Laisvės atėmimo vietose veikiančių skyrių tarpusavio sąveika ir jų svarba nuteistųjų pataisos procesui


Teisės kursinis darbas. Laisvės atėmimo vietose veikiančių skyrių tarpusavio sąveika ir jų svarba nuteistųjų pataisos procesui. Įvadas. Pataisos įstaigų tarnybų funkcijos ir uždaviniai. Apsaugos ir priežiūros skyrius. Vidaus tyrimų skyrius. Įskaitos tarnyba. Sveikatos priežiūros tarnyba. Socialinės reabilitacijos skyrius. Psichologinė tarnyba. Laisvės atėmimo vietose veikiančių tarnybų veikla ir vykdomas darbas su nuteistaisiais. Socialinės reabilitacijos organizavimas pataisos įstaigose. Psichologinių tarnybų veikla ir paskirtis. Bendrojo lavinimo organizavimas laisvės atėmimo vietose. Sveikatos priežiūros tarnybos paslaugos nuteistiesiems. Pataisos įstaigų tarnybų darbo nauda nuteistiesiems. Išvados. Literatūros sąrašas.


nagrinėja nuteistųjų bei kitų asmenų prašymus ir skundus dėl įstaigos pareigūnų ir darbuotojų neteisėtų veiksmų ir rengia atsakymų projektus;

atlieka tarnybinius tyrimus ir, atsižvelgdamas į tyrimo rezultatus, teikia išvadas ir siūlymus;

dirba aiškinamąjį darbą su naujai atvykusiais nuteistaisiais, esančiais karantino patalpose;

renka, kaupia, analizuoja ir realizuoja informaciją apie pareigūnų ir darbuotojų neteisėtus ar nusikalstamus ryšius su nuteistaisiais;

Svarbų vaidmenį pataisos įstaigų darbe atlieka įskaitos tarnyba. Nuolatinė ir sisteminga kaltinamųjų bei nuteistų asmenų apskaita sudaro prielaidas kontroliuoti nusikaltamumo lygį bei mastą ir sudėtį, numatyti prevencijos priemones. Praktinė įskaitų nauda, t. y. greitas nusikaltimo atskleidimas, laiku gauta informacija garantuoja teisėtumą, teisingumą bei daug kitų aspektų bausmių vykdymo procese. Tikslus asmenų duomenų užrašymas yra svarbi asmens teisių apsaugos priemonė nuo savivalės, tiriant skundus. Todėl visose pataisos įstaigose apie kiekvieną priimtą nuteistąjį turi būti išsamus įrašas, kuriame užfiksuota informacija apie tapatybę, įkalinimo priežastis, perdavimo įstaigą, priėmimo bei paleidimo dieną ir valandą. Ši informacija konfidenciali, rengiama individualiai, reguliariai atnaujinama ir prieinama tik įgaliotiems asmenims.

kiekvieną mėnesį sudaryti laikomų asmenų skaičiaus ir jų kaitos ataskaitas.

Įskaitos tarnyba atsakinga už atitinkamų dokumentų įforminimą, rengimą, priėmimą, siuntimą bei registravimą.

ruošia ir tvarko atliekančių laisvės atėmimo ir arešto bausmę asmenų įskaitos dokumentus;

ruošia dokumentus atliekančių laisvės atėmimo ir arešto bausmę asmenų konvojavimui;

ruošia teikimus nuteistų asmenų lygtiniam paleidimui bei lygtiniam atleidimui nuo bausmės prieš terminą, organizuoja teismo posėdžių darbą;

kaupia, sistemina, analizuoja statistinius duomenis apie laisvės atėmimo ir arešto bausmę atliekančius asmenis, keičiasi šiais duomenimis su kitų įkalinimo įstaigų tarnybomis skyriaus kompetencijos ribose, ruošia statistines ataskaitas;

vykdo pavedimus ir teikia informaciją valstybinėms institucijoms ir piliečiams skyriaus kompetencijos ribose, rengia atsakymų projektus;

nagrinėja pataisos namuose ir areštinėje bausmę atliekančių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei teikia jiems konsultacijas skyriaus kompetencijos ribose;

Sveikatos priežiūros tarnyba yra pataisos namų sudėtinis padalinys, kurio tikslas pataisos namuose laikomų asmenų asmens sveikatos priežiūra ir dalyvavimas kitoje pataisos namams nustatytoje sveikatinimo veikloje. Savo veikloje vadovaujasi sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos sistemos teisės aktais, sveikatos priežiūros standartizacijos norminiais aktais, asmens sveikatos priežiūros technologijomis, sveikatos priežiūros valdymo ir kontrolės institucijų tvarkomaisiais dokumentais, taip pat pataisos namų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais. Tarnybos veikla grindžiama asmens sveikatos priežiūros medicininio būtinumo, teisėtumo, priimtinumo, tinkamumo principais.

Sklandus sveikatos priežiūros tarnybos darbas reiškia, kad gydytojai ir pagalbinis personalas gali reguliariai susitikti ir dirbti kaip komanda, kuriai vadovauja už tarnybos darbą atsakingas vyr. gydytojas. Pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų tikslai neapsiriboja vien tik sergančiųjų gydymu. Ne mažesnės už teisės aktais nustatytas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtys ir jų teikimo tvarka nustatomos vidaus tvarkos taisyklėmis, kurias tvirtina pataisos namų direktorius, suderina įstaigos medicininę veiklą koordinuojančios institucijos vadovas sveikatos priežiūros tarnybos viršininko teikimu. Dokumente įrašomas sveikatos priežiūros tarnybos, jos ambulatorijos, stacionaro, kabinetų darbo, medicinos paslaugų teikimo laikas, darbo periodiškumas, taip pat medicinos darbo tvarka ne darbo, švenčių dienomis.

Socialinės reabilitacijos skyrius yra pataisos namų struktūrinis padalinys, organizuojantis ir vykdantis auklėjamąjį darbą su nuteistaisiais, jų socialinę reabilitaciją ir psichologinę terapiją.

  • Teisė Kursiniai darbai
  • 2013 m.
  • Andrius
  • 25 puslapiai (6053 žodžiai)
  • Universitetas
  • Teisės kursiniai darbai
  • Microsoft Word 48 KB
  • Laisvės atėmimo vietose veikiančių skyrių tarpusavio sąveika ir jų svarba nuteistųjų pataisos procesui
    9 - 3 balsai (-ų)
Laisvės atėmimo vietose veikiančių skyrių tarpusavio sąveika ir jų svarba nuteistųjų pataisos procesui. (2013 m. Gegužės 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/laisves-atemimo-vietose-veikianciu-skyriu-tarpusavio-saveika-ir-ju-svarba-nuteistuju-pataisos-procesui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:25