Magistro darbų pavyzdžiai

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Peržiūrėję magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra jo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

214 dokumentų
Darbuotojų kaitos mažinimas mažmeninės prekybos tinklo savitarnos parduotuvėje
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų kaitos organizacijose teorinė analizė. Darbuotojų kaitos ir jos priežasčių organizacijose samprata. Darbuotojų kaitos sampratos analizė. Darbuotojų kaitos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2018 11 15
Kompleksinis kompetencijos vertinimas
Kompleksinis darbuotojų kompetencijos. Vertinimas lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių. Specialistų atvejis. Tyrimo problema ir jos aplinka. LK VR specialistų kompetencijos vertinimo aplinka. Mokslinė tyrimo problema. Kompetencijos vertinimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2013 11 25
Kūrybiškumas ir inovacijos įmonėje
Įvadas. Kūrybiškumo ir inovacijų samprata. Kūrybiškumo samprata. Inovacijų samprata. Kūrybiškumo ir inovacijų sąryšis. Inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle. Smulkios ir vidutinės įmonės apibrėžimas. Didėjanti inovacijų ...
Verslo magistro darbai, Magistro darbas, 58 puslapiai
2016 04 25
Lietuvos azotinių trąšų eksporto pelningumo analizė
Summary. Įvadas. Problemos analizė. Lietuvos azotinių trąšų eksporto pelningumas. Lietuvos trąšų gamybos ir eksporto analizė. Lietuvos azotinių trąšų eksporto analizė. Alternatyvių dujų importo į Lietuvą galimybių analizė. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 76 puslapiai
2016 05 27
Mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijos, kaip mokinių vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai
Mokyklų vadovų ir mokytojų. Motyvavimo strategijos, kaip mokinių. Vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai. Įvadas. Teoriniai mokymosi motyvacijos pagrindai ir problemos apibrėžtis. Motyvacijos samprata ir motyvacijos teorijų apžvalga. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 88 puslapiai
2014 05 09
Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje
Nuostatų samprata ir pasitenkinimas darbu. Nuostatų reikšmė bei pakeitimo būdai. Pasitenkinimo darbu sąvoka. Pasitenkinimo darbu vieta motyvacijos teorijose. Pasitenkinimo darbu šaltiniai bei pasekmės. Pasitenkinimo darbu įvertinimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2015 11 13
Daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Lietuvos būsto sektoriaus apžvalga. Gyvenamosios aplinkos samprata. Gyvenamųjų namų fondas. Šilumos ūkis Lietuvoje. Daugiabučių namų modernizavimo programos analizė. Daugiabučių namų modernizavimo programos tikslai ir ...
Statybos magistro darbai, Magistro darbas, 99 puslapiai
2015 01 13
Santykių su klientais valdymas transporto paslaugų įmonėse
Įvadas. Santykių su klientais valdymo santykių marketingo kontekste teoriniai aspektai. Santykių marketingo koncepcijos pagrindimas. Santykių marketingo definicijos ir esmė. Santykių marketingo dimensijos. Santykių su klientais valdymo ...
Viešojo administravimo magistro darbai, Magistro darbas, 55 puslapiai
2015 01 15
Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai
Įvadas. Mokslinės literatūros apžvalga. Požiūris į intelekto sutrikimų turinčius vaikus amžių bėgyje. Intelekto sutrikimų priežastys. Teisinė bazė. Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai. Specialaus ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 50 puslapių
2015 02 20
Korupcijos prevencijos kelių policijoje nušvietimas žiniasklaidoje
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Pagrindinių sąvokų sąrašas. Pagrindinių santrumpų sąrašas. Įvadas. Korupcija kaip socialinis reiškinys. Korupcijos prevencijos esmė. Pagrindinės prevencinės priemonės prieš korupciją. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2016 02 19
Lietuvos mokesčių sistemos teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Metodologinės apmokestinimo problemos. Mokesčiai, jų ekonominė ir socialinė reikšmė. Mokesčių raidos bruožai. Apmokestinimo instrumentarijus. Mokesčio elementai. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Mokesčių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2014 06 18
Strateginio valdymo sistemos tyrimas
Įvadas. Strateginio valdymo sistemos teoriniai aspektai. Strategijos sąvokų interpretacijos. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos. Strateginio valdymo sistemos etapai ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 109 puslapiai
2015 03 18
AB „Achema“ logistikos sistemos kūrimas Airijoje
Santrauka. Abstract. Įvadas. Tarptautinės logistikos sistemos teoriniai pagrindai. Logistikos sampratos raida ir logistikos sistemos sąvoka. Tarptautinės logistikos sistemos, jų funkcijos ir tikslai. Logistikos sistemos, orientuotos į ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2017 12 11
Korupcijos įtaka policijos sistemoje
Įvadas. Kovos su korupcija būdų policijos sistemoje teoriniai aspektai. Korupcijos samprata ir jos atsiradimo priežastys. Korupcijos rūšys, lygiai, formos ir korumpuoto elgesio bruožai policijos sitemoje. Kovos su korupcija būdai policijos ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 76 puslapiai
2015 12 16
Logistikos procesų valdymo gerinimo kryptys UAB „Vylaista“ magistro darbas
Turinys. Santrauka. Abstract. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2018 04 29
VĮ Registrų centro Kauno filialo darbuotojų motyvacija ir motyvavimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinis pagrindimas. Motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvacijos teorijų apžvalga. Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvavimo teorijos. F. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2018 11 15
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė UAB „Mituva“
Įvadas. Magistro darbo autorė. Vadovas. Recenzentas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Nusidėvėjimo objektas Gamybos ir finansinių svertų įtaka pelningumo ir apyvartumo rodikliams. Išvados ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 88 puslapiai
2018 11 06
Krašto muziejaus edukacinė veikla kaip regiono kultūros veiksnys
Įvadas. Muziejus kultūros kontekste. Kultūros kontekstas. Muziejaus samprata. Muziejaus apibrėžimas, istoriniai aspektai. Krašto muziejaus reikšmė. Regioniniai muziejai užsienyje. Krašto muziejų teisinė bazė. Edukacinė veikla krašto ...
Menų magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2014 02 13
Maisto saugos valdymas viešojo maitinimo įmonėse
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Bendrieji kokybės ir maisto saugos vadybos principai. Maisto saugos strategijos principai, programos struktūra. ES politika ir teisės aktai reglamentuojantys maisto saugos ...
Maisto technologijos magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2019 04 16
Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vadybos teorijos aspektu
Įvadas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vadybos teorijos aspektu. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Nuolatinio mokymosi samprata ir reikšmė. Žinių vadyba – nauja ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2019 11 11
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Socialinio darbuotojo kompetencijų teoriniai aspektai. Socialinis darbas ir jo teisinis reglamentavimas. Šiuolaikinės kompetencijos samprata. Kompetencijų teorinė analizė. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 80 puslapių
2017 02 19
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas. Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos apžvalga. Lietuvos saugomų teritorijų tinklo raida. Lietuvos saugomų teritorijų steigimo tikslai. Lietuvos ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2013 03 13
Darbo užmokesčio nustatymo metodikos kūrimas statybinėse įmonėse
Įvadas. Darbo užmokesčio teoriniai klausimai. Darbo užmokesčio funkcijos ir samprata. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio struktūra. UAB „Varis” darbo apmokėjimo sistemos tyrimas. Pagrindinės UAB „VARIS“ ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 104 puslapiai
2019 02 27
Darbuotojų paieška ir atranka draudimo bendrovėje BTA
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Priedų sąrašas. Įvadas. Darbuotojų paieškos procesas organizacijoje. Darbuotojų paieškos samprata. Darbuotojų paieškos procesą lemiantys veiksniai. Darbuotojų paieškos šaltiniai ir būdai. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2019 03 31
Įmonės pelningumo analizė ir prognizavimas
Įvadas. Pelno ir pelningumo teorinė analizė. Finansinės analizės samprata ir rodikliai. Pelno ir pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Pelno sudėtis. Veiksnių, darančių įtaką pelnui, teoriniai aspektai. Pelningumo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2020 01 10
Kokybės valdymo tobulinimas AB „Dolomitas“ pavyzdžiu
Įvadas. Kokybė – konkurencingumo palaikymo rinkoje įrankis. Pagrindinių sąvokų analizė. Kokybės samprata. Visuotinės kokybės vadyba. Pasaulinės kokybės vadybos raida. Europos Sąjungos kokybės politika. Lietuvos kokybės politika. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2019 03 11
Lietuvos 2007-2013m. ES paramos panaudojimo strategijos. Magistro darbas
Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos II-sios prioritetinės krypties – konkurencinga ekonomika – perspektyvų numatymas. Įvadas. Ekonomikos konkurencingumo koncepcija. Ekonomikos konkurencingumo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 108 puslapiai
2011 03 30
Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencijos, prognozės, perspektyvos
Santrauka. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinis darbo rinkos formavimosi aspektas. Samdomojo darbo istorinė raida. Darbo rinkos samprata ir darbo ekonomikos objektas. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtybės. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2017 04 09
Sausumos krovininio transporto paslaugų paklausą lemiančių veiksnių poveikio analizė ir vertinimas ES šalyse
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Krovininio transporto paslaugų paklausos ir ją lemiančių veiksnių poveikio teorinė analizė. Krovininio transporto paslaugų paklausos samprata ir pagrindinės charakteristikos. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 77 puslapiai
2017 04 06
Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka imonės strateginių veiklos krypčių formavimui
Išorinės ir vidinės aplinkos itaka imonės “joring” strateginiu veiklos krypciu formavimui. Ivadas. Strateginio valdymo pagrindiniu nuostatu analizė strateginio valdymo sampratos vertinimas skirtingais laikotarpiais. Strateginio valdymo ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2013 03 11
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo