LR konstitucinio teismo aktų rūšys


Įvadas. Konstitucinio Teismo aktai ir jų klasifikavimas. Konstitucinio Teismo nutarimai. Konstitucinio Teismo išvados. Konstitucinio Teismo sprendimai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Konstitucinio Teismo aktų formos konkrečiau yra apibrėžiamos LR Konstitucinio Teismo įstatyme. Šio įstatymo 22 str. minimi nutarimai, išvados ir sprendimai.

Darbo tikslas – metodinės literatūros pagalba išanalizuoti LR Konstitucinio Teismo teisės aktus, jų klasifikaciją, aptarti jų galios teorinius bei praktinius aspektus.

Tyrimų metodas: kursiniame darbe pasitelkus lyginamąjį, sisteminės analizės bei loginį metodus aiškinamas LR Konstitucinio Teismo teisės aktų klasifikavimas bei jų galia, pateikiamos nagrinėtos literatūros, teisinės veiklos šaltinių išvados ir apibendrinimai.

Pagrindinis ir esminis skirtumas dėl Konstitucinio Teismo nutarimo aiškinimo ir peržiūrėjimo yra tas, kad aiškinant nutarimą negalima keisti jo turinio, o peržiūrėjimas suteikia galimybę bylą nagrinėti iš naujo.

Nagrinėjant LR Konstitucinio teismo biuletenius, kiekvieną mėnesį Konstitucinis teismas priima vidutiniškai nuo 1 iki 5 nutarimų, dažniausiai dėl LR Valstybės tarnybos įstatymo, LR Seimo statuto, Seimo rinkimų įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei daugelio kitų įstatymų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pažymėtina ir tai, kad lietuviškasis apkaltos procesas iškėlė apkaltos proceso teisinio reguliavimo nuostatų konstitucingumo ir jų įgyvendinimo problemų klausimus, ką taip pat savo straipsniuose išsamiai nagrinėja V. Vaičaitis. Manytina, jog menką įstatymų leidėjo dėmesį apkaltos proceso teisiniam reguliavimui lėmė logiškai pagrįstas įsitikinimas, kad Konstitucijoje įtvirtinta galimybė aukščiausias pareigas valstybės valdžios institucijose einančių asmenų atsakomybės klausimus spręsti apkaltos proceso tvarka, savaime užtikrins aukščiausios teisės - Konstitucijos laikymąsi ir pagarbą jai.

Nagrinėjant LR Konstitucinio teismo biuletenius, kiekvieną mėnesį Konstitucinis teismas priima vidutiniškai nuo 2 iki 6 sprendimų, dažniausiai dėl pareiškėjų – Vilniaus apygardos teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo, kitų apygardų, apylinkių teismų, Lietuvos apeliacinio teismo ar Seimo narių grupių prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymų tam tikos dalys neprieštarauja LR Konstitucijai, konstituciniams principams ar kitiems įstatymams.

Konstitucinio Teismo kompetencijos konstitucinė samprata apima ne tik jo įgaliojimus įtvirtintus Konstitucijoje – tikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai bei teikti atitinkamas išvadas, bet ir Teismo, kaip oficialaus Konstitucijos ir kitų teisės aktų interpretatoriaus funkciją.

Apibendrinant kiekvieną nagrinėtą skyrių, būtina pabrėžti, kad Konstitucinio Teismo nutarimai priimami teisminėse bylose, kuriose yra įvertinamas teisės akto teisėtumas. Skirtingai nuo nutarimų, išvados skelbiamos ne Lietuvos Respublikos vardu, bet išreiškia Teismo nuomonę, poziciją dėl svarstyto klausimo. Konstitucijos 107 str. nurodo, jog dėl visų Konstitucinio teismo išvadų galutinius sprendimus priima Seimas. Konstitucinio Teismo sprendimai paprastai yra procesiniai dokumentai, kuriais pažymimi svarbesni procesiniai veiksmai. Dažniausiai tai yra vienkartinio taikymo aktai, nedarantys jokios įtakos teisės sistemai.

Apibendrinant, galima teigti, kad Konstitucinio Teismo aktai (nutarimai, išvados,) turi

Konstitucinio Teismo priimti nutarimai yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Pagrindinė problema, kad šiandien daugelis įstatymų vis dar prieštarauja Konstitucijai, nes nėra vykdomi Konstitucinio Teismo priimti sprendimai, liudija, kad Seimas, Vyriausybė neskuba įgyvendinti daugybės Konstitucinio Teismo sprendimų dėl Konstitucijai prieštaraujančių įstatymų, dekretų ar nutarimų. Todėl, nukenčia teisinė sistema, ir mano manymu, reikalinga yra griežta Konstitucinio Teismo sprendimų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė bei atsakomybės reikalavimas. Nors Konstitucinio Teismo santykis tiek su įstatymų leidžiamosios, tiek su vykdomosios valdžios institucijomis yra itin glaudus ir nuo 2002 m. Seimo statute Konstitucinio Teismo nutarimų, išvadų ir sprendimų įgyvendinimui yra skirtas atskiras skirsnis, numatantis Konstitucinio Teismo nutarimų, kuriais tam tikras teisės aktas pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, įgyvendinimo procedūrą ir konkrečius terminus, teisės aktuose nėra numatyta jokių oficialių institucinio bendradarbiavimo mechanizmų tarp Konstitucinio Teismo ir kitų institucijų. Konstitucijoje nėra tiesiogiai numatyta jokių teisinių priemonių, kurios įpareigotų suinteresuotas institucijas nedelsiant įgyvendinti Konstitucinio Teismo sprendimus ir kurios leistų išvengti teisinio vakuumo susidarymo ar kitų nepageidautinų padarinių, galinčių kilti dėl staigaus Konstitucijai prieštaraujančių normų pašalinimo iš teisės sistemos. Tačiau priverstinio Konstitucinio Teismo sprendimų vykdymo mechanizmo Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, nėra numatyta, kaip ir teisės aktuose nėra numatyta jokių sankcijų už Konstitucinio Teismo sprendimo nevykdymą. Todėl tikslinga būtų pirmiausiai sukurti bendradarbiavimo bei sprendimų įgyvendinimo mechanizmą, o tik paskui stebėsenos bei kontrolės sistemą.

  • Microsoft Word 69 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5699 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anastasija
  • LR konstitucinio teismo aktų rūšys
    10 - 2 balsai (-ų)
LR konstitucinio teismo aktų rūšys. (2018 m. Sausio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/lr-konstitucinio-teismo-aktu-rusys.html Peržiūrėta 2019 m. Sausio 22 d. 19:40
×