Nepilnamečių vagystės


Pedagogikos bakalauro darbas. Nepilnamečių asmenų vagysčių Klaipėdos mieste kriminologinis aspektas. Santrauka. Sammary. Įvadas. Vagystės Lietuvoje. Vagystės samprata. Bendra vagysčių Lietuvoje kriminologinė charakteristika. Neplnamečių asmenų vagysčių Lietuvoje ir klaipėdos mieste kriminologinė charakteristika. Nepilnamečių asmenų kriminogeninė situacija Lietuvoje. Nepilnamečių asmenų kriminogeninė situacija Klaipėdos mieste. Atskirų nepilnamečių asmenų vagysčių rūšių ypatumai Klaipėdos mieste. Privačios nuosavybės vagystės. Vagystės iš gyvenamųjų patalpų. Transporto priemonių ir automobilių vagystės. Nepilnamečių asmenų, darančių vagystes, Klaipėdos mieste ypatumai. Nepilnamečių asmenų vagysčių prevencija Lietuvoje ir klaipėdos mieste. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.


Temos aktualumas. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje vagystės – labiausiai paplitęs nusikaltimas, jos sudaro didžiausią nusikaltimų dalį, nusikalstamumo padidėjimas – siejamas su vagysčių skaičiaus padidėjimu. Lietuvoje pagal nusikalstamumo lygį nepilnamečių asmenų tarpe Vilniaus ir Klaipėdos miestai – lyderiai.

Baigiamojo darbo objektas: nepilnamečių asmenų vagystės kaip atskira nusikaltimų rūšis Lietuvoje ir Klaipėdos mieste. Darbo tikslas – nustatyti vagysčių, kaip atskiros nusikaltimų rūšies rodiklius, tendencijas bei ypatybes Klaipėdos mieste nepilnamečių asmenų tarpe ir numatyti galimas vagysčių prevencijos priemones.

Pirmoje darbo dalyje aptariama vagystės samprata bei bendra kriminogeninė vagysčių situacija Lietuvoje. Antroje dalyje apibendrinamos vagysčių statistinės tendencijos nepilnamečių asmenų tarpe Klaipėdos mieste bei tą sąlygojančios priežastys. Trečioje darbo dalyje aptariama nepilnamečių asmenų vagysčių prevencijos bendroji paskirtis bei taikomas priemonės Klaipėdos mieste.

Tyrimo charakteristika. Siekiant ištirti vagystes kaip atskirą nusikaltimų rūšį Klaipėdos mieste, buvo atlikta nepilnamečių asmenų anketinė apklausa bei analizuojami 2002- 2011 m. statistiniai duomenys apie Klaipėdos miesto kriminogeninę situaciją. Tai leido apibrėžti problemos šiuo klausimu mąstą bei suformuluoti pasiūlymus situacijai spręsti ar bent iš dalies pagarinti.

Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias pagrindines išvadas: negatyvūs kultūriniai, vertybiniai ypatumai, sąlyginai kurotiškumas, bei netobulas prevencijos įgyvendinimas ir jos teisinis reglamentavimas – veiksniai įtakojantys, nors ir mažėjantį, nepilnamečių nusikalstamumą Klaipėdos mieste.

Praktinį darbo rezultatų reikšmingumą ir pritaikymo galimybes nusako tai, kad apibrėžtos esamos prevencijos priemonės, nustatytos nusikalstamumo tendencijos, gali padėti apsaugoti asmenų turtą nuo naujų nusikaltimų padarymo, bei tobulinti palankesnę prevencijos sistemą, užtikrinančią, kad policijos padaliniai sutartinai ir greitai reaguotų į pareiškimus ir pranešimus bei kaip galima geriau būtų dirbamas operatyvinis darbas.

Nepilnamečių vagystės. (2015 m. Vasario 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/nepilnameciu-vagystes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:15