Magistro darbų pavyzdžiai

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Peržiūrėję magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra jo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

234 dokumentai
Kredito rizikos valdymas komerciniame banke
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmö. Kredito rizikos samprata. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rizika. Pozicijos rizika. Susigrąžinimo rizika. Kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos matavimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2015 05 16
Logistikos veiklos tobulinimo kryptys
Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uţdaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2014 06 07
Įmonės finansai analizė prognozavimas sprendimai
Darbe analizuota įmonės, užsiimančios gana specifine veikla – bankrutuojančių įmonių turtopardavimu ir debitorinių įsiskolinimų perpirkimu – finansinės būklės analizė. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės finansinės būklės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 100 puslapių
2012 05 14
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje
Įvadas. Ilgalaikio turto samprata, klasifikacija ir grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikacija ir grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje. Ilgalaikio materialiojo ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 72 puslapiai
2015 02 20
Logistikos efektyvumo gerinimas (UAB „Gaisrė“ pavyzdžiu)
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Logistikos samprata ir tendencijos teoriniu aspektu. Logistikos paslaugų samprata. Dabartinė Lietuvos kelių transporto sistemos analizė. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 81 puslapis
2016 03 22
Transformatorinės pastotės rekonstrukcija
Magistrinis darbas. Santrauka. Summary. Tyrimo santrauka …. Rekonstrukcijos darbų planas. Sustambintas ekonominis variantų palyginimas. Pastotės apkrovų skaičiavimas. Prognozavimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2013 05 15
Klientų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Klientų nepasitenkinimo vieta klientų lojalumo. Formavimo procese. Klientų lojalumo sampratos evoliucija. Klientų lojalumo klasifikavimas. Klientų lojalumą formuojantys veiksniai. Skundų samprata ir esmö. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2014 11 28
Socialinio darbuotojo veikla, teikiant užimtumo paslaugas proto negalios asmenims
Įvadas. Žmonių su proto negalia padėtis visuomenėje. Istorinis požiūris į pagalbą proto negalią turintiems asmenims. Proto negalia ir asmenybės ypatumai. Visuomenės požiūris į asmenis su proto negalia ir jų integraciją. Proto ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2018 04 28
Įmonės vidaus kontrolės sistema ir ilgalaikio materialaus turto vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Įvadas. Vidaus kontrolės esmė. Vidaus kontrolės sistemos apibrėžimas. Vidaus kontrolės sistemos būtinumas. Klaidų ir apgaulių aptikimas ir prevencija. Įmonės veiklos efektyvumo užtikrinimas. Vidaus kontrolės apimtis. Vidaus kontrolės ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2014 04 10
Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo vartinimo teoriniai aspektai. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo metodai. Įmonės veiklos vertinimo metodų įvairovė ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2017 12 27
Vaiko socializacija. Vaikų dienos centro veidrodukas atvejo analizė. Magistro darbas
Įvadas. Socialinis darbas kaip pagalba vaiko socializacijai. Socializacijos teorijų aptartis. Socialinio darbo aspektai vaiko socializavimosi kontekste. Rizikos grupės vaikų socializacijos bruožai. Vaikų dienos centrų politika ir ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 64 puslapiai
2012 01 03
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės motyvacijos ypatumai
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės. Motyvacijos ypatumai. Magistro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo profesinis kryptingumas, kompetencijos ir. Motyvacija. Pedagogų profesiniai vaidmenys. Pedagogo profesinės kompetencijos. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 68 puslapiai
2013 04 19
Įmonės veiklos analizė ir investicinės galimybės
Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės ir investicinių projektų vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė, uždaviniai, tikslai, vartotojai, rūšys ir metodai. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2013 12 08
Sandėlio valdymo sistemos
Santrauka. Summary. Įvadas. Dokumento paskirtis. Tyrimo sritis, objektas ir problema. Tyrimo tikslas ir uždavinys. Tyrimo planas. Tyrimo metodai. Įeinančių prekių valdymo modelio analizė. Siekiamo sprendimo aprašymas. Efektyvi ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 51 puslapis
2018 05 08
Logistikos optimizavimas UAB „Transfira“
Santrauka. Abstract. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2018 04 16
Personalo strategija smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
Magistro darbas. Įvadas.Personalo vadybos principai bei strateginės koncepcijos.Personalo planavimas ir valdymas kaip sudėtinė įmonės strateginės veiklos dalis.Valdymo samprata bei reikšmė.Strateginis planavimas ir strateginis valdymas - ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 135 puslapiai
2012 04 16
IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo sąvokos ir terminai. Metodologinė vartotojų lojalumo formavimo analizė. Vartotojų lojalumo samprata. Lojalumo koncepcijos yapatumai. Vartotojų lojalumo lygiai ir grupės. Vartotojų lojalumo nauda ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2012 05 04
Įmonės finansų analizė ir prognozavimas
Įmonės finansinės būklės analizės ir prognozavimo teoriniai aspektai. Finansinės būklės analizės rūšys ir metodai. Finansinės veiklos analizės santykiniai rodikliai ir jų skaičiavimas. Bankroto diagnozavimas. Prognozavimo metodų ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 28 puslapiai
2017 05 29
Korupcijos prevencijos programos valstybės tarnyboje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Korupcijos prevencijos teisinis reguliavimas. Korupcijos ir korupcijos prevencijos samprata. Korupcijos prevenciją Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų analizė. Kova su korupcija Europos Sąjungoje. Korupcijos rizikos analizė ir ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 53 puslapiai
2015 05 18
Kredito portfelio rizikos valdymas Lietuvos komerciniuose bankuose
Kredito portfelio rizikos valdymo komerciniuose bankuose tyrimo metodologija. Lietuvos komercinių bankų kredito.
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2017 03 09
Statybos kokybės valdymas. Magistro darbas.
Statybos kokybės valdymas. Turinys. Įvadas. Kokybės vadybos samprata. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Konkurencija ir kokybė. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Tiekėjų ir vartotojų koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos samprata. ...
Statybos magistro darbai, Magistro darbas, 75 puslapiai
2010 03 03
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos efektyvumo ir perspektyvų ekonominis vertinimas
Įvadas. Šilumos gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo ypatumai. Pagrindinių sąvokų analizė. Šilumos energetikos vieta nacionalinės energetikos strategijoje. Aplinkosauginių sprendinių svarba šilumos gamybos sektoriui. Europos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2017 03 15
Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizö. Ekonomikos augimas ir jo ryšys su kitais makroekonominiais rodikliais. Ekonomikos augimo teorinö samprata. Ekonomikos augimo ir jį atspindinčių kitų makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveika. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2013 10 29
Vaiko savęs vertinimo ir santykių šeimoje ugdymas
Įvadas. Teoriniai vaiko savęs vertinimo ir santykių šeimoje ugdymo pagrindai. Vaiko savivertės ugdymo ypatumai. Tėvų įtaka vaiko savęs vertinimui. Šeimos vaidmuo vaiko savivertės formavimuisi. Šeimos samprata ir funkcijos. Šeimos ...
Psichologijos magistro darbai, Magistro darbas, 83 puslapiai
2017 05 07
Darbuotojų lojalumo didinimas Lietuvos įmonėse
Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbuotojų lojalumas organizacijai – kaip tyrimo objektas. Lojalumo samprata. Lojalumo didinimo priemonės. Adaptavimas – kaip darbuotojų lojalumo užtikrinimo priemonė. Motyvavimas – kaip darbuotojų ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 68 puslapiai
2017 04 16
Bankininkystės sistema Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos bankininkystės sistema. Bankinės institucijos ir jų veiklos teoriniai aspektai. Centrinis bankas ir jo veikla. Komerciniai bankai ir jų veikla. Parabankai ir jų veikla. Teoriniai bankininkystės sistemos problemų aspektai. ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2015 05 29
Kadastriniai matavimai magistrinis
Kadastrinių matavimų analizė kauno rajone. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Kadastrinių matavimų reikalavimai. Žemės sklypų formavimas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bendrieji ...
Geodezijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2014 05 06
Logistikos procesų valdymo gerinimo kryptys UAB „Vylaista“ magistro darbas
Turinys. Santrauka. Abstract. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2018 04 29
Vertybinių popierių emisijos Lietuvoje. Magistro darbas.
Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2012 01 15
Darbuotojų kaitos mažinimas mažmeninės prekybos tinklo savitarnos parduotuvėje
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų kaitos organizacijose teorinė analizė. Darbuotojų kaitos ir jos priežasčių organizacijose samprata. Darbuotojų kaitos sampratos analizė. Darbuotojų kaitos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2018 11 15
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo