Naujasis viešasis valdymas ir tarporganizaciniai tinklai


Viešojo administravimo referatas.

Įvadas. Naujojo viešojo valdymo ir tinklų koncepcijos. Naujojo viešojo valdymo samprata. Tinklų, tinklaveikos charakteristika. Naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų sąveika. Išvados. Literatūra.


Darbo aktualumas. Pasak M. Castells (2005), šiuolaikiniame globalizacijos ir informacinių technologijų vystymosi amžiuje daugelis funkcijų ir procesų įgyvendinami pasitelkiant tinklus. Tinklai tampa esmine struktūrine forma, kuri padeda siekti naujų žinių, keistis informacija ir patirtimi, o tinklaveika užtikrina šių procesų eigą bei rezultatus. Vis didesnį mokslininkų susidomėjimą kelia tinklaveika, tai yra tinklų dalyvių veiksmas tinkluose (Vilkas, Bučaitė-Vilkė, 2009). Tinklinės valdymo formos dėka viešojo valdymo procesas tampa labiau decentralizuotas, pliuralistinis, viešajam sektoriui jis suteikia galimybę aktyviau bendradarbiauti su nevalstybiniais subjektais. Tinklai tampa svarbia alternatyva hierarchijos ir valdymo mechanizmams. Tinklai padeda spręsti tokias problemas kaip susiskaidymo veikiami hierarchiniai koordinavimo sunkumai, pokyčių ir kompleksiškumo klausimai, susiję su rinka pagrįstais viešųjų gėrybių rezultatais, nepakankamu naujovių diegimu, neveikmingais kolektyviniais veiksmais, lėtais kultūriniais pokyčiais (Bučinskas A. Giedraitytė V. Raipa A. 2013).

Darbo objektas. Naujasis viešasis valdymas ir tarporganizaciniai tinklai.

Darbo tikslas: atskleisti naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų sąveiką.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti mokslinę literatūrą naujosios viešosios vadybos ir tinklų, tinklaveikos koncepcijoms nustatyti;

nustatyti naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų sąveiką.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizės metodas bei dokumentų studijos taikomi nagrinėjant teorinius darbo aspektus. Taikant šiuos metodus buvo atskleistos pagrindinės darbe naudojamos sąvokų sampratos – naujasis viešasis valdymas ir tarporganizaciniai tinklai.

Jungtinių Tautų parengtame šeštajame pasaulinio valdžios pertvarkos forumo leidinyje teigiama, jog „naujojo viešojo valdymo paradigma turi užtikrinti efektyvią tradicinių ir šiuolaikinių viešojo administravimo ir vadybos principų bei metodų sintezę. Įvairaus lygmens valdžia turi gebėti dirbti efektyviai visuose sektoriuose, o efektyvus valdymas suprantamas kaip į visuomenės poreikius atsižvelgiantis, derinantis visuomeninių organizacijų, pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus stiprybes, siekiant spręsti bendrus uždavinius“.

V. Domarkas pateikia tokias apibendrinančias naujojo viešojo valdymo nuostatas:

Šį sąrašą išplečia ir detalizuoja L. N. Radu ir D. L. Constantin, identifikuojančios tokius tinklo ypatumus:

dalyvavimas paremtas lygiomis teisėmis, dialogu, konsensusu ir kompromisu bei savivalda;

„Išvardytus bruožus, kurie charakterizuoja tinklus ir užtikrina jų efektyvumą, papildo kitų tinklų ekspertų pateikiami bruožai (European Evaluation..., 2010): decentralizacijos metodo, apimančio visus lygius ir neapsistojančio ties centro valdomu vertikaliu metodu, egzistavimas; suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, vietinių, regioninių, funkcinių) įtraukimas ir santykių su jomis užmezgimas; teminių klasterių, veikiančių kaip tinklo mazgai, egzistavimas; tinklui specifinių veiklų pasirinkimas (pradedant vienakryptės informacijos rinkimu ir baigiant dvikrypčiais mainais bei daugiakrypte jungtine plėtra); tinklo veiklai būdingi rezultatai (pavyzdžiui, dirbtuvės, seminarai ir kt.)“.

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad tinklaveika, kaip viešojo valdymo forma, daugiabriaunė konstrukcija, tampa vis svarbesniu šiuolaikinio viešojo valdymo metodologijos ir praktikos instrumentarijumi. Tinklaveikos, kaip visumos, ir tinklinių struktūrų funkcionavimo kokybinės charakteristikos priklauso nuo daugelio veiksnių: organizacijų pasiruošimo, vadovų, vadybininkų ir lyderių profesionalumo, demokratinių valdymo tendencijų plėtros organizacijų veikloje sąveikaujant su suinteresuotomis grupėmis, asociacijomis.

Naujasis viešasis valdymas ir tarporganizaciniai tinklai. (2016 m. Kovo 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/naujasis-viesasis-valdymas-ir-tarporganizaciniai-tinklai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:10