Lotynų kalbos frazeologizmai


Lotynų kalbos frazeologizmai.

Arba iðduoti, arba teisti (ekstradicijos taisyklë: valstybës pareiga svetimà nusikaltusá pilietá teisti arba perduoti já tai valstybei, kurios pilietis jis yra).

Teisës aktø galia yra nukreipta á ateitá, ástatymø ir kitø teisës aktø galiojimas atgal neleidžiamas.

Ið pirmo þvilgsnio (ðis principas taikomas, kai árodymai atrodo pakankami, jeigu jie nëra atmesti ar apskøsti).

Tegul atsako aukðèiau esantis (formulë, kuri pagrindþia darbdavio atsakomybæ uþ pavaldinio veiksmus atliekant tarnybines pareigas).

Ðvari lentelë (ðis principas taikomas, kai iðsivadavusios kolonijos paèios privalo spræsti, kurias valstybës teises perima).

Kur teisë, ten ir jos gynyba, t. y. ástatymas, suteikdamas teisæ, duoda ir jos gynimo áranká (poveikio priemonæ).

  • Microsoft Word 23 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (1608 žodžiai)
  • Tomas
  • Lotynų kalbos frazeologizmai
    10 - 9 balsai (-ų)
Lotynų kalbos frazeologizmai. (2015 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/lotynu-kalbos-frazeologizmai.html Peržiūrėta 2020 m. Kovo 29 d. 06:21
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo