Magistro darbų pavyzdžiai

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Peržiūrėję magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra jo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

208 dokumentai
UAB „Linalis“ santykių su vartotojais gerinimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Santykių su vartotojais gerinimo teorinis pagrindimas Vertės ir jos poveikio vartotojui nustatymas. Vartotojo suvokiama vertė. Bendras vartotojų pasitenkinimas ir jo ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 83 puslapiai
2017 05 02
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas. Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos apžvalga. Lietuvos saugomų teritorijų tinklo raida. Lietuvos saugomų teritorijų steigimo tikslai. Lietuvos ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2013 03 13
Norvegijos tiesioginės investicijos Lietuvoje
Pagrindinių, Norvegijos TUI modelio Lietuvoje, aspektų pagrindimas porinės koreliacijos metodu. Įvadas. Norvegijos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo svarba Lietuvos ekonominiam vystymuisi. Tiesioginių užsienio investicijų ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 80 puslapių
2013 09 03
Organizacijos modernizavimo problemos ir veiksnių tyrimai globalizacijos sąlygomis
Įvadas. Globalizacijos ir integracijos procesai problemos ir jų analizė. Globalizacijos procesai ir jų keliamos problemos. Integracijos procesai ir jų keliamos problemos. Valstybės ir visuomenės subalansuota raida bendroje ES ir NATO ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2016 04 19
Spalvos įtaka vartotojo pasirinkimui
Abstract. Įvadas. Spalvų naudojimo marketinge teoriniai aspektai. Spalvinio matymo ir suvokimo samprata. Psichologinis spalvų poveikis vartotojų elgsenai. Spalvinių asociacijų reikšmė. Spalvų reikšmės. Spalvų suvokimą įtakojantys ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 94 puslapiai
2015 05 13
Lietuvos ir europos sąjungos užimtumo politika
Įvadas. Užimtumo politika. Samprata. Užimtumo teorijos. Klasikinė užimtumo teorija. Keinistinė užimtumo teorija. Lietuvos užimtumo sistema. Lietuvos užimtumo politikai įtaką darantys dokumentai. Lietuvos užimtumo politikos prioritetų ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 73 puslapiai
2016 10 10
Mokyklos veiklos kokybės įvertinimo nauda mokytojui mokyklos vystymosi kontekste
Įvadas. Vartojamų sąvokų žodynėlis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo nauda mokytojui mokyklos vystymosi kontekste teorinis pagrindimas. Lietuva europos švietimo erdvėje kaip patikima kokybės vertinimo, užtikrinimo ir viešos ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 164 puslapiai
2013 05 26
Narkomanijos prevencijos politika ES ir Lietuvoje
Įvadas. Narkomanijos problemos aktualumas. Narkotikų ir narkomanijos samprata. Pagrindinės narkomanijos sukeliamos problemos. Narkotikų pasiūla ir vartojimo paplitimas pasaulyje, ES ir Lietuvoje. Prevencijos politika. Kovos su narkotikais ...
Viešojo administravimo magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2014 02 10
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi kokybės veiksniai
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi. Kokybės veiksniai. Santrauka. Įvadas. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemų ir ankstyvojo. Anglų kalbos mokymosi veiksnių teoriniai pagrindai. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemos. Į ...
Anglų magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2016 01 15
Apskaitos informacijos panaudojimas komercinių įmonių pelningumui didinti. Magistro darbas
Įvadas. Apskaita ir jos informacijos vaidmuo įmonės ekonomikai. Apskaitos istorinė apžvalga. Apskaitos reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos principai. Įmonės pelno formavimosi ypatumai. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2012 01 04
Asmeninis testamentas
Bendrosios nuostatos. Testamento raida ir istoriniai šaltiniai. Asmeninio testamento forma ir jai keliami reikalavimai. Asmeninio testamento turinys ir jam keliami reikalavimai. Testatorius ir asmeninio testamento subjektai. Asmeninio testamento ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2012 09 03
Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus. Gyvenimo vertinimas stacionarinio. Gydymo laikotarpiu
Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus. Gyvenimo vertinimas stacionarinio. Gydymo laikotarpiu. Įvadas. Temos aktualumas. Pagrindinės teorinės darbo prielaidos. Darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė. Darbo tikslas. Darbo ...
Psichologijos magistro darbai, Magistro darbas, 138 puslapiai
2016 01 15
Fizinių asmenų investavimo Lietuvos komerciniuose bankuose alternatyvų vertinimas
Fizinių asmenų investavimo lietuvos. Komerciniuose bankuose alternatyvų. Vertinimas. Įvadas. Investavimo teorinė analizė. Investavimo ypatumai finansinėse institucijose. Šiuolaikinių investavimo teorijų taikymas fizinių asmenų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2014 03 16
Inovacijos barjerų valdymo įtaka turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumui
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Inovacijų samprata ir klasifikavimas. Inovacijos barjerai ir jų valdymas. Konkurencingumo samprata turizmo sektoriuje. Teorinis inovacijos barjerų valdymo įtakos turizmo sektoriaus įmonių ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2014 05 09
Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas
Įvadas. Valstybės mokesčių sistemos teoriniai aspektai. Mokesčių reikšmė ir funkcijos. Mokesčių kultūra. Pajamų iš mokesčių surinkimą sąlygojantys procesai. Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2017 06 07
Gelžbetonis tilto projektas paskaičiuotos apkrovos
Viaduko artumo gabaritų parinkimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Kai ant tilto du vežimėliai 1 variantas. Kai ant tilto du vežimėliai 2 variantas. Perdangos plokštės įrąžų skaičiavimas pagal 2-ąjį apkrovos modelį. Armatūros ...
Inžinerijos magistro darbai, Magistro darbas, 34 puslapiai
2017 11 10
Prekės ženklo „suskaldymas“: vizualinio identiteto elementų įtaka prekės ženklo atpažįstamumui
Prekės ženklo „suskaldymas“ vizualinio identiteto elementų įtaka prekės ženklo atpažįstamumui. Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Spausdintinėje reklamoje naudojamų vizualinio identiteto elementų ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2014 05 09
Studentų motyvavimas, siekiant profesinės kompetencijos (Šiaulių kolegijos pavyzdžiu)
Įvadas. Studentų motyvavimo, siekiant profesinės kompetencijos, teorinis pagrindimas. Mokymosi motyvacijos koncepcija ir problemos apibrėžtis. Motyvai, motyvacija, motyvavimas bendrosios sampratos ir jų taikymas Mokymo(-si) procese. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 102 puslapiai
2018 12 19
Valgomųjų ledų mikrobiologinės taršos kontrolė technologinio proceso metu
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Valgomųjų ledų istorija. Mitybinė valgomųjų ledų vertė. Valgomųjų ledų gamybos technologija. Naudojamos žaliavos valgomųjų ledų gamyboje. Valgomųjų ledų gamybos procesas. ...
Maisto technologijos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2017 03 24
Valstybės skola (4)
Įvadas. Temos aktualumas. Valstybės skolos samprata, klasifikacija ir skolinimosi priemonės. Valstybės skolos ir jos valdymo teoriniai aspektai. Valstybės skolinimosi poreikį lemiantys veiksniai. Tybės skolos valdymas. Baltijos šalių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 120 puslapių
2017 12 21
Visiška darbuotojų materialinė atsakomybė. Įžanga. Bendrieji darbuotojų materialinės atsakomybės klausimai. Teisinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės pagal darbo teisę samprata ir atribojimas nuo kitų. Teisinės atsakomybės ...
Lietuvių magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2015 09 07
Vyresnio amžiaus pacientų vaistų vartojimas Medicinos magistro darbas
Įvadas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Literatūros apţvalga. Vaistų vartojimą vyresniame amţiuje lemiantys veiksniai. Vyresnių ir pagyvenusių ţmonių gydymo vaistais ypatumai. Vaistų vartojimo būdai ir dozavimas. Farmakokinetikos ypatumai ...
Medicinos magistro darbai, Magistro darbas, 85 puslapiai
2013 09 27
Bankinių rizikų valdymo metodai, problemos ir perspektyvos
Įvadas. Banko rizikos vertinimas teoriniu aspektu. Rizikos sąvoka ir skirstymas. Banko rizikos valdymas. Centrinio banko apribojimai finansinėms institucijoms. Rizikos galimybės bankinėje sistemoje. Valiutų bei palūkanų normos rizika. ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 39 puslapiai
2018 12 30
Bausmių vykdymo buklė ir dinamika Lietuvoje
Įvadas. Lietuvoje taikomų bausmių rūšys. Bausmių vykdymo praktika lietuvoje. Juridiniams asmenims taikomų bausmių vykdymo dinamikos Lietuvoje statistinių rodiklių apţvalga. Fiziniams asmenims taikomų bausmių vykdymo dinamikos ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2016 11 09
Kaimo plėtra
Žemės ūkio struktūrų plėtros analizė. Įvadas. Žemės ūkio struktūrų raida nuo lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir bendroji jų charakteristika. Žemės ūkio struktūrų raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Europos Sąjungos ...
Žemės ūkio magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2014 03 27
Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas
Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas. Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apţvalga. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kliūtys išreikšti kūrybiškumą. Kūrybiškumo raiška kūno kultūros ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2016 04 19
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos žalos atlyginimas
Įvadas. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 72 puslapiai
2016 02 19
Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencijos, prognozės, perspektyvos
Santrauka. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinis darbo rinkos formavimosi aspektas. Samdomojo darbo istorinė raida. Darbo rinkos samprata ir darbo ekonomikos objektas. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtybės. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2017 04 09
Sveikatos apsaugos informacinės technologijos. Magistro darbas.
Įvadas darbo tikslas ir uždaviniai. Užsienio šalių ir Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigų informacinių technologijų apžvalga. Medicinos informacinės technologijos užsienyje. Situacijos Lietuvoje analizė. Išvados. Sveikatos apsaugos ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 122 puslapiai
2016 07 22
Turinio rinkodaros įtaka „Friedricho pasažas“ vartotojų lojalumui
Įvadas. Turinio rinkodaros įtaka „Friedricho pasažas“ vartotojų lojalumui teorinė temos analizė. Turinio rinkodaros samprata. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumo raida. Vartotojų lojalumą formuojantys veiksniai. Teorinė ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2016 12 05
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo