Mokestinio tyrimo teisinis reguliavimas referatas


Referatas. Tikrino lekt. Haroldas Juška. Kaunas. Kiekvienoje valstybėje galioja daug įvairių įstatymų, teisės aktų, kuriuose sureguliuoti svarbiausi šalies visuomeniniai santykiai nustatytos žmogaus teisės ir pareigos, atsakomybės formos ir kt. Mokesčiai – vienas seniausiai taikomų finansų institucijų, atsiradęs kartu su valstybe kaip pagrindinis jos institucijų bei funkcijų realizavimo materialinio aprūpinimo šaltinis. Žinoma jog, kiekvienas įstatymas turi savo teisinį reguliavimą. Tikslas. Išanalizuoti mokestinio tyrimo teisinio reguliavimo ypatumus. Išanalizuoti pateiktą praktinę situaciją. Temos aktualumas mokestinis tyrimas tai procedūra, skirta patikrinti, kaip mokesčių mokėtojas atlieka pareigas apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka mokesčius. Mokestinio tyrimo teisinis reguliavimas. Po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, tobulėjant šalies ekonominei aplinkai, perimant kitų šalių patirtį, verslas Lietuvoje gana sėkmingai perėmė ne tik veiklos organizavimo, bet ir kitą tarptautiniame versle paplitusią praktiką, leidžiančią maksimaliai sumažinti mokesčius. Mokestinio tyrimo samprata. Mokesčių administravimo įstatymo 135-137 straipsniai nustato, kad be atskiro pavedimo VMI valstybės tarnautojui atliekant tiesiogines darbo funkcijas gali būti atliekamas mokestinis tyrimas, t. Mokestinį tyrimą atlieka mokesčių administratoriaus pareigūnai, be atskiro pavedimo atlikdami savo tiesiogines funkcijas. Mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. Mokestinio tyrimo objektas. Mokestinio tyrimo tikslai. Nustatyti ir pašalinti mokesčių mokėtojo padarytas klaidas, trūkumus. Prieštaravimus. Užtikrinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo, įskaitymo kontrolę. Užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams. Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių 7 punkte nurodyta, jog mokėtojo mokestinio tyrimo uždaviniai yra. Nustatyti mokėtojo padarytus trūkumus ir/ar prieštaravimus. Informuoti mokėtoją apie mokesčių administratoriaus nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus ir pasiūlyti mokėtojui juos ištaisyti. Analizuoti ir sisteminti mokėtojo veiklos duomenis, nustatyti veiklos pokyčius ir galimų mokesčių įstatymų pažeidimų riziką bei juos įvertinti, apie tai informuoti atitinkamą mokesčiųadministratoriaus padalinį ir/ar instituciją. Stebėti mokėtojo vykdomą veiklą. Mokestinio tyrimo rezultatai siunčiami mokesčių mokėtojui išdėstoma nustatytų trūkumų ir\ar prieštaravimų esmė, pašalinimo būdas, terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo pranešimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Jeigu mokesčių mokėtojas pšalina nustaytus trūkumus ir/ ar prieštaravimus, jam netaikomos numatytos baudos (jeigu įstatymai nenumato kitaip), tačiau tai nestabdo delspinigių skaičiavimo. Taigi, galime darytio išvadą, jog mokestinis tyrimas yra mokesčių mokėtojų veiklos stebėjimas ir analizavimas, taip pat papildomos informacijos apie konkrečius klausimus, susijusius su mokesčių mokėtojo veikla, rinkimas. Taisyklės nenustato, kada gali būti atliekama mokesčių mokėtojo veiklos analizė. Ji. Gali būti atliekama visais atvejais, kai nustatomi mokėtojo pateiktų ir mokesčių administratoriaus turimų duomenų neatitikimai. Kai analizuojami apie mokėtojus turimi duomenys, vertinama galimų pažeidimų rizika ir vykdoma tikrintinų mokesčių mokėtojų atranka. Kai analizuojamos pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų ir prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos (nustačius duomenų neatitikimus tarp jų). Kai yra atliekama tikrintinų prašymų grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) atranka. Mokesčių mokėtojo vizitavimas. Mokesčių administratoriaus pareigūnas gali vizituoti mokėtoją atlikdamas jo veiklos. Analizę, kontroliuodamas mokėtojo veiklą, prieš priimdamas sprendimą įregistruoti mokėtoją į 11 PVM mokėtojų registrą, jį išregistruodamas iš PVM mokėtojų registro, kontroliuodamas jau įregistruotų PVM mokėtojų veiklą, kontroliuodamas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimą (įskaitymą), taip pat ir kitais atvejais, kai tai būtina atlikti pagal mokesčių administratoriaus funkcijas. Mokėtojo veiklos kontrolė. Savanoriškas mokesčių mokėjimas neužtikrintų tinkamo mokesčių įstatymų įgyvendinimo, vienas reikšmingiausių valstybės aktyviai plėtojamų mechanizmų yra gerai išvystyta mokesčių mokėtojų kontrolės sistema. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin.  Mokėtojo veiklos kontrolė gali būti. Nuolatinė – mokestiniu laikotarpiu trunkanti ilgiau kaip 90 dienų nuolat ar su pertraukomis. Mln. litų – jeigu sandėlyje laikomas tik etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai ir (arba) apdorotas tabakas. Mln. litų – jeigu sandėlyje kuras (išskyrus naftos dujas ir dujinius angliavandenius) arba kuras ir etilo alkoholis bei alkoholiniai gėrimai ir (arba) apdorotas tabakas. 100 tūkst. litų – jeigu sandėlyje laikomos tik naftos dujos ir dujiniai angliavandeniai bei iš sandėlio nevykdoma šių prekių mažmeninė prekyba. Trumpalaikė – mokestiniu laikotarpiu trunkanti trumpiau kaip 90 dienų ištisai. Vienkartinė. Mokėtojo veiklos kontrolė atliekama turint užduotį, kurioje turi būti nurodyta. Mokesčių administratoriaus pavadinimas (rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, išdėstomas išilginiu centruotu būdu) ir dokumento pavadinimas. Užduoties išrašymo data, registracijos numeris, sudarymo vieta. Užduotį atliksiančio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė. Kontroliuotino mokėtojo pavadinimas (jeigu fizinis asmuo – vardas, pavardė), akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris (jeigu mokėtojo veiklos kontrolė bus atliekama akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje). Kontroliuotino mokėtojo adresas, identifikacinis numeris arba asmens kodas. Mokėtojo veiklos kontrolės tikslas. Taigi, galime daryti išvadą, atsižvelgiant į tai, kad mokestinio tyrimo metu yra siekiama nustatyti galimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ar sumokėjimo tvarkos pažeidimus (nepriklausomai nuo to, ar jie atsirado dėl mokėtojo tyčios, klaidos ar skirtingo įstatymų nuostatų interpretavimo), matome, jog mokestinei kontrolei yra priskiriamas ir mokestinis tyrimas. Aptarus mokestinio tyrimo atlikimo eigos ir trukmės klausimus, svarbu nustatyti, kaip. Įforminami tyrimo metu gauti rezultatai, ir kokias pasekmes mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms jie sukelia. Mokėtojo veiklos kontrolės metu gali būti atliekami visi šiose taisyklėse numatyti veiksmai, laikantis jų atlikimo ir įforminimo tvarkos. Taigi, apibendrintai galime teigti, jog mokestinio tyrimo pabaigoje mokesčių mokėtojas paprastai žodžiu (telefonu) informuojamas apie nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus, jam pasiūlomi nustatytų trūkumų pašalinimo būdai. LR gyventojas Jonas Jonaitis, įsigijęs Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, 2014 m. Išanalizavus kas yra mokestinis tyrimas, jo samprata ir atliekamas funkcijas galime daryti išvadą jog, mokestinis tyrimas pasižymi lankstumu, neformalumu, mokesčių mokėtojas apie jo atžvilgiu atliekamą mokestinį tyrimą gali ir nesužinoti, be to ši procedūra naudinga mokėtojui, tuo, kad yra galimybė išvengti baudų. Knygos. Katkus A. Lietuvos valstybės kontrolė teisinės padėties ypatumai. Vilnius. Kabašinskas J. , Toliatienė I. Auditas. - Vilnius Amžius. Šapalienė L. Lietuvos mokesčių sistema Teoriniai ir praktiniai pagrindai, Vilnius. Marcijonas A. , Sudavičius B. Mokesčių teisė, Vilnius. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vilnius. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. LR Į s a k y m a s. Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo.

Temos aktualumas: mokestinis tyrimas tai procedūra, skirta patikrinti, kaip mokesčių mokėtojas atlieka pareigas apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka mokesčius.Šios procedūros atlikimą reglamentuojančių nuostatų neaiškumą mokėtojams parodo neretai mokestiniuose ginčuose tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokėtojų keliami klausimai dėl atliekamų procedūrų teisėtumo.

Po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, tobulėjant šalies ekonominei aplinkai, perimant kitų šalių patirtį, verslas Lietuvoje gana sėkmingai perėmė ne tik veiklos organizavimo, bet ir kitą tarptautiniame versle paplitusią praktiką, leidžiančią maksimaliai sumažinti mokesčius. Mokesčių vengimas ir slėpimas perėjo įkokybiškai aukštesnįlygį, kuriame retai naudojamos primityvios priemonės ir vis daugiau dėmesio skiriama sudėtingoms mokesčių vengimo schemoms kurti. Taigi, kad mokesčiai būtųtinkamai mokami ir surenkami, nepakanka mokestį, kaip prievolę, vien nustatyti. Tam būtina sureguliuoti santykius, susijusius su mokesčių administravimo organizaciniais klausimais, ir kt.

3)Atlikdamas mokestinį tyrimą mokesčių administratoriaus pareigūnas turi teisę analizuoti ir kontroliuoti mokesčių mokėtojo veiklą, jį vizituoti ir informuoti mokesčių mokėtoją apie nustatytus trūkumus, prieštaravimus ir jų pašalinimo būdus. Todėl mokestinį tyrimą gali sudaryti keli etapai: mokesčių mokėtojo veiklos analizė, vizitavimas, kontrolė, informavimas apie nustatytus trūkumus. Šie mokestinio tyrimo etapai yra nurodyti Taisyklėse, o įstatymu nereglamentuoti.

Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių 7 punkte nurodyta, jog mokėtojo mokestinio tyrimo uždaviniai yra:

Savanoriškas mokesčių mokėjimas neužtikrintų tinkamo mokesčių įstatymų įgyvendinimo, vienas reikšmingiausių valstybės aktyviai plėtojamų mechanizmų yra gerai išvystyta mokesčių mokėtojų kontrolės sistema. ,,Mokesčių kontrolė įtakoja visą ekonomiką, užtikrina buhalterinės apskaitos ir kitų taisyklių laikymosi teisingumą“ (N.Mačiulis). Kontrolę galėtume apibūdinti kaip būtiną reguliavimo sistemos dalį, kuri leidžia atskleisti nukrypimus nuo priimtų standartų ar teisėtumo, ekonomiškumo, rezultatyvumo ir kaip galima greičiau ištaisyti padėtį, patraukiant kaltus asmenis atsakomybėn, atlyginant nuostolius, imantis priemonių, kurios užkirstų kelią tolimesniems pažeidimams ar bent jau sumažintų jų atsiradimo tikimybę.

5. kontroliuotino mokėtojo adresas, identifikacinis numeris arba asmens kodas,

Taigi, galime daryti išvadą, atsižvelgiant į tai, kad mokestinio tyrimo metu yra siekiama nustatyti galimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ar sumokėjimo tvarkos pažeidimus (nepriklausomai nuo to, ar jie atsirado dėl mokėtojo tyčios, klaidos ar skirtingo įstatymų nuostatų interpretavimo), matome, jog mokestinei kontrolei yra priskiriamas ir mokestinis tyrimas. Tikėtina, kad šis priskyrimas literatūroje daromas atsižvelgiant į minėtų procedūrų apimtį bei pagrindinį tikslą – nustatyti galimus pažeidimus bei užkirsti kelią jiems atsirasti ateityje. Galime pridūrti jog tokia apimtimi mokestinės kontrolės ribas apibėžia ir A. Gaudutytė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja, spaudoje skelbiamose konsultacijose mokesčių klausimais nurodydama, jog mokestinis tyrimas yra prevencinio pobūdžio kontrolės procedūra, kurios metu mokesčių administratorius, nustatęs trūkumų ar prieštaravimų, juos nurodo mokesčių mokėtojui ir suteikia galimybę pačiam viską ištaisyti, taip mokėtojas išvengia neigiamų pasekmių. Tos pačios pozicijos ir mokesčių teisės moksle laikosi A. Medelienė.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2445 žodžiai)
  • Kolegija
  • Evelinutė
  • Mokestinio tyrimo teisinis reguliavimas referatas
    10 - 5 balsai (-ų)
Mokestinio tyrimo teisinis reguliavimas referatas. (2015 m. Lapkričio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokestinio-tyrimo-teisinis-reguliavimas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 02:27
×