Moderniosios Lietuvos kulturos problemos


Moderniosios lietuvos kultūros istorijos problemos. Kultūros ir civilizacijos sampratos. Moderniosios epochos bruožai ir vertybės. Individo vaidmuo moderniojoje epochoje. Lietuvos situacija ir savitumas moderniosios epochos pradžioje. Idėjos kaip modernizuoti Lietuvių kultūrą. Esminės alternatyvos ir pasirinkimai. Moderniosios Lietuvos kultūros situacija ir prioritetai XIX a. Pab. – XX a. Vid Lietuvoje. Lietuvos ar lietuvių kultūra?

Moderniosios tautos formavimuisi ypač svarbi kultūrinė tautos būklė. Ir XIX a. pradžioje Lietuvoje telkėsi bajorai, kurie artimai bendravo su liaudimi ir jų veikla apėmė ir lietuvišką kultūrinę kūrybą. Bajorai buvo reikšmingi moderniosios lietuvių tautos formavimosi genezei, dėl jų kūrybinės lietuviškos veiklos švietimo srityje (autorius čia pažymi Lauryną Ivinskį); kultūros ir mokslo sferoje (paminėtini Simonas Stanevičius, kunigas Antanas Juška); istorijos studijose, poetinėje kūryboje; ir lietuviškojo folkloro rinkime. Išskiriama aukštesnės bei turtingesnės bajorijos atstovų Juozapo A. Giedraičio ir Dionizo Poškos nuopelnai. Būtų galima teigti, jog XIX a. pradžioje tautiškumo klausimas labiau rūpėjo bajorams, kurie istoriniuose darbuose kėlė lietuvių tautos klausimą. Net jei jie negalėjo visiškai atskleisti tautinio mentaliteto, jų darbai, subrandintos idėjos vėliau nebuvo visiškai užmirštos, bet buvo įgyvendinamos kitomis formomis. Taipogi, bajorija davė didelį impulsą tautinę kultūrą išvesti iš siaurių vadinamosios liaudiškos kultūros rėmų į platesnį kūrybos lauką. Ši atskirai nuo lenkiškos kultūros besiplėtojanti individuali kūryba turėjo įtakos tautos atgimimo genezei ir vėlesnei lietuvių literatūros plėtotei.

Tačiau, kaip pastebėjo Römeris, tautos dvasia potencialiai glūdi liaudyje. Bajorų lietuviškosios kultūros veikla buvo procesų, kurie vyko liaudyje išraiška. Autorius todėl ir teikia didesnę reikšmę liaudžiai moderniosios kultūros formavimosi procese. Ir iš liaudies kilusios inteligentijos atsiradimas, tuoj po baudžiavos panaikinimo, pagreitino moderniosios tautos formavimąsi. XIX a. būtent iš kaimo kilę lietuvių inteligentai besigrupuodami tampa pagrindiniu tautinio atgimimo varikliu. Tuo pačiu išsimokslinusios inteligentijos tarpe susilpnėjo nutautėjimo procesas. Taigi, inteligentija kūrė visą atgimimo ideologiją, ėmėsi liaudies švietimo ir koordinuodavo populiarių liaudyje uždarų ratelių veiklą. Aišku, kad iš liaudies kilę inteligentai pačią tautą dažniausiai ir tapatindavo su liaudimi. Ypač reikšminga moderniosios tautos formavimuisi buvo lietuviškoji spauda ir jos sukelti judėjimai apimantys krašto visuomenę

Sociokultūrinių ir socioekonominių procesų tendencijas, kurios keičia tradicinę visuomenę, išplečia tautos sampratą. Tai XX a. pr. etnokultūrinis sąjūdis, panaikinus baudžiavą, ėmė kurtis nauja, moderni lietuvių tauta. Jos branduolį sudarė iš valstietijos kilusi inteligentija. Iš politinės bajorų tautos tampa lietuviška modernia tauta. Ekonominiu atžvilgiu, modernizacija apėmė naujų įmonių ir fabrikų atsiradimą, industrializacijos apraiškas. Švietimas formavo tapatybę, o demografinis augimas, lietuvių kėlimasis į miestus keičia ligtolinę visuomenės struktūrą.

Kultūros procesas vykęs XX a. kol kas istoriografijoje yra menkai ištyrinėtas. Yra tyrinėtos atskiros kultūros sritys/sferos kaip pvz. teatro, dailės istorija ir t.t. Vienais iš svarbiausių kultūros istorijos tyrinėjimų galėtume įvardinti V. Kavolio darbus.

Individas turi turėti teisę į laisvę, bei atlikti tam tikras pareigas. Pasiekus laisvės, pareigų, teisių aspektus individualiame lygmenyje pradedama kalbėti apie kolektyvų, tautų individualumą, jo puoselėjimą, raidos tęstinumą. Tautinė bendruomenė turi priimti tautas į savo ratą, bet taip ne visada būna, nes reikia atitikti tam tikrus reikalavimus. Tautinėse bendruomenėse dažniausiai dominuoja didžiosios, galingosios valstybės. Po Versalio valstybės prižadėjo gerbti tautų apsisprendimo teisę, mažumų teises.

Kultūros procesai suintensyvėja valstybėje, bet iškyla cenzūros bei valstybės diktavimo problemos.

  • Istorija Referatas
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2014 m.
  • 6 puslapiai (3081 žodžiai)
  • Ieva
  • Moderniosios Lietuvos kulturos problemos
    10 - 4 balsai (-ų)
Moderniosios Lietuvos kulturos problemos. (2014 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/moderniosios-lietuvos-kulturos-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 08:32
×