Magistro darbai (3)

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Parsisiuntę magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra magistrų darbo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

192 dokumentai
Logistikos paslaugų vystymosi problematika ir tobulinimo perspektyvos Lietuvoje
Turinys. Santrauka. Summary.Pateikti pasiūlymus logistikos paslaugų Lietuvoje vystymo optimizavimui. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Logistikos esmė ir paskirtis. Logistikos samprata ir tikslai. Esminiai logistikos sistemos funkcionavimo ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2018 12 18
Narkomanijos prevencijos politika ES ir Lietuvoje
Įvadas. Narkomanijos problemos aktualumas. Narkotikų ir narkomanijos samprata. Pagrindinės narkomanijos sukeliamos problemos. Narkotikų pasiūla ir vartojimo paplitimas pasaulyje, ES ir Lietuvoje. Prevencijos politika. Kovos su narkotikais ...
Viešojo administravimo magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2014 02 10
Organizacijos vystymosi valdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ pavyzdžiu)
Įvadas. Organizacijos vystymosi valdymas. Organizacijos vystymosi samprata bei vystymosi etapai. Organizacijos vystymosi ir funkcionavimo santykis. Kultūra organizacijos vystymosi kontekste. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 105 puslapiai
2015 01 24
Apskaitos informacijos panaudojimas komercinių įmonių pelningumui didinti. Magistro darbas
Įvadas. Apskaita ir jos informacijos vaidmuo įmonės ekonomikai. Apskaitos istorinė apžvalga. Apskaitos reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos principai. Įmonės pelno formavimosi ypatumai. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2012 01 04
Asmeninis testamentas
Bendrosios nuostatos. Testamento raida ir istoriniai šaltiniai. Asmeninio testamento forma ir jai keliami reikalavimai. Asmeninio testamento turinys ir jam keliami reikalavimai. Testatorius ir asmeninio testamento subjektai. Asmeninio testamento ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2012 09 03
Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus. Gyvenimo vertinimas stacionarinio. Gydymo laikotarpiu
Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus. Gyvenimo vertinimas stacionarinio. Gydymo laikotarpiu. Įvadas. Temos aktualumas. Pagrindinės teorinės darbo prielaidos. Darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė. Darbo tikslas. Darbo ...
Psichologijos magistro darbai, Magistro darbas, 138 puslapiai
2016 01 15
Fizinių asmenų investavimo Lietuvos komerciniuose bankuose alternatyvų vertinimas
Fizinių asmenų investavimo lietuvos. Komerciniuose bankuose alternatyvų. Vertinimas. Įvadas. Investavimo teorinė analizė. Investavimo ypatumai finansinėse institucijose. Šiuolaikinių investavimo teorijų taikymas fizinių asmenų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2014 03 16
Inovacijos barjerų valdymo įtaka turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumui
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Inovacijų samprata ir klasifikavimas. Inovacijos barjerai ir jų valdymas. Konkurencingumo samprata turizmo sektoriuje. Teorinis inovacijos barjerų valdymo įtakos turizmo sektoriaus įmonių ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2014 05 09
Maisto saugos valdymas viešojo maitinimo įmonėse
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Bendrieji kokybės ir maisto saugos vadybos principai. Maisto saugos strategijos principai, programos struktūra. ES politika ir teisės aktai reglamentuojantys maisto saugos ...
Maisto technologijos magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2019 04 16
Organizacijos modernizavimo problemos ir veiksnių tyrimai globalizacijos sąlygomis
Įvadas. Globalizacijos ir integracijos procesai problemos ir jų analizė. Globalizacijos procesai ir jų keliamos problemos. Integracijos procesai ir jų keliamos problemos. Valstybės ir visuomenės subalansuota raida bendroje ES ir NATO ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2016 04 19
Darbo užmokesčio nustatymo metodikos kūrimas statybinėse įmonėse
Įvadas. Darbo užmokesčio teoriniai klausimai. Darbo užmokesčio funkcijos ir samprata. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio struktūra. UAB „Varis” darbo apmokėjimo sistemos tyrimas. Pagrindinės UAB „VARIS“ ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 104 puslapiai
2019 02 27
Mokyklos veiklos kokybės įvertinimo nauda mokytojui mokyklos vystymosi kontekste
Įvadas. Vartojamų sąvokų žodynėlis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo nauda mokytojui mokyklos vystymosi kontekste teorinis pagrindimas. Lietuva europos švietimo erdvėje kaip patikima kokybės vertinimo, užtikrinimo ir viešos ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 164 puslapiai
2013 05 26
Prekės ženklo „suskaldymas“: vizualinio identiteto elementų įtaka prekės ženklo atpažįstamumui
Prekės ženklo „suskaldymas“ vizualinio identiteto elementų įtaka prekės ženklo atpažįstamumui. Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Spausdintinėje reklamoje naudojamų vizualinio identiteto elementų ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2014 05 09
Valgomųjų ledų mikrobiologinės taršos kontrolė technologinio proceso metu
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Valgomųjų ledų istorija. Mitybinė valgomųjų ledų vertė. Valgomųjų ledų gamybos technologija. Naudojamos žaliavos valgomųjų ledų gamyboje. Valgomųjų ledų gamybos procesas. ...
Maisto technologijos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2017 03 24
Visiška darbuotojų materialinė atsakomybė. Įžanga. Bendrieji darbuotojų materialinės atsakomybės klausimai. Teisinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės pagal darbo teisę samprata ir atribojimas nuo kitų. Teisinės atsakomybės ...
Lietuvių magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2015 09 07
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi kokybės veiksniai
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi. Kokybės veiksniai. Santrauka. Įvadas. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemų ir ankstyvojo. Anglų kalbos mokymosi veiksnių teoriniai pagrindai. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemos. Į ...
Anglų magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2016 01 15
Bausmių vykdymo buklė ir dinamika Lietuvoje
Įvadas. Lietuvoje taikomų bausmių rūšys. Bausmių vykdymo praktika lietuvoje. Juridiniams asmenims taikomų bausmių vykdymo dinamikos Lietuvoje statistinių rodiklių apţvalga. Fiziniams asmenims taikomų bausmių vykdymo dinamikos ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2016 11 09
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė UAB „Mituva“
Įvadas. Magistro darbo autorė. Vadovas. Recenzentas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Nusidėvėjimo objektas Gamybos ir finansinių svertų įtaka pelningumo ir apyvartumo rodikliams. Išvados ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 88 puslapiai
2018 11 06
Kaimo plėtra
Žemės ūkio struktūrų plėtros analizė. Įvadas. Žemės ūkio struktūrų raida nuo lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir bendroji jų charakteristika. Žemės ūkio struktūrų raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Europos Sąjungos ...
Žemės ūkio magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2014 03 27
Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas
Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas. Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apţvalga. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kliūtys išreikšti kūrybiškumą. Kūrybiškumo raiška kūno kultūros ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2016 04 19
Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencijos, prognozės, perspektyvos
Santrauka. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinis darbo rinkos formavimosi aspektas. Samdomojo darbo istorinė raida. Darbo rinkos samprata ir darbo ekonomikos objektas. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtybės. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2017 04 09
Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas
Įvadas. Valstybės mokesčių sistemos teoriniai aspektai. Mokesčių reikšmė ir funkcijos. Mokesčių kultūra. Pajamų iš mokesčių surinkimą sąlygojantys procesai. Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2017 06 07
Sveikatos apsaugos informacinės technologijos. Magistro darbas.
Įvadas darbo tikslas ir uždaviniai. Užsienio šalių ir Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigų informacinių technologijų apžvalga. Medicinos informacinės technologijos užsienyje. Situacijos Lietuvoje analizė. Išvados. Sveikatos apsaugos ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 122 puslapiai
2016 07 22
Turinio rinkodaros įtaka „Friedricho pasažas“ vartotojų lojalumui
Įvadas. Turinio rinkodaros įtaka „Friedricho pasažas“ vartotojų lojalumui teorinė temos analizė. Turinio rinkodaros samprata. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumo raida. Vartotojų lojalumą formuojantys veiksniai. Teorinė ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2016 12 05
UAB „Transfiros“ logistikos veiklos tobulinimo kryptys
Santrauka. Abstract. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. Kitos transporto rūšys. Krovinių paruošimas pervežimui. Veiklos ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2019 03 01
Elektrotechninių įrenginių elektrodinaminių bandymų metodikos ir priemonių tyrimas. Magistro darbas
Įvadas. Normatyviniai dokumentai, standartai. Vardiniai skirstomųjų elektros įrenginių duomenys. Skirstomųjų elektros įrenginių bandymai. Bendrieji laboratorijoms keliami reikalavimai. Skirstomųjų ir valdymo elektros įrenginių atsparumo ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 51 puslapis
2010 06 13
Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi principus
Įvadas. Lietuvos darnaus vystymosi aspektų apžvalga. Darnaus vystymosi samprata ir svarba. Darnaus vystymosi vertinimo galimybės ir problemos. Darnaus vystymosi įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos aplinkosauginių nvo vaidmuo darnaus vystymosi ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 75 puslapiai
2015 03 26
Savarankiškai dirbančių asmenų socialinis draudimas: teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Socialinis draudimas - socialinės saugos sistemos dalis, funkcijos ir principai. Valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių subjektai savarankiškai ir pagal darbo sutartį dirbantys asmenys. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 57 puslapiai
2015 05 11
Skirtingo amžiaus graikų-romėnų imtynininkų aerobinis pajėgumas
Sutrumpinimai. Įvadas. Literatūros apžvalga. Žmogaus motorikos ir aerobinio pajėgumo rodiklių kitimas įvairiame amžiuje. Organizmo adaptacija jėgos ir ištvermės krūviams. Įvairių sporto šakų atstovų aerobinio pajėgumo ypatumai. ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2016 11 22
Studentų motyvavimas, siekiant profesinės kompetencijos (Šiaulių kolegijos pavyzdžiu)
Įvadas. Studentų motyvavimo, siekiant profesinės kompetencijos, teorinis pagrindimas. Mokymosi motyvacijos koncepcija ir problemos apibrėžtis. Motyvai, motyvacija, motyvavimas bendrosios sampratos ir jų taikymas Mokymo(-si) procese. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 102 puslapiai
2018 12 19
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema