Mykolaičio Putino gyvenimas ir kūryba


Lietuvių konspektas.

Pirmieji gyvenimo bei kūrybos žingsniai. Studijų metai. Romjis „ Altorių šešėly “. Ieškojimai bei krizes. 1940. Lietuvoje buvo nuversta. Pokario metai. Lyrika bei paskutiniai eilėraščių rinkiniai.


Viena aukščiausių Mykolaičio-Putino kūrybos viršūnių — romjis „Altorių šešėly". Rašydamas ši stambų prozos veikalą, autorius sprendė opius savo paties dvasinės evoliucijos klausimus bei kar¬pats apibendrino tipiškus krašto kultūrinio bei vi¬suomeninio gyvenimo reiškinius. Romane vaizduojama sudėtinga XX a. žmogaus dvasinio brendimo istorija, susieta su specifinė¬mis lietuvių inteligentijos formavimosi sąlygo¬mis. Herojus, apie kurį čia pasakojama, pasida¬vęs inertiškam aplinkybių poveikiui, atsiduria kunigų seminarijoje, gyvenimas tartum ne savo gy¬venimą bei ilgainiui ima ieškoti tokio kelio, kuris jam leistų būti savimi, jaustis naudingu visuomenei. Rašytojas gilinasi į talentingos, didelių dvasinių poreikių asmenybės vidinį pasaulį, ana¬lizuoja jos psichologinius bei moralinius priešta¬ravimus, neišleisdamas iš akių bei socialinių, isto-rinių veiksnių.

buržuazinė san¬tvarka. Nemuno kraššis tapo sudėtine daugiatau¬tės Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos da¬limi. Visas politinis bei bendras gyvenimas, vykstant atkakliam nacionalistinių jėgų pasiprie¬šinimui, buvo pertvarkomas socialistinio valsty¬bingumo, proletarinio internacionalizmo, komu¬nistinio partiškumo pagrindais. Mykolaičiui-Putinui tai buvo sudėtingas, daug esminių svarstymų bei vidinių dvasios jėgų pareikalavęs momentas. Blaivus politinės situacijos įvertinimas, taip pat aiškiai pajusta ankstesnė buržuazinės santvarkos krizė padėjo rašytojui surasti teisingą, laiko dvasią atitinkantį sprendimą — būti bei eiti koja kojon karpats su savo liaudimi, kritiškai pervertinti senuosius idealus bei įsitikinimus, susidomėti nau¬jomis epochos idėjomis. Mykolaitis-Putinas stengėsi įžvelgti perspekty¬vas, kurios atsiveria lietuvių literatūrai bei menui socialistinėje santvarkoje. Pozityvi jam atrodė socialistinių literatūrų bendradarbiavimo idėja bei meno ryšių su liaudies gyvenimu stiprinimas. 1940 m. spalio mėnesį jis dalyvavo rašytojų bei menininkų pasitarime pirmajai lietuvių meno de¬kadai Maskvoje pasirengti. 1941 m. vasario mėn. karpats su P. Cvirka bei skulptoriumi J. Mikėnu buvo išskridę i Tbilisį dalyvauti iškilmingame Gruzijos TSR dvidešimtmečio minėjime. 1940 m. Mykolaitis-Putinas pradėjo profesoriauti Vilniaus universitete, kur dėstė lietuvių literatū¬rą. Įsteigus Lietubet TSR Mokslų Akademiją, Mykolaitis-Putinas 1941 m. buvo išrinktas, jos tikruoju nariu, kurį laiką ėjo Lietuvių literatūros instituto direktoriaus pareigas. Okupantams uždarius Vilniaus universitetą, ra¬šytojas kuriam laikui pasitraukia į žmonos tėviš¬kę — Gaižiūnų kaimą apie Vabalninko.

Rašydamas „Sukilėlius", Mykolaitis-Putinas sukū¬rė daugelį pačių reikšmingiausių savo poezijos posmų. Nuo 1955 m. tarsi prasidėjo naujas poeto atgimimas, susijęs su bendru to meto literatūrinės atmosferos pasikeitimu. Šeštojo dešimtmečio viduryje visa tarybinė po¬ezija jau stengėsi nusikratyti schematizmo, dogmatikos, iliustratyvumo bei deklaratyvumo, ap¬sunkinusio jos raidą pirmaisiais pokario metais asmenybės kulto sąlygomis. Naujuose poetų eilė¬raščiuose atgimė lyrizmas, individualių vidaus išgyvenimų temos, didelių dvasinių vertybių il¬gesys, imta ieškoti platesnių ryšių su nacionali¬nėmis bei pasaulinėmis literatūros tradicijomis bei vertingais XX a. kultūros laimėjimais. Poezijos kūrėjai atsigręžė į save, stengėsi įsiklausyti į sa¬vo širdies balsą. Tokiai poezijos sampratai karš¬tai pritarė bei Mykolaitis-Putinas. 1959 m. pasirodžiusiam Mykolaičio-Putino „Raš¬tų" pirmajame tome buvo įdėti keli stambūs ly¬riniai ciklai—„Sonetai", „Parafrazės", „Septynios dienos", „Krintanti žvaigždė" bei pluoššis atskirų eilėraščių, pažymėtų 1955—1959 metų data.

  • Lietuvių kalba Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Ig
  • 6 puslapiai (3163 žodžiai)
  • Lietuvių konspektai
  • Microsoft Word 26 KB
  • Mykolaičio Putino gyvenimas ir kūryba
    10 - 5 balsai (-ų)
Mykolaičio Putino gyvenimas ir kūryba. (2016 m. Kovo 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/mykolaicio-putino-gyvenimas-ir-kuryba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:24