Mokumo vertinimas


Įvadas. Įmonės mokumo vertinimo teoriniai aspektai. Mokumo esmė ir vieta įmonės veiklos analizėje. Mokumo teoriniai aspektai. Trumpalaikis mokumas ir jo vertinimas. Ilgalaikis mokumas ir jo vertinimas. Įmonės mokumą sąlygojantys veiksniai. Uab „Autrolis“ mokumo vertinimas. Uab „Autrolis“ mokumą atspindinčių finansinių rodiklių turto, kapitalo bei Įsipareigojimų dinamikos ir struktūros analizė. Uab „Autrolis“ trumpalaikio mokumo analizė. Uab „Autrolis“ ilgalaikio mokumo analizė. Uab „Autrolis“ bankroto tikimybės įvertinimas ir bankroto veiksnių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Temos aktualumą pagrindžia pastaraisiais metais išaugęs įmonių bankrotų skaičius. Remiantis įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos duomenimis, nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. bankrotas buvo paskelbtas 13421 įmonėms ir 14 bankų. 2015 m. sausio mėn. bankroto procesai buvo pradėti 215 įmonėms.

Įmonių mokumo tema gana aktuali, tai pagrindžia ir mokslinių įžvalgų šia tema skaičius. Iš lietuvių mokslininkų, nagrinėjusių įvairius įmonių mokumo aspektus, paminėtini: J. Mackevičius (2005, 2010), J. Mackevičius, A. Rakštelienė (2005), J. Bivainis, K. Garškaitė (2010), A. Stundžienė, V. Boguslauskas (2006), O. Purvinis, P. Šukys, R. Virbickaitė (2005), S. Grigaravičius (2003), S. Stoškus, D. Beržinskienė, R. Virbickaitė (2007) ir kt. Iš užsienio autorių paminėtini:

V. Agarwal, R. Taffler, R. (2006), B. Biscotti (2010), J. Pociecha (2005) ir kt.

Tyrimo problema. Įmonės mokumo vertinimas labai svarbus kiekvienai įmonei, nes mokumo vertinimas įgalina sužinoti įmonės mokumo situaciją, tai leidžia įmonės vadovams priimti sprendimus įmonės nemokumui išvengti.

Tyrimo objektas- UAB „Autrolis“ mokumas.

Tyrimo tikslas- įvertinti UAB „Autrolis“ mokumą.

Išanalizuoti teoriniu aspektu mokumo vietą įmonės veiklos analizėje bei trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo esmę;

Išanalizuoti UAB „Autrolis“ mokumo situaciją, nustatant svarbiausias jo priežastis..

Nagrinėjant mokumo vietą įmonės veiklos analizėje svarbu apibūdinti (paanalizuoti) šias kategorijas: įmonės veiklos analizė, įmonės ekonominės veiklos vertinimas, įmonės finansinė analizė, įmonės finansinės būklės analizė ir mokumo analizė.

Įmonės veiklos analizė. Kiekvienos įmonės vadovybė turi nuolat stebėti tiek vidaus, tiek išorės aplinką, siekdama nustatyti rizikos veiksnius, keliančius pavojų įmonės veiklai. Rizikos įvertinimas yra labai svarbus tolesnei įmonės veiklai, nes dabartiniame ekonomikos raidos etape įmonėms svarbiausia problema tampa įsitvirtinimas konkurencingoje rinkoje. Neištyrus vidaus ir išorės rizikos veiksnių, neįmanoma sėkmingai išspręsti šios problemos, tad reikalinga nuosekli ir kruopšti įmonės veiklos analizė (Mackevičius, 2008).

Įmonės veiklos tyrimas skiriasi pagal tikslus, subjektus, atlikimo laiką, dažnumą, tyrimo kryptis ir kt.

Mokslinėje literatūroje išsiskiria Vakarų šalių ir Rytų ir Vidurio Europos autorių požiūriai į įmonės veiklos analizės turinį ir jos teikiamą informaciją. Vakarų šalių autoriai Bernstein L., Brigham E., Foster G., Fried D., Palmer Ch., Rees B., Stickney C., Sondhi A., White G. ir kt. daugiausia dėmesio skiria įmonių finansinei būklei tirti ir savo mokslinius darbus įvardija kaip „finansinė įmonės veiklos analizė“, tuo tarpu Rytų ir Vidurio Europos šalių autoriai Bakanov M., Bednarski L., Čumačenko N., Dembinskij N., Jermolovič L., Kravčenko L., Kovaliov V., Savičev P., Šeremet A. ir kt. daug dėmesio skiria produkcijos gamybos, ritmingumo ir kokybės, darbo našumo, darbo laiko naudojimo, darbo užmokesčio ir kitų klausimų analizei ir savo mokslinius veikalus dažniausiai įvardija, kaip „įmonių ūkinės veiklos analizė“ arba „ekonominė analizė“. Galima teigti, kad iki šiol nėra bendro įmonių veiklos analizės turinio, t. y. kokias įmonės veiklos sritis ir ūkines operacijas tirti, kokią informaciją kaupti ir ją vertinti ( Mackevičius, 2008).

Pasak Mackevičiaus J. (2008), būdingiausi įmonių veiklos analizės bruožai, nusakantys jos, kaip ekonominės informacijos šaltinio, reikšmę yra:

Įmonių veiklos analizė - tai renkama, tiriama ir vertinama informacija apie visas pagrindinėje (gamybinėje, komercinėje), finansinėje ir investicinėje veikloje vykstančias ūkines operacijas. Atsižvelgiant į tai, siūloma tokia įmonių veiklos analizės formulė (Mackevičius, 2008).

Kaip nurodo Kristauskas Č., Kazlauskienė V. (2009), įmonių veiklos ekonominis vertinimas gali būti atliekamas pagal daugelį kriterijų: tokių kaip finansiniai rodikliai bei finansinių santykinių rodiklių skaičiavimus ir grupavimas, kokybė, kaina, rizika ir kt. Norint įvertinti įmonės ekonominę veiklą, reikia ją palyginti ne tik su pagrindiniais konkurentais, bet ir panašia veikla užsiimančiomis geriausiomis pasaulio ar regiono įmonėmis.

Pasak Juozaitienės J. (2007), galima išskirti šiuos įmonės ekonominio įvertinimo tikslus:

priimti sprendimą, kurioms investicijoms yra geriausia naudoti organizacijos pinigus;

sukuriama kiekvieno finansinio projekto finansinės bei ekonominės naudos įvertinimo sistema;

Finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio veiklos analizę. Jos atlikimas, remiantis apskaitos duomenimis, padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą situaciją ir ateities perspektyvas bei laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, užsibrėžtus tikslus bei racionalias jų alternatyvas. Finansinės analizės metu atskleidžiami vidiniai bei perspektyviniai rezervai ir galimybės geriau vykdyti įmonės veiklą, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius (Mackevičius, 2005).

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 126 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 39 puslapiai (9008 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audrius
  • Mokumo vertinimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Mokumo vertinimas. (2015 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:30
×