,,Dievų miškas" ryškiausi personažai

Aiste

,,Dievų miškas" ryškiausi kokie yra šio kurinio ryškiausi personažai?

KlausimaiLietuvių kalbaLygis: Mokykla7 atsakymaiKlausimas atsakytas
Kovo 26 d. 18:42
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (7)

Indrė

Pagrindinis veikėjas - Balys Sruoga; (ryškiausias personažas)

Vacekas Kozlovkis - kilęs buvo iš lenkiško pajūrio, iš profesijos – mėsininkas;

Hopė – nuo 1943 metų pradžios Štuthovo koncentracijos lagerio komendantas;

Fricas Zelionkė - lagerio seniūnas;

Heidelis –  lagerio gydytojas;

Gervinskis – senas katorgininkas, sanitaras;

Traugotas Majeris – kalinių lagerio viršininkas;

Kovo 27 d. 11:30 Geriausias atsakymas
123mok

,,Dievų miško“ pagrindinis veikėjas ir yra pats Balys Sruoga, rašytojas, profesorius. Jis aprašo,  kaip buvo ištremtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą, kaip ten sunku buvo gyventi. Sunku, nes lageryje nepaisė žmonių, elgėsi su jais kaip su gyvuliais. Balys Sruoga buvo aukštas, tvirto sudėjimo vyras, lagerio  drabužiai jam buvo per maži. ,,Tenai dalina tokius niūrius skarmalus, visai neaiškios spalvos, oficialiai baltiniais vadinamus, ir klumpes. Vidutinio ūgio vyram čia išeina, tariant, dar pusė bėdos, bet kiek stambesniam, augalotesniam – visiškai riesta : nei klumpės ant kojos lenda, nei maišas, mairškiniais vadinamas,- ant nugaros.‘‘  Po dviejų savaičių jis buvo į inteligentą toli gražu nepanašus : ,,Aš savo ūgiu 1,90 m nuo 96 kilogramų svorio nuvažiavau iki 67 kilogramų “. Buvo jau įgyvenęs katorgininkas, utėlių apgraužtas ir keikėsi ne blogiau už senąją gvardiją. Vienintelis dalykas, kuris padėjo jam išgyventi lageryje, tai buvo jo darbas. Sruoga buvo paskirtas į lagerio raštinę ir liko ten ligi įkalinimo pabaigos.

Vacekas Kozlovkis - kilęs buvo iš lenkiško pajūrio, iš profesijos – mėsininkas. Nešiojo jis raudoną trikampį – politinio kalinio ženklą. Buvo lagerio garsenybė, nudobęs kelias dešimtis kalinių. ,,O kiek šonkaulių ir blauzdikaulių sulaužė, kiek pakaušių praskėlė – niekas neskaičiavo“. Senieji katorgininkai pasakoja, kad Kozlovskis lageryje užmušė savo brolį. Per jo pragarą turėjo pereiti visi. ,,Kas teisybė- tai teisybė: Vaciaus nervai buvo visiškai sukirmiję‘‘. Tai buvo vidutinio ūgio, plačiapetis vyrukas, šiek tiek pražilęs ir praplikęs, keturių dešimčių metų vyras. Balsas jo buvo visuomet užkimęs – pragertas, prarėktas. Ranką jisai turėjo tikrai ,,pamačlyvą‘‘. Antausius dalino jisai nesigailėdamas, taip pat nesigailėdamas ir smogdavo į užpakalį ar į priešakį. O labiausiai jisai mėgo mušti su lazda : ,, Savo vergus vis lazdos smūgiais pasitinka ir išlydi‘‘. Vacelis buvo labai išradingas – turėjo puikią fantaziją, kaip kankinti kalinius. Po karo lenkai jį pakorė.

Hopė – nuo 1943 metų pradžios Štuthovo koncentracijos lagerio komendantas. Buvo neaukštas, plačių pečių, trisdešimt penkerių metų vyrukas. Jo storžieviškus veido bruožus papildė tumpi juodi ūsiukai. Vaikščiojo visuomet su ilgais batais, apsisiautęs guminiu apsiaustu. Jo uošvis buvo Dachau lagerio komendantas. ,,Per uošvio ryšius su SS viršūnėmis Hopė išsivadavo iš kariuomenės. SS tarnyboje per trumpą laiką padarė tokią didelę karjerą : lagerio komendantas – ne bet kas! ‘‘ Hopė visų labiausiai buvo susirūpinęs savo orumo, savo didybės palaikymu.  Ypatingas galvažudys jis nebuvo, kalinių tarpe jis neturėjo blogiausio vardo. Nekalbėdavo su kaliniais, tai buvo žemiau jo vertybės. Retkarčiais pasakydavo ką nors trumpai, bet vaizdžiai : ,, - Krėsk jam į kailį, kol jam užpakaly pradės vanduo virti !‘‘  Barakuose labai retai pasirodydavo, ateidavo tik iškilmingais atvejais : kai ką nors viešai kardavo. Jis pats kalinių niekad nemušdavo. Kaliniai tiesa pasakius jo ir nebijojo itin labai.  Gyveno jis prašmatnioje viloje lagerio ribose, namie jis elgdavosi kaip visiškai normalus žmogus. Jis labai didžiavosi savo padėtimi SS, savo uniforma. Buvo pramintas ,,Grafu von Stuthof‘‘.

Fricas Zelionkė – vokietis, kilęs iš Gdansko. Kokių 35-40 metų, vidutinio ūgio,  turėjo didelę fizinę jėgą. Pagal išmoktą amatą jis buvo mėsininkas, o pagal specialybę - bankų kasų plėšikas.  Buvo lagerio seniūnas. Labai gudrus jis buvo, suktas ir klastingas. Lageryje organizavo bokso rungtynes, dalyvavo ir jis pats. Rungtynėms pasibaigus, Zelionkė griebdavo savo bizūną ir, dėl ko nors oficialei prikibęs, mušdavo kalinius, kad kitą kartą žinotų, kaip reikia valdžią gerbt. 1944 metų kovo mėnesį ištiko jį nelaimė - išvežė Zelionkę į Buchenvaldą į SS mokyklą, iš kurios tenka stačiai į frontą keliauti. Bet greitai jis grįžo, ,,nes jo praeitis buvo tokia puošni, tokia turtinga įvykiais, tiek jis visokių bylų buvo turėjęs, kad net SS oficialiai galvažudžių komandai jis pasirodė esąs per didelis razbaininkas,- dėl jo bylų ir bausmių skaičiaus į tą mokyklėlę jo net nepriemė‘‘.

Heidelis – buvo lagerio gydytojas. Aukštas, lieknas, 30-35 metų, tamsus šatenas, gražių linijų vyras. Jo veidas buvo inteligentiškas, bet nuo studentavimo laikų butšų špagomis suraižytas.  Visuomet buvo tylus ir mandagus.  Jis buvo vienintelis esesininkas lagery su aukštuoju mokslu. Jis nesimušė ir nesikeikė. ,,Per dvejus metus jis nėra nė vieno koliojimo žodžio ištaręs, kas jau buvo visiškai  nepanašu į esesininką‘‘. Bet, kai lageryje sveiką žmogų užmušdavo, tai jis ramiausia sąžine rašydavo oficialiame mirties pranešime : AKS (pūva gyvas žmogus).  1944 metų rudenį Heidelis susipyko su valdžia – atsisakė priimti nuodytus žmonės. ,,Ir dar leptelėjo supykęs: pas jį esanti ligoninė, ne skerdykla...‘‘ Veliau jis gavo mėnesį atostogų. Grįžo iš atostogų jis greičiau negu reikėjo, įvedė klipatom gimnastiką. Heidelis mažai tesikišo į ligoninės reikalus, jam tai nerūpėjo. Buvo nevedęs, mėgo papiršliauti.

Traugotas Majeris – kalinių lagerio viršininkas. Grynas bavarietis. Kalbėjo bavariška tarme ir dar taip per nosį, kad ne kiekvienas jį suprasdavo. Balys Sruoga likimui lėmus ir pateko pas jį raštininku.  Majeris buvo aukštas, lieknas vyras, visuomet dailiai nusiskutęs. Padoriame gyvenime tikras gražuolis būtų. Išsilavinimą turėjo jis menką, bet  ,,turėjo bavarų valstiečio apčiuopiamai galvojančią makaulę‘‘.  Buvo pats protingiausias iš SS vyrų. Gal būtų buvęs ir protingesnis, jei nebūtų apsigimęs banditas. Po blakstienomis šalia nosies turėjo ištatuiruotas mažiukes SS raides. ,,Vaikščiojo jisai stypinėdamas tai ant vienos kojos, tai ant kitos, va visiškai kaip gandras‘‘.  Todėl lageryje ir buvo vadinamas : Bocian Bawarski – bavariškas gandras.  Puikiai mokėjo keiktis.  Visą laiką vaikiojosi po kalinių gyvenamą lagerį, buvo lyg visų kalinių valdovas, labai mėgdavo kalinius su lazda pabaksnoti. Nuo jo pliaukštelėjimo pastoviai griūdavo žmonės, bet ne dėl to, kad girtas taip stipriai trenkia,o dėl to, kad Majeris baisiai įsižeisdavo, kai kalinys, gavęs jo antausį, nepargriūdavo. Majeris rašydavo į Berlyną,  į SS lagerių centrą apie kalinių elgesį.  Jo atsilepimai, žinoma buvo svarbus, bet ne per daug.

Arno Chemnicas – raporto dalies vadas, civiliniame gyvenime buvęs viešbučio durininkas. Buvo aukštas, sudžiūvęs, trisdešimties metų vyras, bet atrodė taip lyg turėtų ne mažiau kaip keturesdešimt metų, ne mažiau. Per anksti jis paseno, visos nuodėmės buvo prislėgusios jo sąžinę, jei jis tokią kada nors turėjo. Buvo jis itin niaurus ir atkaklus banditas. Buvo labai menko išsilavinimo, dar pusberniu tebebūdamas įstojo į nacių organizaciją. Visuomet klaikiai paniuręs ir nekalbus buvo tas Chemnicas. Darydavo kalinių sąstato patikrinimą rytais ir vakarais. Versdavo dažnai visą lagerį vokiškas vergų giesmes giedoti. Baisiai nekęsdavo lietuvių bloko. Aptarnaudavo daugelį jis Štuthofo miestelio našlių ir gyvanašlių. Patsai kažkur toli turėjo šeimą, siuntinčjo iš lagerio jiems įvairių siuntinių. ,, Galimas daiktas, namie buvo jisai ir neblogas papunis‘‘.

Kovo 27 d. 14:44 Geriausias atsakymas
123mok

Visų stovyklos budelių viršūnėje — aukščiausia valdžia — komendantas, kuriam pavaldūs ir kaliniai, ir jų sargybiniai esesininkai. Komendantas Hopė vaizduojamas kaip menko išsilavinimo ir nedidelio proto žmogus, labiausiai susirūpinęs savo didybės palaikymu. Tuo tarpu jo pirmtakas buvęs „kažkoksai šakalo ir hienos metisas, sadistiško budeliavimo atžvilgiu pralenkęs visus lagerio SS vyrus“. Užsiėmęs biznio reikalais, komendantas mažai kišosi į kalinių reikalus, kuriuos tvarkė kalinių stovyklos viršininkas Traugotas Majeris — „apsigimęs banditas“, keikūnas, mėgdavęs kalinius „su lazda pabaksnoti, koja paspardyti, antausiais apdalyti“. Jis ne tik mušeika iš pamėgimo — jis su malonumu šaudo mirtininkus („tai buvo jo privilegija, sportas“). Kaip budelis jam nenusileidžia ir raporto dalies vadas Chemnicas —„itin niaurus ir atkaklus banditas“. Iš pažiūros visiškai kitoks atrodo lagerio gydytojas Heidelis — mandagus, inteligentiškas, tačiau savo vardu tyliai pridengiantis visas lagerio žmogžudystes. Į savo viršininkus panašūs buvo ir mažesni lagerio valdžios pareigūnai, dažniausiai SS feldfebeliai. Tarp jų buvo „įdomių egzempliorių, tinkančių bet kuriai gyvulininkystės parodai“. Daugelis šitų sužvėrėjusių esesininkų — buvę smulkūs krautuvininkai, pirklių sūneliai ar šiaip deklasuoti elementai. Tai „galvažudys mėgėjas“ Johanas Majeris, žiaurus mušeika Petersas, sadis­tas Liutkė, lagerio seniūnai ir kapai iš kriminalistų — „nusipelnę galvažudžiai profesionalai“.

Kovo 27 d. 14:48
Paulina

Balys Sruoga, ryškiausias personažas, rašytojas. Jonas, kaip Sruoga visada vadina, "Jonas, bambizas nuo Biržų" - rašytojo draugas, padėjęs iškęsti visas negandas kartu beveik iki paskutinių valandų. Knygoje taip pat minima daugybė nacių, SS narių, įvairių lagerio gyventojų ir vadovybės vardų ir pavardžių.

Kovo 28 d. 15:45
Austeja

„Dievų miško“ pagrindinis veikėjas ir yra Balys Sruoga. Taip pat vienas iš veikėjų yra Hope.

Kovo 29 d. 16:52
Saulė

Ryškiausias personažas yra pats Balys Sruoga, toliau Vacekas Kozlovkis, Hopė, Fricas Zelionkė, Heidelis, Gervinskis ir Traugotas Majeris.

Kovo 30 d. 15:36
Saulė

Ryškiausias personažas yra pats Balys Sruoga

Kovo 30 d. 15:41
Šis klausimas jau atsakytas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
105 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo