Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos žalos atlyginimas


Įvadas. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uţtikrinimas. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uţtikrinimo samprata. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo uţtikrinimo taikymo pagrindai ir principai. Nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas. Nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo samprata ir pagrindai. Nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo įrodinėjamos civilinės atsakomybės sąlygos. Ieškovo neteisėti veiksmai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui. Atsakovo patirta ţala dėl ieškovo nepagrįsto prašymo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Prieţastinis ryšys tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir padarytos ţalos atsakovui. Nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo įrodinėjimo ypatumai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 ir 146 straipsnio 2 dalies nuostatų atskyrimas. Atsakovo pareiga būti aktyviam, jo atţvilgiu teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Respublikos teismų sprendimų statistika dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padarytos ţalos atlyginimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos ţalos atlyginimas arbitraţe. Nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo institutas kitose europos valstybėse. Italijos Respublikos nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo institutas. Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikų nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo institutai. Vokietijos Federacinės Respublikos nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo institutas. Švedijos karalystės nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo institutas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Anotacija lietuvių kalba. Annotation in english. Santrauka. Summary. Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą.


Baigiamojo darbo aktualumas ir tiriama problema. Tiek Europos ţmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos1 (toliau – EŢTPLA konvencija) 13 straipsnis, tiek Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso2 (toliau – LR CPK) 5 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, buvo paţeistos, turi teisę pasinaudoti efektyvia teisine gynyba ir įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta paţeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tam, kad asmens teisės būtų visapusiškai apgintos, neuţtenka tik teismui priimti jo atţvilgiu palankų sprendimą, nes daţnai teismo sprendimai tampa neefektyvus dėl ilgai uţsitęsusio ginčo nagrinėjimo ir atsakovo finansinės padėties pasikeitimo. Siekiant efektyvaus teismo sprendimo įvykdymo, gelbsti

Laikinosios apsaugos priemonės – tai teismo taikomos priemonės, kurios yra skirtos uţtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Įprastai ieškovas laikinąsias apsaugos priemones prašo taikyti reikšdamas ieškinį atsakovui, o teismas jas pritaiko tik preliminariai įvertinęs ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t. y. pats ieškinio reikalavimų pagrįstumas nėra teismo nagrinėjamas iš esmės, teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant šalių ginčą iš esmės. Nors taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti laikomasi proporcingumo principo, reiškiančio, kad laikinosios apsaugos priemonės teismo yra parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevarţytų vienos proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti, tačiau neretai pasitaiko atvejų, kuomet teismas ne tik nepagrįstai pritaiko laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atţvilgiu, bet ir itin neproporcingai. Daţni atvejai, kai laikinosios apsaugos priemonės pritaikomos bylose, kurioje ieškiniai vėliau, išnagrinėjus bylą, netenkinami. Daţniausiai Lietuvos Respublikos teismų praktikoje pritaikomos laikinosios apsaugos priemonės – nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų bei piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštas. Dėl tokio turto arešto masto pritaikymo didţiulius nuostolius gali patirti tiek juridinis, tiek fizinis asmuo. Atsakovas siekdamas apginti savo galimai paţeistas teises, turi teisę vadovaudamasis LR CPK 146 straipsnio 1 dalimi prašyti teismo, kad šis įpareigotu ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl ieškovo prašymu teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo uţtikrinimą.

  • Teisė Magistro darbas
  • Adobe PDF 642 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 72 puslapiai
  • Tomas
  • Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos žalos atlyginimas
    10 - 9 balsai (-ų)
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos žalos atlyginimas. (2016 m. Vasario 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/laikinuju-apsaugos-priemoniu-taikymu-padarytos-zalos-atlyginimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 09:23
×