Raštu atsakykite į 6 užduoties klausimus. ND..

Ariel

9 skyrius

 

<...> didžiausias ir puikiausias atlyginimas už visus vargus – jis vienas tėra žmonių gerovės pagrindas – tai laisvė <...>. Iš tikrųjų, kai nėra laisvės, garbė ir turtai tampa nebevertingi, nes visa tai su gyvenimo laime siejasi tik taip, kad labiau nuteikia prieš save garbės ištroškusius tironus, provokuoja jų gobšumo apakintas širdis grobti ir erzina juos lyg išbadėjusius šunis. Tai aiškiai mums įrodo Moskovija, akivaizdžiai iliustruojanti, kad turtai be laisvės yra susiję su tikra pražūtimi. Kadangi ten viešpatauja savo užgaidomis besivadovaujantis tironas1 ir įstatymu jis laiko tai, ką pasiūlo nesveikas jo proto įniršis, gyventojų garbė ir turtas dėl tokio neteisingumo yra nesaugūs, nes jis ne tik šiuos grobia, kada panori, bet ir žiauriausiai persekioja bei žudo jų savininkus. Toji tauta tokia barbariška ir tamsi, taip pripratusi prie žiaurios vergijos, kad neprotestuoja prieš šį didžiai nusikalstamą tirono garbės troškimą, o kone Dievo įsakymu vadina kiekvieną akiplėšišką jo užgaidą. Tačiau kadangi įstatymas <...> yra doro elgesio taisyklė, o ją diktuoja teisingas proto sprendimas ir patvirtina dieviška ištarmė, niekuomet, kai tironas pažeidžia sveiko proto nurodymą arba įstatymą, negalima manyti, kad jis vykdo Dievo įsakymą ar valią, priešingai, jis, tarsi laukinis žvėris, vadovaujasi aklu ir pašėlusiu įniršiu. Juk kai tik įstatymas žmonėms nebeturi jokios reikšmės ir nėra mokytojas įvairioje jų veikloje, kai visą valdžią perima neprotinga žmogaus valia, tuomet, kaip teisingai sakė Aristotelis, šitokias žmonių sąjungas valdo ne Dievas, o žvėris. Ir nėra vilties, kad tokioje valstybėje kada nors būtų taika ir ramybė, veikiau tos tautos piliečius ištiks tas pat, kas avis garde užpuolus vilkui.

O mūsų tauta savo valstybės ramybe ir visuotine laisve pasirūpino daug protingiau: tvirtais įstatymų rėmais ji apribojo savo valdovą1, kad tas nesumanytų kėsintis į piliečių gyvybę, nedrįstų liesti jų turto, nebent jei įstatymas – visų piliečių ir karaliaus valdovas – paragintų bei suteiktų įgaliojimą.

___________________

6 užduotis

1. Kokia pagrindinė 9 skyriaus ištraukos tema?

2. Kokiais argumentais grindžiama Volano nuomonė, kad laisvė laikytina žmonių gerovės pagrindu? Atsakydami remkitės ne tik 9 skyriaus medžiaga.

3. Kokia savų įstatymų gretinimo su Moskovijos (t. y. Rusijos) įstatymais prasmė?

4. Kodėl Volanas nepasitiki pernelyg didelėmis bajorų laisvėmis?

5. Kiek Volano minimų visuomenės ydų kritika aktuali šiais laikais?

 

Spalio 18 d. 18:15
Išsamiai atsakykite į lankytojo klausimą ir galėsite užduoti savo klausimą arba peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės. Dovanų kodą gaunate, kai jūsų atsakymas atsako į klausimą su paaiškinimais ir išrenkamas geriausiu atsakymu.

Parašykite atsakymą

( el. paštu gausite dovanų kodą )

×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema