Magistro darbai (5)

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Parsisiuntę magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra magistrų darbo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

190 dokumentų
Bankinių rizikų valdymo metodai, problemos ir perspektyvos
Įvadas. Banko rizikos vertinimas teoriniu aspektu. Rizikos sąvoka ir skirstymas. Banko rizikos valdymas. Centrinio banko apribojimai finansinėms institucijoms. Rizikos galimybės bankinėje sistemoje. Valiutų bei palūkanų normos rizika. ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 39 puslapiai
2018 12 30
Gyvenimas nepilnamečių pataisos namuose nuteistųjų vertinimu
Santrauka. Summary. Įvadas. Gyvenimas nepilnamečių pataisos namuose poveikio jauno žmogaus mąstysenai ir elgsenai (į)vertinimas. Tyrinėjamos problemos aktualumas. Problemos praktinis ir teorinis laukas Lietuvoje. Kitų tyrėjų įdirbis ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2019 02 22
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Turinys. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklį įtakoję veiksniai. Lentelė Duomenys, reikalingi Trendo funkcijai apskaičiuoti. Lentelė UAB „Skuodo šiluma“ 2008 -2010 m. IMT apyvartumo rodikliai. Lentelė UAB „Skuodo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2018 12 29
Įmonių socialinės atsakomybės modelis paslaugas teikiančioms organizacijoms Lietuvoje
Turinys. Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonių socialinė atsakomybė – kaip tyrimo objektas. Socialinės atsakomybės samprata. ĮSA darnaus vystymosi kontekste. ĮSA modeliai. ĮSA nauda ir trūkumai. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 77 puslapiai
2018 05 10
Individuali kiaulių priežiūros programa
Tyrimo metodai ir medžiaga. Kas yra individuali kiaulių priežiūra (IPC – individual pig care, ang. , toliau IPC). Ankstyva kiaulių susirgimų diagnostika. Kiekybinis simptomų įvertinimas. Ligų sunkumas. Ligų apibūdinimas. ...
Veterinarijos magistro darbai, Magistro darbas, 36 puslapiai
2017 06 01
Inžinerinio statinio (kelio), aukščių matavimų tikslumo tyrimas užstatytoje ir neužstatytoje teritorijose, naudojant skirtingus geodezinius instrumentus
Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Globalinė padėties nustatymo sistema (gpns). Kombinuotas GPS ir GLONASS sistemų tinklas. Europos globalinė pozicijos nustatymo sistema „GALILEO“. ...
Inžinerijos magistro darbai, Magistro darbas, 45 puslapiai
2018 04 24
Jonavos miesto ir rajono mokyklų 9-12 klasių moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Fizinis aktyvumas, jo reikšmė žmogaus gyvenime. Moksleivių teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą formavimosi prielaidos. Fizinis aktyvumas ir sveikata. ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 48 puslapiai
2015 02 08
Lauko - krūmynų stirnų populiacijos būklė
Literatūros analizė. Stirna. Stirnų paplitimas. Stirnų reikšmė. Rūšis aprašyta lietuviškuose literatūros šaltiniuose. Stirnų gyvenamieji plotai ir tankumas. Stirnų mityba. Stirnų kūno masė. Stirnų dauginimasis. Stirnų priešai ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 50 puslapių
2017 04 22
Lietuvos savivaldybių finansai, jų struktūra bei tendencijos
Įvadas. I. Lietuvos savivaldybių finansų struktūra. Lietuvos biudţetinė sandara ir savivaldybių finansų struktūra. Savivaldybių nebiudţetiniai fondai bei jų raida. II. Fiskalinės decentralizacijos principas lietuvos viešųjų ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2019 01 23
Materialinės atsakomybės pagal darbo teisę apibendrinimas. Turinys. Įžanga. Materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės sąlygos metais išnagrinėtose bylose. Padaroma žala. Žala padaroma neteisėta veika. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2018 11 22
Microsoft operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė
Microsoft operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė. Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. „Windows“ operacinių sistemų vystymosi istorija. Chronologinė istorija. Ms-dos. Windows x. Windows x. Windows x. Windows NT. Windows. Windows ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 42 puslapiai
2013 12 16
Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese
Įvadas. Ikt raiškos ugdymo procese teorinės prielaidos. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) samprata. Informacinių technologijų integravimas mokomuosiuose dalykuose. Vaikai ir informacinės technologijos pavojai ir grėsmės. ...
Kalbos kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2014 05 09
Pramonės įmonės verslo strategija: AB „Mažeikių nafta” atvejo analizė
Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strategijos samprata. Strategijos formavimo modelių analizė. Įmonės esamos padėties analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Prekės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2019 03 04
Savikontrolės prietaisų taikymas moksleivių fizinio aktyvumo skatinimui Klaipėdos mieste
Įvadas. Savikontrolės prietaisų vaidmuo fiziniam aktyvumui. Moksleivių fizinio aktyvumo vertinimas Lietuvoje ir Europoje. Moksleivių fizinio aktyvumo veiksniai. Moksleivių fizinio aktyvumo motyvai. Savikontrolės prietaisų galimybės ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2018 06 04
Skirstomojo tinklo dispečerinio valdymo technologijų tyrimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Lietuvos elektros energetikos sektoriaus sandara. Lietuvos elektros energetikos sistemos dispečerinio valdymo struktūra. Dispečerinis centras „Baltija“. AB „Lietuvos energija”. ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2019 02 20
Socialinės ekonomikos galimybių projekcija švietimo politikoje
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Socialinė ekonomika. Socialinės ekonomikos samprata. Kanados patirtis. Socialinės ekonomika Europos Sąjungoje. Socialinės ekonomikos situacija Lietuvoje. Pilietinės visuomenės vaidmuo. ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2016 01 15
Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais
Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Tėviškumas bei jo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. Tėviškumas, kaip vyriškumo raiška vaiko ugdyme. Tėviškumo samprata. Tėviškumo raiška ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2013 02 15
Universalus programuojamas internetinių robotų kūrimo įrankis
Bendroji dalis. Internetiniai robotai. Robotų panaudojimas. Statistinė analizė. Eksploatacija. Atspindėjimas. Resurso radimas. Internetinių robotų klasifikacija. Botas. Voras. Agentas bei intelektualusis agentas. Agregatorius. Voro ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 54 puslapiai
2018 12 01
Valdymo funkcijų tobulinimas UAB „Via baltica pramogos“
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Pagrindinės valdymo funkcijos, kaip tyrimo objektas. Pagrindinių valdymo funkcijų samprata ir tarpusavio ryšys. Planavimas. Organizavimas. Veiksniai, lemiantys ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2019 01 12
Visuomenės sveikatos įstaigų vadovų požiūrio į lyderystę vertinimas
Terminų sąrašas. Įvadas. Lyderystės svarba visuomenės sveikatos įstaigų vadovų veikloje. Lyderio ir lyderystės sampratos aiškinimas mokslinėje literatūroje. Lyderystę aiškinančios teorijos. Lyderystės stilių samprata. ...
Lyderystės magistro darbai, Magistro darbas, 66 puslapiai
2019 05 07
Žmogaus ir technologijų paradoksai dailėje
Įvadas. Tyrimo objektas. Aktualumas. Tikslai ir uždaviniai. Darbo struktūra. Tyrimo metodas. Literatūros apžvalga. Paradoksų ištakos ir samprata. Filosofiniai paradoksai. Tikėjimo paradoksai. Politiniai paradoksai. Moksliniai paradoksai. ...
Dailės magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2016 03 10
Aplinkos apsaugos pareigūno įžeidimas: baudžiamosios atsakomybės atribojimas nuo administracinės
Įvadas. Valstybės tarnybos ir aplinkos apsaugos pareigūno statuso samprata. Valstybės tarnybos samprata. Aplinkos apsaugos pareigūno teisinis statusas. Aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas. Aplinkos apsaugos pareigūno ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 55 puslapiai
2018 01 09
Ar įmonė, kuri nuomojasi darbuotoją iš laikino įdarbinimo įmonės, veikia kaip darbdavys?
Ar įmonė, kuri nuomojasi darbuotoją iš laikino įdarbinimo. Įmonės, veikia kaip darbdavys? Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Laikino įdarbinimo įmonės, darbdavio ir darbuotojo tarpusavio. Santykiai. Laikino ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 34 puslapiai
2016 04 19
Paradoksai ir technologinės naujovės mene XX a. pab. – XXI a. pr.
Įvadas. Meninių paradoksų ištakos ir suvokimas. Paradokso logika meno ir technologijos sąveika. Meniniai paradoksai postmodernizmo kontekste. Egzistencijos paradoksai šiuolaikinėje civilizacijoje. Politiniai ir moksliniai paradoksai ...
Dailės magistro darbai, Magistro darbas, 51 puslapis
2015 01 08
Pareigos teikti privalomą oficialų siūlymą dėl emitento vertybinių popierių įgyvendinimas pagal lietuvos teismų praktiką
Pareigos teikti privalomą oficialų siūlymą dėl emitento. Vertybinių popierių įgyvendinimas pagal lietuvos teismų praktiką. Įvadas. Oficialaus siūlymo teisinio instituto reglamentavimas lietuvoje ir. Europos sąjungoje. Europos parlamento ...
Verslo magistro darbai, Magistro darbas, 66 puslapiai
2013 05 20
Skirtingo amžiaus mergaičių fizini izinio išsivystymo, fizinio parengtu į kū no kultūr ą kaita priklausom biologinio amžiaus magistro darbas
Skirtingo amžiaus mergaičių fizinio aktyvumo,. Fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir požiūrio. Į kūno kultūrą kaita priklausomai nuo jų. Biologinio amžiaus. Magistro darbas. Kūno kultūra ir sportas. Įvadas.Literatūros ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2013 05 28
7-9 klasių moksleivių tekstilės srities technologinio raštingumo tyrimas
Įvadas. Technologinis raštingumas. Technologinio raštingumo samprata. Technologinio raštingumo struktūra. Technologinio raštingumo kultūrinė, pilietinė ir praktinė dimensijos. Technologinio raštingumo ugdymas. Tyrimo metodika ir ...
Technologijų magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2018 10 18
Ar reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka yra subrogacija?
Santrauka. Summary. Įvadas. Reikalavimo perleidimas. Regreso institutas. Regreso instituto teisinė prigimtis. Regreso teisės taikymas pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Subrogacijos institutas. Subrogacijos instituto teisinė ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 42 puslapiai
2017 04 25
Balso kokybės vertinimo metodai ir priemonės mobiliojo ryšio sistemoms
Ivadas. Mokslo problema. Darbo aktualumas. Tyrimu objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimu metodai. Mokslinis darbo naujumas. Autoriaus dalyvavimas mokslinse programose. Ginamieji teiginiai. Darbo rezultatu aprobavimas. Disertacijos ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2016 05 30
Banko konkurencingumo didinimas elektroninio marketingo priemonėmis
Įvadas. Elektroninis marketingas ir elektroninė bankininkystė. Elektroninis marketingas. Elektroninio marketingo koncepcija. Elektroninė bankininkystė. Elektroninės bankininkystės rūšys. Elektroninės bankininkystės privalumai, ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 87 puslapiai
2019 05 07
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema