Lietuvių kalbos privalomi autoriai


Renesansas Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Barokas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Apšvieta Kristijonas Donelaitis. Romantizmas Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Liūdna pasaka ‘‘. Juozas Tumas - Vaižgantas. Vincas Krėvė. Ona Duonutė. Vokiečių riteris - Keleris. Šatrijos Ragana Marija Pečkauskaitė. Sename dvare ‘‘. Meilę tėvynei ir savo artimui , gražias svajones ir kasdienes pareigas. XX. pradžios modernioji literatūra. Vincas Myklotaitis Putinas. Altorių šešėly ‘‘. Bandymų dienos ‘‘ , ,, Eina gyvenimas ‘‘ ir ,, Išsivadavimas ‘‘. Pirmoje dalyje ,, Bandymų dienos ‘‘. Antrojoje dalyje „ Eina gyvenimas " Liudas Vasaris tampa vikaru Kalnynų parapijoje. Jurgis Savickis. Novelė ,, Kova ‘‘. Jonas Aistis Jonas Aleksandravičius –. Henrikas Radauskas. Egzistencializmas Salomėja Nėris. Prie didelio kelio ‘‘. ‚, Aš tau pavydžiu ‘‘. Balys Sruoga - 20a. vidurio. Dievų miškas ‘‘. Antanas Škėma. Balta drobulė “. Tėvynės ilgesys. Vytautas Mačernis. Bronius Krivickas. Justinas Marcinkevičius. Marius Katiliškis Albinas Marius Vaitkus. Vienas iš romano veikėjų , uris bando kovoti su savo likimu yra Tilius. Kita romano veikėja yra Agnė. Dar viena veikėja yra Monika. Juozas Aputis. Dobile 1547 metų naktį ‘‘. Sigitas Geda.

Martynas Mažvydas – 16a. Lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos autorius. (1547m. ,,Katekizmas“) Reikšmingiausia šios knygos dalis yra lietuviška pratarmė ,, Knygelės pačios byla lietuvnikump ir žemaičiump‘‘. Joje jautriai kreipiamasi į lietuvininkus ir žemaičius, džiaugiamasi, kad tauta turi savo knygą, raginama atsisakyti pagoniškų prietarų ir pažinti tikrąją religiją. Pratarmėje teigiamos ne vien religinės idėjos, bet išryškinama ir mokslo svarba.

Jonas Radvanas – 16 a. Lietuvos Didžiosiso Kunigaikštystės poetas. Poema ,, Radviliada‘‘ . Poemos pagrindinis veikėjas-vienas talentingiausių visų laikų Lietuvos karvedžių Mikalojus Radvila Rudasis. Poemoje aprašytas didžiojo etmono gyvenimas ir svarbesnės pergalės, pasiektos Livonijos kare, trukusiame dvidešimt penkerius metus. Tokį Radvilą matome poemoje: dosnų, teisingą, uoliais besidarbuojantį, nepaperkamą. Poemos pradžioje pateikiamas įspūdingas Lietuvos vaizdas: derlingas kraštas, kurio gyventojai yra kariai iš prigimties , nebijantys jokių priešų; hiperbolizuotas girių aprašymas; gausu žvėrių bei žuvų; apdainuotos skaidriosios upės; pamonėti narsūs kunigaikščiai; pavaizduotas milžiniškas LDK plotas. Už pergales reikia sumokėti baisia kaina – gyvybe. Poemos tikslas buvo ne aprašyti mūšius bet įprasminti Radvilos – tėvynės didvyrio, idealaus herojaus- gyvenimą.

Motiejus Kazimieras Sarbievijus - Ryškiausias baroko literatūros atstovas Lietuvoje. 16a. pabaiga – 17a. pradžia. Jis plėtojo baroko literatūrai būdingas temas ( žmogaus menkystė, gyvenimo trapumas, visko, kas materialu, niekinimas). Todėl visa, ko nepasiimsi į aną pasaulį, jokios vertės neturi. ,,Gyvenimas- teatras‘‘ . Jis pabrėžia, kad visi šiame pasaulyje atliekame vaidmenis, kurių patys nepasirinkome. Tikrieji turtai slypi žmogaus sieloje. Atsvara netobulam žmonių gyvenimui yra gamta - Dievo dovana mirtingiesiems, akių palaima ir sielos atgaiva.

Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas. 18a. poema ,,Metai‘‘. Tai poetinis pasakojimas apie keturis metų laikus (,,Pavasario linksmybės“, ,,Vasaros darbai“,,, Rudenio gėrybės“, ,,Žiemos rūpesčiai“). Daugiausiai dėmesio skiriama gamtos aprašymams, valstiečių darbams, paprožių vaizdams. Anot Donelaičio, būras turi mokytis iš savo motinos gamtos, gyventi su ja santarvėje. Jis turi būti kantrus, nes viskas reikalauja kantrybės. Dažnas Donelaičio pamokymas – nedaryk blogo kitam. Būrų gyvenimas pavaizduotas su visais vargais, bėdomis, džiaugsmais ir išmintimi. Niekur neišeidamas iš savo valsčiaus žmogus patiria viską, ką jam lemta patirti: nuo gyvenimo paslapties iki mirties. ,,Viežlybieji‘‘ (Pričkus, Salmas) sąžiningai atlieka savo pareigas, klauso valdžios, eina į bažnyčią, gerai dirba. ,,Nenaudėliai“ (Slunkiu, Dočys) tingi, girtuokliauja, neina į bažnyčią. Ponai iškilę aukščiau už būrus, bet dorovės požiūriu jie kritikuojami, vaizduojami satyriškai – juk yra mokyti, jiems skirta valdyti, o jie nežino kaip išmintingai gyventi. Šis kūrinys yra tasi 18a. lietuvių valstiečio gyvenimo enciklopedija, kurioje daugybė darbų, valgių, papročių, buities detalių aprašymų. Daugelyje epizodų pasakotojas moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti ūkio darbus. Poemos konfliktą lemia gyvenimas – koks yra ir koks turėtų būti. Poemoje rašytojas kaip didžiausią moralinę vertybę išaukština darbštumą. ,,Nenaudėlių'' būrų buitį autorius vaizduoja pasibaisėtiną ir labai skurdžią. Nusigyvenę būrai teisina save, savo tingėjimą, dykaduoniavimą Donelaitis moko žmones būti darbščius bei pareigingus, atlikti savo darbus kruopščiai ir iki galo.

Vincas Kudirka -19a. šviesuolis, visą gyvenimą paskyręs lietuvių tautai žadinti. V. Kudirka – didysis pasišventėlis, patriotas ir pilietis. Gėdytis lietuvybės, anot rašytojo, tai gėdytis savęs. Kudirka visą gyvenimą paskyrė lietuvių tautai žadinti : leido žurnalą ,,Varpas‘‘, smerkė carinę priespaudą; peikė inteligentus, garsino Lietuvos vardą ir skatino kitataučius viešai svarstyti uždraustos raštijos lietuvių kalba ir valstybingumo klausimus. Jis skatino žmones saugoti kalbą, kultūrą. Gyvenimo pabaigoje Kudirkos sukurta ,, Tautiška giesmė‘‘ tapo mūsų tautos himnu. Jis troško matyti Lietuvą nepriklausomą. Eilėraštyje ,,Labora‘‘ kalbama apie pasiiaukojimą kitų labui. Eilėraštyje poetas ragina visus suskubti, nes gyvenimas vietoje nestovi, senatvėje žmogus sustingsta, jo nevilioja darbas . Svarbiausia jog liktų pėdsakas po mirties. Tave turi prisiminti, jog tu buvai žmogus, kad tu gyvenai ir pasiaukojai, dirbai žmonijos ir tautos labui.Kūriniuose ,,Tautiška giesmė'' ir ,,Varpas'' skatina dorai gyventi pasiaukoti dėl tėvynės laisvės ir būti ištikimiems Lietuvai.

Maironis – žymiausias 19a. lietuvių poetas romantikas. Maironio kūrinyje ,,Užtraukime naują giesmę'' lietuviai yra raginami nebūti abejingi tautos ir gimtojo krašto likimui, priešintis carinei priespaudai, dirbti bei mokytis:

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (4809 žodžiai)
  • Mokykla
  • Iloma
  • Lietuvių kalbos privalomi autoriai
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvių kalbos privalomi autoriai. (2015 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-kalbos-privalomi-autoriai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 06:11
×