Magistro darbų pavyzdžiai

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Peržiūrėję magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra jo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

208 dokumentai
UAB „Transfiros“ logistikos veiklos tobulinimo kryptys
Santrauka. Abstract. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. Kitos transporto rūšys. Krovinių paruošimas pervežimui. Veiklos ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2019 03 01
AB „Mažeikių nafta“ logistinės sistemos galimybių studija
Turinys. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorijos apžvalga ir analizė. Šiuolaikinė logistikos samprata. Logistikos ir tiekimo grandinės valdymo tarpusavio ryšys. Logistikos vieta kompanijos veikloje. Transporto reikšmė ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2018 10 04
Darbuotojų materialinė atsakomybė: bylos
Įžanga. Darbuotojų materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės sąlygos Yra pažeidėjo kaltė. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2018 05 08
Darbuotojų paieška ir atranka draudimo bendrovėje BTA
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Priedų sąrašas. Įvadas. Darbuotojų paieškos procesas organizacijoje. Darbuotojų paieškos samprata. Darbuotojų paieškos procesą lemiantys veiksniai. Darbuotojų paieškos šaltiniai ir būdai. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2019 03 31
Elektrotechninių įrenginių elektrodinaminių bandymų metodikos ir priemonių tyrimas. Magistro darbas
Įvadas. Normatyviniai dokumentai, standartai. Vardiniai skirstomųjų elektros įrenginių duomenys. Skirstomųjų elektros įrenginių bandymai. Bendrieji laboratorijoms keliami reikalavimai. Skirstomųjų ir valdymo elektros įrenginių atsparumo ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 51 puslapis
2010 06 13
Erdvinių vaizdų generavimo objektinių modelių tyrimas. Magistro darbas.
Erdvinių vaizdų generavimo objektinių modelių tyrimas. Įvadas. Uždavinio aplinkos analizė. Evom modelio koncepcija. Vrml ir x3d technologijos. Erdvinių vaizdų generavimo objektinis modelis (evom) cad sistemoje. Programinės įrangos ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 60 puslapių
2012 08 31
Hibridinės vėjo ir saulės sistemos modeliavimas
Hibridinės vėjo ir saulės sistemos modeliavimas. Tinkamos vietos parinkimas. Meteorologiniai statistiniai duomenys. Reikalingi vėjo matavimų duomenys. Vėjo elektrinių klasifikacija. Jėgainės darbas prie skirtingų vėjo greičių. ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2018 05 03
Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi principus
Įvadas. Lietuvos darnaus vystymosi aspektų apžvalga. Darnaus vystymosi samprata ir svarba. Darnaus vystymosi vertinimo galimybės ir problemos. Darnaus vystymosi įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos aplinkosauginių nvo vaidmuo darnaus vystymosi ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 75 puslapiai
2015 03 26
Savarankiškai dirbančių asmenų socialinis draudimas: teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Socialinis draudimas - socialinės saugos sistemos dalis, funkcijos ir principai. Valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių subjektai savarankiškai ir pagal darbo sutartį dirbantys asmenys. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 57 puslapiai
2015 05 11
Skirtingo amžiaus graikų-romėnų imtynininkų aerobinis pajėgumas
Sutrumpinimai. Įvadas. Literatūros apžvalga. Žmogaus motorikos ir aerobinio pajėgumo rodiklių kitimas įvairiame amžiuje. Organizmo adaptacija jėgos ir ištvermės krūviams. Įvairių sporto šakų atstovų aerobinio pajėgumo ypatumai. ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2016 11 22
UAB „Kauno keliai“ įvaizdžio valdymas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. ĮVAIZDŽIO valdymo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir struktūra. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. Įvaizdžio valdymas. Žiniasklaidoje analizė. UAB ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2018 05 30
Vertybinių popierių biržos akcijų indekso laiko eilučių analizė ir prognozės
Turinys. Santrauka. Abstract. Įvadas. Analitinė dalis. OMX Vilnius Indeksas. Naudojami terminai Indekso skaičiavime. Nasdaq omx group. Indekso formulė. Indekso skaičiavimui naudojamos akcijų kainos. Metodologinė dalis. Laiko eilučių ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2017 03 10
Alternatyvų ekonominė analizė. Magistro darbas.
Įvadas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 45 puslapiai
2012 01 10
Draudimo išmoka dėl neturtinės žalos: teorinės ir praktinės problemos
Šiuolaikinės neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo būdo ir civilinės atsakomybės rūšies, koncepcijos plėtra nulemta demokratinės visuomenės raidos ir teisinės valstybės idėjos, kuri numato būtinybę tinkamai ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 53 puslapiai
2017 01 02
Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Magistro darbas.
Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2011 12 28
Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: prielaidos technologijų plėtrai. Magistro darbas.
Įvadas. Lisabonos strategijos reformų būtinybė Europos sąjungos nacionalinėse valstybėse. Lisabonos strategijos atsiradimo 2000 metais būtinybė ir tikslai. Nacionalinių valstybių prioritetai Lisabonos strategijos atžvilgiu. Nacionalinių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2011 12 28
Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vadybos teorijos aspektu
Įvadas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vadybos teorijos aspektu. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Nuolatinio mokymosi samprata ir reikšmė. Žinių vadyba – nauja ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2019 11 11
Pataisos įstaigos ir policijos pareigūnų pasitikėjimo Lietuvos teismais, tikėjimo teisingumu ir požiūrio į nuteistuosius ypatumai
Pratarmė. Pataisos įstaiga ir policija – teisėsaugos institucijos. Teisingumo samprata. Tikėjimas pasaulio teisingumu. Pasitikėjimo samprata. Pasitikėjimą teismais sąlygojantys psichologiniai veiksniai. Procedūrinis teisingumas. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 49 puslapiai
2017 04 20
Prekybos įmonės įvaizdžio kūrimas ir valdymas: UAB „Murestos prekyba“ atvejis
Įvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdžio kūrimo modeliai. Identifikuojantys įmonės įvaizdį veiksniai. Reputacija. Identitetas ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 125 puslapiai
2018 04 25
Restruktūrizuotos UAB veiklos finansinė analizė 2008 - 2013 m. ir plėtros galimybių įvertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos finansinės analizės esmė. Įmonių veiklos finansinės analizės reikšmė, būtinumas ir tikslai. Įmonių veiklos finansinės analizės rūšys, uždaviniai ir būdai. Įmonių finansinės veiklos vertinimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2018 11 16
Skirtingo amžiaus mergaičių fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir požiūrio į kūno kultūrą kaita priklausomai nuo jų biologinio amžiaus
Skirtingo amžiaus mergaičių fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir požiūrio į kūno kultūrą kaita priklausomai nuo jų biologinio amžiaus. Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinis aktyvumas, jo samprata. Socialiniai ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2013 05 30
UAB „Kelias“ finansinės veiklos būklė ir strateginės plėtros galimybės
Įvadas. UAB “Kelias“ veiklos už 2006 – 2008 metus analizė. Įmonės veiklos samprata. Finansinės veiklos reikšmėir uždaviniai. Finansų veiklos analizių rūšys. UAB “Kelias“ veiklos už 2006 – 2008 metus analizė. UAB ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2019 01 07
Vaikų (9 – 10 metų), kaip vartotojų, kritinio požiūrio į tv reklamą ugdymas (is)
Summary. Įvadas. Teoriniai vaiko, kaip vartotojo, kritiško požiūrio į tv reklamą ugdymo(si) aspektai. Reklamos samprata. Reklamos apibūdinimas skirtinguose literatūros šaltiniuose. Reklamos poveikio teorijos. Reklamos poveikis vaikui, kaip ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2014 11 25
Vartotoju požiuris i moteriškų striukių asortimentą ir kokybę
Vartotoju požiuris i moterišku striukiu asortimenta ir kokybe. Santrauka. Lenteliu sarašas. Iliustraciju sarašas. Ivadas. Vartotoju elgsena - vienas svarbiausiu tyrimu objektu. Vartotoju elgsenos interpretacija. Vartotojo sprendimo primimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2013 03 09
Gyvenimas nepilnamečių pataisos namuose nuteistųjų vertinimu
Santrauka. Summary. Įvadas. Gyvenimas nepilnamečių pataisos namuose poveikio jauno žmogaus mąstysenai ir elgsenai (į)vertinimas. Tyrinėjamos problemos aktualumas. Problemos praktinis ir teorinis laukas Lietuvoje. Kitų tyrėjų įdirbis ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2019 02 22
Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas
Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse socialistinis ir Posocialistinis Lietuvos kontekstas. Įvadas. Teorinė – metodologinė dalis. Teorinė dalis. (Homo)seksualumo antropologijos šaka. Darbo samprata antropologijoje. ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 102 puslapiai
2015 04 30
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Turinys. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklį įtakoję veiksniai. Lentelė Duomenys, reikalingi Trendo funkcijai apskaičiuoti. Lentelė UAB „Skuodo šiluma“ 2008 -2010 m. IMT apyvartumo rodikliai. Lentelė UAB „Skuodo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2018 12 29
Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudencija nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais
Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencija 2002 – 2005 metais nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais. Įžanga. Nuosavybės teisės problemos Lietuvos respublikos ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2016 07 23
Microsoft operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė
Microsoft operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė. Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. „Windows“ operacinių sistemų vystymosi istorija. Chronologinė istorija. Ms-dos. Windows x. Windows x. Windows x. Windows NT. Windows. Windows ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 42 puslapiai
2013 12 16
Mobilios programos transformavimas iš vienos platformos į kitą
Įvadas. Analitinė dalis. Egzistuojantys sprendimai. Modeliais pagrįsta architektūra (MDA). Testais pagrįsta modelių transformacijos karkasas. Simplian karkasas. Teresa. Nepriklausoma įrenginių žymėjimų kalba (Device-Independent Markup ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 64 puslapiai
2017 09 22
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo