Magistro darbai (5)

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Parsisiuntę magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra magistrų darbo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

195 dokumentai
Prekybos įmonės įvaizdžio kūrimas ir valdymas: UAB „Murestos prekyba“ atvejis
Įvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdžio kūrimo modeliai. Identifikuojantys įmonės įvaizdį veiksniai. Reputacija. Identitetas ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 125 puslapiai
2018 04 25
UAB „Kelias“ finansinės veiklos būklė ir strateginės plėtros galimybės
Įvadas. UAB “Kelias“ veiklos už 2006 – 2008 metus analizė. Įmonės veiklos samprata. Finansinės veiklos reikšmėir uždaviniai. Finansų veiklos analizių rūšys. UAB “Kelias“ veiklos už 2006 – 2008 metus analizė. UAB ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2019 01 07
Vaikų (9 – 10 metų), kaip vartotojų, kritinio požiūrio į tv reklamą ugdymas (is)
Summary. Įvadas. Teoriniai vaiko, kaip vartotojo, kritiško požiūrio į tv reklamą ugdymo(si) aspektai. Reklamos samprata. Reklamos apibūdinimas skirtinguose literatūros šaltiniuose. Reklamos poveikio teorijos. Reklamos poveikis vaikui, kaip ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2014 11 25
Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę
Įvadas. Apribojimai bei garantijos darbo teisėje nutraukiant darbo sutartį. Apribojimų, nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę, atvejai. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 60 puslapių
2015 01 21
Bankinių rizikų valdymo metodai, problemos ir perspektyvos
Įvadas. Banko rizikos vertinimas teoriniu aspektu. Rizikos sąvoka ir skirstymas. Banko rizikos valdymas. Centrinio banko apribojimai finansinėms institucijoms. Rizikos galimybės bankinėje sistemoje. Valiutų bei palūkanų normos rizika. ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 39 puslapiai
2018 12 30
Įmonių socialinės atsakomybės modelis paslaugas teikiančioms organizacijoms Lietuvoje
Turinys. Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonių socialinė atsakomybė – kaip tyrimo objektas. Socialinės atsakomybės samprata. ĮSA darnaus vystymosi kontekste. ĮSA modeliai. ĮSA nauda ir trūkumai. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 77 puslapiai
2018 05 10
Individuali kiaulių priežiūros programa
Tyrimo metodai ir medžiaga. Kas yra individuali kiaulių priežiūra (IPC – individual pig care, ang. , toliau IPC). Ankstyva kiaulių susirgimų diagnostika. Kiekybinis simptomų įvertinimas. Ligų sunkumas. Ligų apibūdinimas. ...
Veterinarijos magistro darbai, Magistro darbas, 36 puslapiai
2017 06 01
Inžinerinio statinio (kelio), aukščių matavimų tikslumo tyrimas užstatytoje ir neužstatytoje teritorijose, naudojant skirtingus geodezinius instrumentus
Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Globalinė padėties nustatymo sistema (gpns). Kombinuotas GPS ir GLONASS sistemų tinklas. Europos globalinė pozicijos nustatymo sistema „GALILEO“. ...
Inžinerijos magistro darbai, Magistro darbas, 45 puslapiai
2018 04 24
Jonavos miesto ir rajono mokyklų 9-12 klasių moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Fizinis aktyvumas, jo reikšmė žmogaus gyvenime. Moksleivių teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą formavimosi prielaidos. Fizinis aktyvumas ir sveikata. ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 48 puslapiai
2015 02 08
Kauno miesto ir Kauno rajono mokinių sveikos mitybos įpročiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Moksleivių mitybos samprata ir ypatumai. Požiūris į sveiką mitybą problemos. Maistinių medžiagų energijos poreikis. Sveikos mitybos ugdymas mokykloje. Tyrimo metodika ir organizavimas. ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 51 puslapis
2019 11 02
Lauko - krūmynų stirnų populiacijos būklė
Literatūros analizė. Stirna. Stirnų paplitimas. Stirnų reikšmė. Rūšis aprašyta lietuviškuose literatūros šaltiniuose. Stirnų gyvenamieji plotai ir tankumas. Stirnų mityba. Stirnų kūno masė. Stirnų dauginimasis. Stirnų priešai ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 50 puslapių
2017 04 22
Lietuvos savivaldybių finansai, jų struktūra bei tendencijos
Įvadas. I. Lietuvos savivaldybių finansų struktūra. Lietuvos biudţetinė sandara ir savivaldybių finansų struktūra. Savivaldybių nebiudţetiniai fondai bei jų raida. II. Fiskalinės decentralizacijos principas lietuvos viešųjų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2019 01 23
Materialinės atsakomybės pagal darbo teisę apibendrinimas. Turinys. Įžanga. Materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės sąlygos metais išnagrinėtose bylose. Padaroma žala. Žala padaroma neteisėta veika. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2018 11 22
Nacionalinio Lietuvos prekės ženklo „Lietuva – baltijos širdis“ bendruomenės komunikacija
Paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Nacionalinio prekės ženklo teorinė analizė. Nacionalinio prekės ženklo ir bendruomenės samprata. Formavimo procesas. Nacionalinio prekės ženklo „Lietuva – baltijos širdis“ ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 62 puslapiai
2019 10 06
Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese
Įvadas. Ikt raiškos ugdymo procese teorinės prielaidos. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) samprata. Informacinių technologijų integravimas mokomuosiuose dalykuose. Vaikai ir informacinės technologijos pavojai ir grėsmės. ...
Kalbos kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2014 05 09
Pramonės įmonės verslo strategija: AB „Mažeikių nafta” atvejo analizė
Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strategijos samprata. Strategijos formavimo modelių analizė. Įmonės esamos padėties analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Prekės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2019 03 04
Preliminariosios sutarties institutas: teorija ir praktinės problemos
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Preliminarioji sutartis samprata ir požymiai. Preliminariosios sutarties sąvoka. Pagrindiniai preliminariosios sutarties elementai. Preliminariųjų ir pagrindinių ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2019 04 05
Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistemos diegimas maisto pramonės įmonėse
Įvadas. Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistemos esmė ir istorija. Pagrindinių sąvokų analizė. Rizikos veiksnių analizės valdymo taškų sistemos esmė. RVASVT sistemos istorija. RVASVT sistemos reglamentavimas ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2018 12 18
Savikontrolės prietaisų taikymas moksleivių fizinio aktyvumo skatinimui Klaipėdos mieste
Įvadas. Savikontrolės prietaisų vaidmuo fiziniam aktyvumui. Moksleivių fizinio aktyvumo vertinimas Lietuvoje ir Europoje. Moksleivių fizinio aktyvumo veiksniai. Moksleivių fizinio aktyvumo motyvai. Savikontrolės prietaisų galimybės ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2018 06 04
Skirstomojo tinklo dispečerinio valdymo technologijų tyrimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Lietuvos elektros energetikos sektoriaus sandara. Lietuvos elektros energetikos sistemos dispečerinio valdymo struktūra. Dispečerinis centras „Baltija“. AB „Lietuvos energija”. ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2019 02 20
Socialinės ekonomikos galimybių projekcija švietimo politikoje
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Socialinė ekonomika. Socialinės ekonomikos samprata. Kanados patirtis. Socialinės ekonomika Europos Sąjungoje. Socialinės ekonomikos situacija Lietuvoje. Pilietinės visuomenės vaidmuo. ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2016 01 15
Specialisto dirbančio vaikų globos namuose streso rizikos veiksniai ir jų prevencija
Įvadas. Streso rizikos veiksniai specialisto profesinėje veikloje, teoriniai aspektai. Streso sampratų teorinė analizė. Vaikų globos namų specialisto profesinės veiklos sudėtingumo problema. Profesinio streso įveikimo metodai. ...
Psichologijos magistro darbai, Magistro darbas, 57 puslapiai
2018 06 04
Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais
Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Tėviškumas bei jo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. Tėviškumas, kaip vyriškumo raiška vaiko ugdyme. Tėviškumo samprata. Tėviškumo raiška ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2013 02 15
Universalus programuojamas internetinių robotų kūrimo įrankis
Bendroji dalis. Internetiniai robotai. Robotų panaudojimas. Statistinė analizė. Eksploatacija. Atspindėjimas. Resurso radimas. Internetinių robotų klasifikacija. Botas. Voras. Agentas bei intelektualusis agentas. Agregatorius. Voro ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 54 puslapiai
2018 12 01
Valdymo funkcijų tobulinimas UAB „Via baltica pramogos“
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Pagrindinės valdymo funkcijos, kaip tyrimo objektas. Pagrindinių valdymo funkcijų samprata ir tarpusavio ryšys. Planavimas. Organizavimas. Veiksniai, lemiantys ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2019 01 12
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos regionalizacijos aspektu. Tiesioginės užsienio investicijos regioninės politikos aspektu. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikai. Veiksniai, lemiantys tiesiogines užsienio ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 127 puslapiai
2019 06 09
Visuomenės sveikatos įstaigų vadovų požiūrio į lyderystę vertinimas
Terminų sąrašas. Įvadas. Lyderystės svarba visuomenės sveikatos įstaigų vadovų veikloje. Lyderio ir lyderystės sampratos aiškinimas mokslinėje literatūroje. Lyderystę aiškinančios teorijos. Lyderystės stilių samprata. ...
Lyderystės magistro darbai, Magistro darbas, 66 puslapiai
2019 05 07
Žmogaus ir technologijų paradoksai dailėje
Įvadas. Tyrimo objektas. Aktualumas. Tikslai ir uždaviniai. Darbo struktūra. Tyrimo metodas. Literatūros apžvalga. Paradoksų ištakos ir samprata. Filosofiniai paradoksai. Tikėjimo paradoksai. Politiniai paradoksai. Moksliniai paradoksai. ...
Dailės magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2016 03 10
Aplinkos apsaugos pareigūno įžeidimas: baudžiamosios atsakomybės atribojimas nuo administracinės
Įvadas. Valstybės tarnybos ir aplinkos apsaugos pareigūno statuso samprata. Valstybės tarnybos samprata. Aplinkos apsaugos pareigūno teisinis statusas. Aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas. Aplinkos apsaugos pareigūno ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 55 puslapiai
2018 01 09
Ar įmonė, kuri nuomojasi darbuotoją iš laikino įdarbinimo įmonės, veikia kaip darbdavys?
Ar įmonė, kuri nuomojasi darbuotoją iš laikino įdarbinimo. Įmonės, veikia kaip darbdavys? Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Laikino įdarbinimo įmonės, darbdavio ir darbuotojo tarpusavio. Santykiai. Laikino ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 34 puslapiai
2016 04 19
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!