąžinti iniciatoriams projektą tobulinti iš esmės; f) atmesti projektą ir prireikus pavesti parengti naują. 5. Įstatymo projekto priėmimas s-mo posėdyje. Įstatymas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja dauguma s-mo narių, dalyvaujančių posėdyje. Yra balsuojama dėl atskirų įstatymo projekto dalių, straipsniai priimami iš eilės. Apsvarsčius visus įst,projekto straipsnius, balsuojama dėl viso įst.projekto. S-mo priimti įstatymai įsigalioja po to kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia P-tas, jei pačiuose įstatymuose nenumatyta kita įsigaliojimo diena. Pasirašytas įstatymas skelbiamas oficialiame “VŽ” leidinyje.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2011 m.
  • 18 puslapių (12983 žodžiai)
  • Konstitucinė teisė 10
    10 - 2 balsai (-ų)
Konstitucinė teisė 10. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucine-teise-10.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 16:03
×