Lietuvos geležinkelių rizikos analizė


Įvadas. Bendros nuostatos. Plane vartojamos sąvokos. Lietuvos geležinkelių bendros nuostatos.


Asmeninės apsaugos priemonės: pirštinės, darbo rūbai šaltuoju metu laiku, avalinė

Pavojingų cheminių medžiagų įstaigoje: Benzinas, dyzelinas, dujos.

Komunaliniai inžineriniai tinklai: objektas prijungtas prie Vilniaus komunalinių inžinerinių tinklų

Patalpos šildomos centralizuotai gaunant šiluminę energiją iš UAB Vilniaus energija šilumos tinklai.

2. Civilinės saugos sistemos parengtis - civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į

5. Ekstremalioji situacija - dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį

8. Ekstremaliojo įvykio kriterijai - stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje

susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių

galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms

27. Perspėjimo sistema - visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti

28. Slėptuvė - specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie

31. Veiklos vykdytojas - pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas.

2.1. Šios Taisyklės nustato saugumo priemones ir avarinių situacijų ar eismo įvykio (avarijos) padarinių likvidavimo tvarką vežant šalies geležinkeliais pavojinguosius krovinius ir yra privalomos visiems geležinkelių transporto darbuotojams, pavojingųjų krovinių siuntėjams ir gavėjams bei įmonėms ir organizacijoms, atliekančioms krovinių siuntėjų ir gavėjų ekspedicinį aptarnavimą.

2.2. Avarinė situacija – tai sąlygos, kurios skiriasi nuo krovinių vežimo sąlygų, susidariusi užsidegus, išsiliejus ar pabirus pavojingajam kroviniui, sugedus tarai ar riedmenims su pavojinguoju kroviniu, kai kyla gaisro, sprogimo, apnuodijimo, apšvitinimo, nudegimo, nušalimo, žmonių ar gyvulių žūties grėsmė, kyla pavojus aplinkai arba tais atvejais, kai geležinkelio eismo įvykio (avarijos) zonoje atsidūrė vagonai, konteineriai ar kitos pakuotės su pavojingaisiais kroviniais.

2.3. Geležinkelio darbuotojų ir pasitelktų formuočių veiksmai susidarius avarinei situacijai turi būti maksimaliai operatyvūs, atitikti avarinės situacijos pobūdį ir mastą, krovinių savybes (gaisro, sprogimo pavojus, nuodingumas, korozinės savybės, oksidavimo poveikis ir kt.) laikantis Taisyklėse ir Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklėse numatytų saugos ir profilaktinių priemonių.

2.4. Pagrindinės krovinių vežimo metu pavojaus pasireiškimo formos, saugos ir atsargumo priemonės, kurių būtina laikytis likviduojant avarines situacijas arba eismo įvykių (avarijų) su pavojingaisiais kroviniais padarinius, numatytos grupinėse ar individualiose avaringumo kortelėse (šių Taisyklių 2 priedas). Grupinės avaringumo kortelės sudarytos analogiškų pavojingumo savybių pavojingiesiems kroviniams, kai likviduojant avarines situacijas ar eismo įvykių (avarijų) padarinius gelbėjimo veiksmų pobūdis yra tapatus ar mažai skiriasi. Avaringumo kortelėje nurodoma: a) asmeninių apsauginių priemonių naudojimo tvarka*; b) avarinės situacijos metu atliktinų būtinų veiksmų tvarka: – bendrojo pobūdžio, – pavojingajai medžiagai nutekėjus, išsiliejus, pabirus, – gaisro atveju; c) neutralizavimo tvarka; d) pirmosios pagalbos suteikimo tvarka. Įvykus avarijai su skirtingais pavojingaisiais kroviniais, būtinų bendrųjų saugos priemonių tvarka nurodyta šių Taisyklių 4 skyriuje. Leidžiama naudoti kitokias AAP, turinčios analogiškas arba geresnes charakteristikas nei rekomenduojamų priemonių. Avarinių situacijų ar avarijos padarinių likvidavimui reikalingos techninės priemonės ir medžiagos nurodytos šių Taisyklių 3 priede. Pirmosios medicinos pagalbos suteikimo tvarka nurodyta avaringumo kortelėse ir šių Taisyklių 7.6 papunktyje. Gydytojų pagalbos suteikimo tvarka numatyta medicinos avaringumo kortelėse.

2.5. Abėcėliniame sąraše (šių Taisyklių 4.1 priedas) nurodyti pavojingųjų krovinių pavadinimai ir jų avaringumo kortelių numeriai. Jeigu dėl kai kurios priežasties tikslaus krovinio pavadinimo nustatyti nepavyksta, tačiau žinomas šio krovinio JT numeris, tai avaringumo kortelės numerio reikia ieškoti šių Taisyklių 4.2 priede. Šių Taisyklių 4.3 priede nurodyti sprogstamųjų medžiagų sutartiniai arba JT ir jų avaringumo kortelių numeriai. Nesant krovinio pavadinimo ir jo JT numerio būtina vadovautis šių Taisyklių 5 priedo nuorodomis.

  • Sauga Analizė
  • Microsoft Word 145 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4176 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lol
  • Lietuvos geležinkelių rizikos analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Lietuvos geležinkelių rizikos analizė. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-gelezinkeliu-rizikos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 01:57
×