Lietuvos bei Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui analizė


Įvadas. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060 Būstas ir komunalinis ūkis, tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių teorinis pagrindimas. Vidutinių dydžių teorinis pagrindimas. Grupavimas. Grafinės analizės teorija. Koreliacinės ir regresinės analizės teorija. Statistinių rodiklių prognozavimas. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060 Būstas ir komunalinis ūkis, tyrimo metodika. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060 Būstas ir komunalinis ūkis, grupavimas. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060, Būstas ir komunalinis ūkis, regresinės analizės metodika. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060, Būstas ir komunalinis ūkis, prognozavimo metodika. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060 Būstas ir komunalinis ūkis, tyrimo rezultatai. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060 Būstas ir komunalinis ūkis, absoliutinių duomenų analizė. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060 Būstas ir komunalinis ūkis, dinamikos analizės rezultatai. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060, Būsto ir komunalinio ūkio koreliacinės – regresinės analizės rezultatai. Savivaldybių biudžetų išlaidų, CG060, Būstas ir komunalinis ūkis, prognozės rezultatai. Išvados. Literatūra.

Darbo pavadinimas - Lietuvos Respublikos bei Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui, 2004 – 2012 metų analizė. Darbą atliko Kauno Technologijos Universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, VFBR-2 grupės studentas Jonas Sladkevičius. Šiame darbe yra tiriama Lietuvos Respublikos, Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui. Duomenys yra gauti iš Lietuvos statistikos departamento. Darbą sudaro keturios dalys: teorinė, metodinė ir praktinė dalys bei išvados. Teorinėje dalyje yra analizuojama straipsniai, literatūra ir su tuo susijusi teorinė medžiaga. Metodinėje darbo dalyje išdėstoma visa statistinio tyrimo eiga. Praktinėje dalyje analizuojami duomenys naudojant grafines priemones, prognozavimus ir kitus metodus, skirtus atlikti statistinę analizę. Darbe taip pat pateikiamos išvados, kurios buvo suformuotos atlikus visus statistinius tyrimus.

The title of the work - Republic of Lithuania and the county of Šiauliai and its municipalities‘ expenditure on housing and communal economy, 2004 – 2012 year analysis. The work was performed by a student from Kaunas University of Technology, Economics and bussiness faculty Jonas Sladkevičius, gruop VFBR-2. This work is being investigated about the Republic of Lithuania, the county of Šiauliai and its municipalities‘ expenditure on housing and communal economy. The data was taken from the departament of Lithuanian statistics. The work is divided into 4 parts: theoretical, methodological and practical parts and conclusions. In the theoretical part is analyzed articles, literature and related theoretical material. Methodical part is all about the statistical research process. In the practical part the data is being analysed by using graphical tools, forecasting and other methods, made for analysing the statistics. Here is also presented the conclusions that were summed up after making all statistical research.

Statistinio tyrimo aktualumas: Šiaulių apskrities savivaldybių 2004-2012 metų laikotarpio duomenų analizė yra svarbi tuo, kad ji leis nustatyti išlaidų būstui ir komunaliniam ūkiui dydį ir kitimo tendencijas. Kadangi tyrimo populiaciją sudaro Lietuvos Respublika, Šiaulių apskritis ir jos savivaldybės, analizė leis nustatyti ryšį tarp jų bei leis pamatyti, kuri savivaldybė nagrinėjamai sferai išleidžia daugiausiai lėšų Pagal pateiktą duomenų analizę, bus galima prognozuoti ekonominį nuosmukį ar pagyvėjimą, o tai suteikia galimybę priimti atitinkamus sprendimus, remiantis esamomis tendencijoms.

Statistinio tyrimo naujumas: Šiuo metu tokie statistiniai tyrimai nėra naujiena ir didelių naujovių tame negalime įžvelgti. Žinoma, tyrime nagrinėjama 2004 – 2012 metai, tad duomenys nėra seni, todėl galbūt atsispindės tam tikrų įdomesnių tendencijų prognozuojant tolimesniems metams. Taip pat dauguma statistinių tyrimų apsistoja ties vienos apskrities rodiklių analize arba konkrečios savivaldybės analize. Šiame darbe matysime Šiaulių apskrities išlaidų dalį visos Lietuvos Respublikos kontekste.

Savarankiško darbo tikslas: Šio darbo tikslas yra atlikti Lietuvos Respublikos, Šiaulių apskrities bei jos savivaldybių išlaidų būstui ir komunaliniam ūkiui 2004 – 2012 metais statistinį tyrimą, nustatyti galimus pokyčius per ateinančius metus, visą tai pavaizduoti grafiškai ir atsakyti į iškeltus teorinius klausimus.

Darbe naudoti metodai: Statistiniam tyrimui atlikti naudojami absoliučių dydžių analizės, grafinės analizės, koreliacinės regresinės analizės ir prognozavimo metodai.

Absoliutiniai dydžiai visuomet turi konkrečius matavimo vienetus. Atsižvelgiant į analizės priežastis ir tikslus yra naudojami šie:

Natūriniai sutartiniai (sąlyginiai) matavimo vienetai – naudojami vienarūšiams, reiškiniams perskaičiuoti į vienvardžius.

Darbo mato vienetai – darbo laiko sąnaudų mąstai (žmogaus darbo valanda).

Vertiniai – apibūdina tiriamųjų reiškinių piniginę išraišką.

Praktikoje dažniausiai sutinkami sutartiniai (sąlyginiai) natūriniai mato vienetai. Jie naudojami tos pačios vartojamosios vertės kelių rūšių apibendrintam rodikliui gauti, perskaičiuojant į sutartą etaloninį vienetą.

Perskaičiavimo formulė: Q = Q1 +k2Q2 + k3Q3 + ...

Santykiniai dydžiai yra gaunami lyginant vienavardžius ir nevienavardžius, tačiau tarpusavyje susijusius absoliutinius dydžius. Apskaičiuojant statistinius dydžius, skaitiklyje visada rašomas rodiklis, parodantis nagrinėjamą reiškinį, o vardiklyje, rodiklis su kuriais yra lyginama, jį vadiname baze.

Remiantis lyginamosios bazės reikšme, santykio rezultatas gali būti išreikštas arba koeficientu ir procentu, arba promile ir prodecimile (E.J.Coates, 2004). Jei bazei, su kuria yra lyginama, priskiriamas 1, tai santykinis dydis bus koeficientas, jei 100 – tai santykinis dydis bus išreikštas procentais, jei 1000 – išreikštas promilėmis, o jei 10000 – prodecimilėmis. Kiekvieną kartą reikia parinkti tokią santykinio dydžio išreiškimo formą, kuri yra lengviausiai suprantama bei geriausiai apibūdina analizuojamą reiškinį.

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 1097 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 38 puslapiai (5869 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marius
  • Lietuvos bei Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
Lietuvos bei Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui analizė. (2015 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-bei-siauliu-apskrities-ir-jos-savivaldybiu-biudzetu-islaidos-bustui-ir-komunaliniam-ukiui-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 14:04
×