Lietuvos respublikos seimo struktūra, funkcijos ir kompetencija


Įvadas. Seimas – atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo struktūra. Seimo struktūriniai padaliniai. Seimo Pirmininkas. Seimo valdyba. Seimo komitetai. Seimo Seniūnų sueiga. Seimo kancleris. Seimo frakcijos. Seimo nario teisinis statusas. Seimo nario įgaliojimų įgijimas ir pasibaigimas. Seimo nario teises ir pareigos. Seimo nario imunitetas. Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka. Seimo įgaliojimai ir funkcijos. Įstatymų leidybos proceso stadijos. Išvados. Literatūra.


Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 37str. skelbia, kandidatus į Seimo narius gali kelti:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 58str. nurodo, kad pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:

Seimo organizaciniam darbui garantuoti yra sudaroma Seimo valdyba. Ši valdyba gali sudaryti parengiamąsias, redakcines laikinąsias komisijas, o Seniūnų sueiga - derinimo komisijas.

Seimo institucijoms ar sprendžia kitus Seimo darbo organizavimo klausimus, kurie pagal šį statutą nepriskirti kitoms pareigūnams.

Įstatymų projektams svarstyti, parlamentinei kontrolei atlikti ir kitiems klausimams nagrinėti Seimas iš savo narių sudaro komitetus.

prireikus priima nutarimą pagrindinį komitetą atleisti nuo Seimo statuto 147 straipsnyje išdėstytų prievolių.

Seimo frakcijos, kuriamos politinių įsitikinimų pagrindu. Frakcijų dydis ir skaičius priklauso nuo politinių jėgų, patekusių į Seimą. Seimo nariai į frakcijas jungiasi laisva valia, nevaržomi mandatų. Frakcijų kūrimas negali būti grindžiamas vietiniais ar profesiniais interesais. Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip trys Seimo nariai. Kiekvienas Seimo narys gali būti vienos frakcijos narys. Frakcijos seniūnas, jo pavaduotojas ar įgaliotas frakcijos narys turi teisę Seime atstovauti tokiai Seimo statute nustatytai visų Seimo narių daliai, kokią jų frakcija sudaro Seime. Frakcijos pačios nustato savo darbo tvarką. Frakcijos gali jungtis į koalicijas, kurios gali veikti kaip viena frakcija. Seimo nariai, norintys įkurti frakciją, sesijos metu Seimo Pirmininkui pateikia pareiškimą su savo parašais, šiame pareiškime turi būti nurodytas frakcijos pavadinimas, jos seniūno bei seniūno pavaduotojų pavardės. Jeigu Seimo narių kuriama frakcija atitinka Seimo statuto reikalavimus, Seimo Pirmininkas privalo ne vėliau kaip per savaitę Seimo posėdyje paskelbti apie frakcijos įsikūrimą. Apie frakcijos pavadinimo, sudėties ar vadovų pasikeitimą, frakcijos veiklos nutraukimą ar iširimą, taip pat apie frakcijų koalicijos sudarymą turi būti ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešta Seimo Pirmininkui, kuris tai paskelbia artimiausiame Seimo posėdyje. Prieš kiekvieną eilinę Seimo sesiją, Seimo kancleris kartu su frakcijų atstovais paskirsto posėdžių salėje vietas frakcijų nariams ir neįsiregistravusiems į frakcijas Seimo nariams, numato patalpas frakcijų susirinkimams.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 63str., numatyta, Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) pasibaigia įgaliojimų laikas ar susirenka į pirmąjį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktasis Seimas;

Detaliai Seimo nario teises ir pareigas nusako Lietuvos Respublikos Seimo statuto I dalis.

Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia poįstatyminių aktų, nurodoma kas ir kada juos turėtų parengti, pagrindinės nuostatos;

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (6306 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Lietuvos respublikos seimo struktūra, funkcijos ir kompetencija
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos respublikos seimo struktūra, funkcijos ir kompetencija. (2017 m. Gegužės 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-respublikos-seimo-struktura-funkcijos-ir-kompetencija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 12:50
×