Liaudies medicina (2)


Liaudies medicina referatas. Etnologijos referatai. Etnologijos skaidres. Etnologijos konspektai.

Įvadas. Liaudies medicinos kilmė. Gydymo vietos. Ligų kilmė. Ligos suasmeninimas ir badymai nuo jos apsisaugoti. Ligų gydymo būdai. Termoterapija. Gydymas žolelėmis. Vaistažolių rinkimo laikas. Kiti gydymo būdai. Gydymas gyvulinės kilmės medžiagomis. Senovės prietarai. Magiški gydymo būdai. Vaikų ligos. Moteriškos ligos. Dantų gydymas. Liaudies mediciną išstumia krikščioniški gydymo būdai. Receptai. Išvados. Naudota literatūra.

At­ prie­žas­čių ir ap­lin­ky­bių, ska­ti­nu­sių ma­ne pa­si­rink­ti šią pla­čią te­mą yra ke­le­tas. Pir­mo­ji – įdo­mu ras­ti pa­na­šu­mų tarp liau­dies me­di­ci­nos ir šiuo­lai­ki­nės. Ant­ro­ji – su­ži­no­ti, ko­kius li­gų gy­dy­mo bū­dus ap­i­ma lie­tu­vių liau­dies me­di­ci­na. Tre­čio­ji – įdo­mu, ko­kios bu­vo se­no­sios gy­dy­mo prie­mo­nės, ku­rio­mis dar ner­e­tai ir šian­dien gy­do­ma.

Sun­ku bū­tų įsi­vaiz­duo­ti šiuo­lai­ki­nę me­di­ci­ną be de­on­to­lo­gi­jos prin­ci­pų, gy­dy­mo vais­ta­žo­lė­mis ir iš jų pa­ga­min­tais pre­pa­ra­tais, mi­ne­ra­li­nio van­dens, įtai­gos, ma­sa­žo, fi­zio­te­ra­pi­nių prie­mo­nių. Vi­sa tai pe­rim­ta iš liau­dies me­di­ci­nos. Liau­dies me­di­ci­na – tai per il­gą lai­ką em­pi­riš­kai su­kaup­tos ži­nios, nau­do­ja­mos iš­veng­ti bei gy­dy­ti li­goms. Re­fe­ra­te pa­teik­ti re­cep­tai ir pa­ta­ri­mai kaip li­gų iš­veng­ti re­mian­tis liau­dies me­di­ci­nos iš­min­tim, ži­nios ap­ie gy­do­mą­sias žo­le­les, ka­da jas rink­ti ir kaip var­to­ti, liau­dies me­di­ci­nos kil­mė, prie­ta­rai ir ti­kė­ji­mai su­si­ję su li­go­mis ir jų gy­dy­mu.

žy­miau­sia lie­tu­vių et­no­lo­gė pra­nė dun­du­lie­nė pla­čiai ap­ra­šė liau­dies me­di­ci­ną, įvai­rių li­gų gy­dy­mo bū­dus. Ra­šant re­fe­ra­tą, su­pran­ta­ma, bu­vo pa­si­rem­ta ir mi­nė­tos et­no­lo­gės pa­ra­šat­ski­rą liau­dies kul­tū­ros sri­tį su­da­ro me­di­ci­na. Liau­dies gy­dy­mas bu­vo ži­no­mas pir­mykš­tė­je ben­druo­me­nė­je jau prieš dau­ge­lį tūks­tan­tį me­tų. Su­si­rgu­sį daž­niau­siai gy­dy­da­vo gi­mi­nai­čiai, o jei tai ne­pa­dė­da­vo, tik ta­da kreip­da­vo­si į žy­nius ar žo­li­nin­kus. Nuo se­no­vės li­go­nius gy­dė mo­te­rys. Jos ži­no­jo dau­gy­bę gy­do­mų­jų žo­lių, šak­nų, taip pat bur­tų, ma­giš­kų prie­mo­nių. Tuo tar­pu chi­rur­gi­nius veiks­mus, pa­vyz­džiui, krau­jo nu­lei­di­mą, daž­niau­siai at­lik­da­vo vy­rai. Nuo įvai­rių li­gų už­kal­bė­da­vo daž­niau­siai mo­te­rys, re­čiau – vy­rai. Į gar­sius už­kal­bė­to­jus kreip­da­vo­si ne tik apy­lin­kės, bet ir to­les­ni kai­mų gy­ven­to­jai. Vie­ni jų gy­dė, no­rė­da­mi pa­dė­ti, ki­ti iš to už­dar­biau­da­vo. Vie­ni gy­dė ko­kią nors vie­ną li­gą, ki­ti - įvai­rias.

  • Microsoft Word 26 KB
  • 2012 m.
  • 19 puslapių (4348 žodžiai)
  • Universitetas
  • Liaudies medicina (2)
    10 - 1 balsai (-ų)
Liaudies medicina (2). (2011 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/liaudies-medicina-2.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 20 d. 17:44
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo