Konstitucinio teismo priimamų aktų teisinė galia


Mokslinės literatūros analizė. Konstitucinio Teismo kompetencijos ir vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje konstitucinė samprata. Konstitucinio Teismo vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje konstitucinė samprata. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijos konstitucinė samprata. Konstitucinis Teismas – oficialus Konstitucijos interpretatorius. Konstitucinio Teismo aktai kaip teisės šaltiniai. Konstitucinio teismo aktai konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Konstitucinio Teismo nutarimai ir jų teisinė galia. Konstitucinio Teismo sprendimai ir jų teisinė galia.

Iš pirmo žvilgsnio ši nuostata atrodo pakankamai aiški ir nereikalaujanti papildomų komentarų. Remiantis šia Konstitucijos nuostata teisinėje literatūroje paprastai yra daroma išvada, kad Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimų galia yra nukreipta į ateitį ir kad jie daro poveikį ex nunc. Todėl siekiant šio darbo tikslo – kuo visapusiškiau atskleisti Teismo aktų teisinę galią – yra tikslinga jame aptarti Konstitucinio Teismo statuso, kompetencijos, konstitucinės jurisprudencijos vietos nacionalinėje teisės šaltinių sistemoje klausimus.

Šalia šių uždavinių darbe bus bandoma aptarti Lietuvos teisės sistemos konstitucionalizacijos reiškinį, kaip Teismo Konstitucijos nuostatų aiškinamosios veiklos rezultatą, kas taip pat leidžia kalbėti apie Konstitucinio Teismo aktų reikšmę Lietuvos teisinei sistemai, o taip pat bus bandoma atskleisti kiekvienos Teismo aktų rūšies ypatumus jų teisinės galios požiūriu.

Šiame darbe apie Konstitucinio Teismo nutarimų teisinę galią daugiausia bus kalbama teoriškai. O apie realią, praktiškai apčiuopiamą Teismo aktų galią galima būtų kalbėti tik išanalizavus pokyčius įstatymų leidyboje, turint omeny tai, kaip Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė reaguoja į jų priimtų aktų pripažinimą prieštaraujančiais Konstitucijai, taip pat apibendrinus Konstitucinio Teismo aktų, jo suformuluotos konstitucinės doktrinos poveikį teisminei veiklai. Tačiau tai jau būtų kito darbo tema.

5) teleologinis tyrimo metodas – padedantis suvokti įstatymų leidėjo ketinimus (kokią prasmę siekė suteikti teisės normai jos kūrėjas);

6) istorinis tyrimo metodas – siekiant adekvačiai suvokti analizuojamų teisės normų prasmę būtina turėti omeny jų sukūrimo aplinkybes (istorinį kontekstą), suvokti kokiu tikslu jos buvo priimtos;

7) lyginamasis tyrimo metodas - padedantis atskleisti analizuojamų normų prasmę, ypatumus.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nustatyta tvarka spręsdamas ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams, garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą. Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo nustatytais atvejais Konstitucinis Teismas teikia Seimui ir Respublikos Prezidentui išvadas.  Konstitucinis Teismas – nepriklausomas ir savarankiškas teismas, kuris teisminę valdžią įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymo nustatyta tvarka. 

Demokratinėje teisinėje valstybėje įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžias įgyvendina atskiros ir savarankiškos institucijos. D. Medisonas teigė, jog konstitucinių rėmų, kurie apibrėžttų kiekvienos valdžios įgaliojimus, nepakanka. Jis teigė, jog reikalinga tam tikra sistema, mechanizmas, kuris garantuotų permanentinę, savireguliacinę valdžios grandžių abipusę kontrolę. Konstitucinis Teismas, vienaip ar kitaip įtakoja tiek įstatymų leidžiamosios, tiek vykdomosios valdžios institucijų veiklą vykdydamas jam pavestą konstitucinį teisingumą ir įgyvendindamas konstitucinę kontrolę. Svarbiausia įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos – parlamento funkcija – įstatymų, reguliuojančių svarbiausias visuomenės gyvenimo sritis, leidyba. Įstatymo legitimumas, jo teisėtumas suvokiamas kaip įstatymo atitikimas Konstitucijai – aukščiausiajai šalies teisei, įkūnijančiai teisingumą, įtvirtinančiai pagrindines žmogaus teises ir laisves, valdžios ir žmogaus santykių pagrindus. Taigi, viena iš pagrindinių Konstitucinio Teismo funkcijų yra įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos priimtų teisės aktų vertinimas ar šis atitinka Konstitucijai. Teisėta įstatymų leidėjo veikla galima tik jeigu jis neperžengia Konstitucijoje, kurios viršenybę garantuoja Konstitucinis Teismas, nustatytų ribų. Darnus Konstitucinio Teismo santykis su įstatymų leidžiamąja valdžia yra reikšmingas tuo, jog parodo, kaip valstybės teisės sistema, formuojama įstatymų leidžiamosios institucijos, dera su aukščiausiąja valstybės teise – Konstitucija ir ar garantuojamas realus konstitucinių normų viešpatavimas.

Teismui kaip oficialiam Konstitucijos aiškintojui ir konstitucinės doktrinos kūrėjui, teisės konstitucionalizacijos įsigalėjimas Lietuvoje tai - vienas iš aspektų, kalbant apie aktų teisinę galią, kuriuos priima Konstitucinis Teismas. Savo veikla Teismas užtikrina Konstitucijos apsaugą ir tokiu būdu padeda konstitucijos vertybes paversti kiekvienos teisės srities vertybėmis. Šiandien į visą nacionalinę teisę žvelgiama per jos konstitucingumo prizmę, tai lemia teisės konstitucionalizacijos procesas Lietuvoje. Teisės konstitucionalizacija turi remtis Konstitucija, todėl visų pirma ji yra nukreipta į ordinarinę (statutinę) teisę, kuri turi būti konstituciškai pagrindžiama. Norint neprieštaringai ir vienodai taikyti teisę, turi būti siekiama ne vien tik teisės normų tarpusavio suderinimo, bet ir jų suderinimo su Konstitucija. Todėl konstitucingumo atžvilgiu gali būti tikrinamas kiekvienas įstatymas ir kitas teisės aktas.

Apibendrinant galima teigti, kad Konstitucinis Teismas savarankiškas ir nepriklausomas Teismas, kuris vienaip ar kitaip įtakoja tiek įstatymų leidžiamosios, tiek vykdomosios institucijų veiklą, įgyvendindamas konstitucinę kontrolę. Savo veikla Konstitucinis Teismas užtikrina Konstitucijos apsaugą ir taip apsaugo svarbiausias vertybes įtvirtintas Konstitucijoje.

  • Microsoft Word 101 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 61 puslapis (15218 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurate
  • Konstitucinio teismo priimamų aktų teisinė galia
    10 - 10 balsai (-ų)
Konstitucinio teismo priimamų aktų teisinė galia. (2015 m. Gegužės 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucinio-teismo-priimamu-aktu-teisine-galia.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 18 d. 09:40
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!