Matematikos egzamino teorija


Matematikos egzamino formules. Matematikos konspektai egzaminui. Matematikos egzaminui teorija.

Matematikos konspektas. Centrinė ribinė teorema. Bernulio teorema ir didţiųjų skaičių dėsniai. Bernulio teoremos išvada arba santykinio daţnio nuokrypis nuo tikimybės. Lokalinė ir integralinė Muavro – Laplaso teoremos. Generalinė aibė. Imtis, jos tipai. Imčių sudarymo būdai. Statistinė eilutė/ statistinis daţnių skirstinys. Statistinis santykinių daţnių skirstinys. Empirinė pasiskirstymo funkcija, jos savybės. Intervalinis statistinis daţnių ir santykinių daţnių skirstinys. Empirinės pasiskirstymo funkcijos vaizdavimas grafiškai poligonu ir histograma. Imties skaitinės charakteristikos. Sąlyginis/ pagalbinis daţnių skirstinys, sąlyginis nulis. Taškiniai parametrų įverčiai (bendrais bruoţais). Nepaslinktasis taškinis įvertis. Suderintasis taškinis įvertis. Efektyvusis taškinis įvertis. Intervaliniai parametrų įverčiai. Normaliojo skirstinio vidurkio, dispersijos ir standarto pasikliautinieji intervalai. (bendrais bruoţais). Normaliojo atsitiktinio dydţio vidurkio pasikliautinasis intervalas, kai  neţinomas. Normaliojo atsitiktinio dydţio standarto pasikliautinasis intervalas, kai m ţinomas. Normaliojo atsitiktinio dydţio standarto pasikliautinasis intervalas, kai m neţinomas. Statistinės hipotezės apibrėţimas, nulinė ir alternatyvioji hipotezė. Klaidos tikrinant statistinę hipotezę. Statistinis kriterijus ir kritinė sritis. Nulinės hipotezės tikrinimo tvarka. Neparametrinė hipotezė, jos tikrinimo tvarka. Neparametrinių hipotezių statistinis tikrinimas. Pirsono suderinamumo kriterijus.

Matematikos egzamino teorija. (2014 m. Sausio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/matematikos-egzamino-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:23