Konstitucinė teisė aprašymas


Tema konstitucinė teisė. Pamokos forma – paskaita , situacijų analizė , diskusija. Reikšminiai žodžiai. Konstitucinės teisės samprata. Keturiomis prasmėmis. Antroji prasmė. Trečioji prasmė. Ketvirtuoju atveju. Valstybės organizaciją , viešosios valdžios institucijų sistemą ir jos veiklos pagrindus asmens ir valstybės tarpusavio santykių pagrindus. Asmens teises , laisves bei pareigas. Pirminis pobūdis. Konstitucinės teisės normos – visą teisės sistemą vienijančios normos. Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas ir struktūra. 1992. spalio. Konstitucinis įstatymas. Konstitucinis aktas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruožai. Konstitucijos keitimas. Turi teisę. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės valdžia daloma į įstatymų leidžiamąją , vykdomąją , teisminę. Valdžių padalijimo principu. Leidžia įstatymus juos vykdo ir sprendžia iškilusius ginčus –. Įstatymų leidžiamąją vykdomąją ir teisminę. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas valdžių pusiausvyra valdžių sąveika. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas. Valdžių pusiausvyra. Įstatymų leidžiamoji valdžia Vykdomoji valdžia. Valdžios institucijai , kurią sudaro tautos išrinkti atstovai. Valstybės vadovas. Rinkimų teisė Rinkimai. Sąvoka ,, rinkimų teisė ‘‘ suprantama dviem prasmėm objektyviąja ir subjektyviąja. Obejektyviąja prasme – tai. Visuma konstitucinės teisės normų , reguliuojančių visuomeninius santykius , atsirandančius sudarant viešosios valdžios renkamas institucijas. Kiekvieno LR piliečio teisė dalyvauti rinkimuose. Aktyvią teisę. Tai teisė rinkti. Tai teisė būti išrinktam. ĮSIDĖMĖKIME rinkimų teisė kaip konstitucinės teisės institutas – visuma teisės normų , įtvirtinančių piliečių teisę rinkti ir būti renkamam. Rinkimų įstatymai. Vyriausiosios rinkimų komisijos instrukcijos. Rinkimų teisės principai.

Uždaviniai: susipažinti su Lietuvos Respublikos Konstitucija kaip pagrindiniu šalies įstatymu, išanalizuoti valdžios institucijų sisitemą, mokėti apibūdinti Lietuvos Respublikos rinkimų teisę.

Reikšminiai žodžiai: konstitucinė teisė, konstitucinės teisės normos, Konstitucija, valdžios institucijos, tiesioginis taikymas, aukščiausia juridinė galia, stabilumas, valdžių padalijimo principas, įstatymų leidžiamoji, vykdomoji, teisminė valdžios, Seimas, Vyriausybė, Prezidentas, Teismai, notaras, advokatas, rinkimai, aktyvi rinkimų teisė, pasyvi rinkimų teisė, mažoritarinė, proporcinė, mišri rinkimų sistemos, referendumas.

Terminas „Konstitucinė teisė" gali būti vartojamas keturiomis prasmėmis: pirmoji, tai pagrindiniame šalies įstatyme (Konstitucijoje) – įtvirtintoms asmenų subjektinėms teisėms apibūdinti, turima galvoje teisinio santykio dalyvio galimas (leistinas) elgesys, t.y. jo trys teisinės galimybės: 1) galimybė elgtis taip, kaip numato teisės normos; 2) galimybė reikalauti, kad kiti teisinio santykio dalyviai atliktų pareigą; 3) galimybė kreiptis į kompetentingas institucijas, kad jos apgintų subjektinę teisę (t.y. priverstų kitą teisinio santykio dalyvį atlikti pareigą).

Ši nacionalinės teisės šaka reguliuoja dvi dideles visuomeninių santykių grupes:

Konstitucinės teisės normos reguliuoja specifinę visuomeninių santykių sritį: nustato valstybės organizacijos, valstybės valdžios sudarymo ir veikimo pagrindus, be to, reguliuoja asmens ir valstybės santykius. Šioms normoms būdingas taip vadinamas pirminis pobūdis, kuris reiškia, kad jų pagrindu kuriama valdžios institucijų sistema, numatomas šių institucijų statusas, grindžiama veikla, jos lemia ir asmens padėtį. Taip konstitucinės teisės normos nustato ir kitų sričių teisinių santykių reguliavimo pradmenis, pvz. civilinės, darbo, administracinės, baudžiamosios teisės. Todėl

Svarbiausios konstitucinės teisės normos yra įtvirtintos pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje, tad jos yra aukščiausios teisinės galios; jas turi atitikti visos kitos teisės normos. Vis gi, nors ir svarbios, konstitucinės teisės normos dažnai formuluojamos pačia bendriausia prasme, abstrakčiai, tad jų įgyvendinimui reikalingos detalizuojančios, konkretinančios teisės normos.

Svarbu ir tai, jog šių normų reguliuojamų teisinių santykių subjektai yra ypatingi, pvz. valstybė, tauta, valdžios institucijos, piliečių susivienijimai ir pan. Be to, šios normos yra labai stabilios – jos priimamos, keičiamos ir naikinamos sudėtinga tvarka.

Skaidrė ,,Lietuvos Respublikos Konstitucijos struktūra‘‘

Pagrindinė Konstitucijos dalis (I-XIV skirsnis).

Baigiamieji nuostatai (150-154 str.str.)

Jo paskirtis – garantuoti asmens teises ir laisves, apsaugoti visuomenę nuo anarcijos.

Valstybės vykdomos 3 funkcijos yra atskiriamos ir patikimos atskiroms valdžioms. Pažvelgus į LR Konstituciją paaiškėja, kad šios valdžios yra atskirtos, kiekviena iš jų patikėta valstybės valdžios institucijai, savarankiškai įgyvendinančiai jai patikėtas funkcijas. Kiekviena valdžia užima tam tikrą vietą valstybės valdžios sistemoje ir negali vykdyti kitoms institucijoms pavestų funkcijų. Tam didelę reikšmę turi tiesioginis valstybės valdžios institucijų įgaliojimų įtvirtinimas Konstitucijoje.

Tiek valdžių atskyrimas, tiek ir jų pusiausvyra nereiškia, kad jos yra absoliučiai atskirtos ir nesusijusios viena su kita jokiais ryšiais. Niekas negali paneigti valdžių sąveikos. Paradoksalu, tačiau įgyvendinti savo funkciją konkreti institucija neretai gali tik derindama savo veiksmus su kitomis institucijomis. Nors kiekviena iš nurodytų valstybės valdžios institucijų turi apibrėžtą funkciją, tačiau viena be kitos jos nepajėgia atlikti savo uždavinių.

ŽINOKIME, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina valdžių padalijimo principą – valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Vyriausybė ir Prezidentas, Teismai.

Teisminę valdžią įgyvendina teismai, kurie yra nepriklausoma ir savarankiška valdžia. Teismų paskirtis – teisingumo vykdymas sprendžiant bylas. Teismų nepriklausomybė nuo kitų valdžios institucijų užtikrinama tuo, kad teismai niekam nepavaldūs, išskyrus įstatymą. Teismo nepriklausomybė – esminė piliečių teisių garantija, kadangi ši valdžia žmonių kasdieniame gyvenime yra svarbiausia. Teisminės valdžios nepriklausomybė įkūnija valdžių padalijimo principą, saugo asmenį, garantuoja, kad valstybė gerbs teisę.

  • Teisė Aprašymas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3588 žodžiai)
  • Konstitucinė teisė aprašymas
    10 - 8 balsai (-ų)
Konstitucinė teisė aprašymas. (2015 m. Lapkričio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucine-teise-aprasymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 10:27
×