Nuosavo kapitalo apskaita įmonėje “Automagistralė”


Apskaita ir auditas. Kursinio darbo tikslas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo objektas. Kursinio darbo metodai. Nuosavo kapitalo apskaita. Nuosavo kaptalo esmė ir sudėtis. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijos ir akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kitų rezervų apskaita. Nepaskirstytojo pelno nuostolio ataskaita. Debetas Registruojant ataskaitinio laikotarpio nuostolius. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą. Perleidus anuliavus savas akcijas mažesne kaina nei jos buvo supirktos. Registruojant neigiamą esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą. Registruojant išlaidų , tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui , sumos dalį , viršijančią su ta emisija susijusių akcijų priedų sumą. Didinant įstatinį kapitalą iš nepaskirstytojo pelno. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Įstatinio kapitalo ir jo pakitimų atskleidimas aiškinamajame rašte.

Kursinio darbo tikslas: Išanalizuoti valstybinės įmonės "Automagistralė" nuosavo kapitalo dalį.

Kursinio darbo uždaviniai:

Apskaityti nuosavo kapitalo dalį įmonėje "Automagistralė";

Išnagrinėti VĮ "Automagistralė" nuosavo kapitalo dalį 2011 – 2012 metais.

Kursinio darbo objektas: nuosavo kapitalo dalis VĮ "Automagistralė".

Nuosavo kapitalo dalies apskaitymas VĮ "Automagistralė"

Turto ir turimo kapitalo sąryšį išreiškia apskaitos lygybė: TURTAS = NUOSAVAS KAPITALAS. Tai pagrindinė apskaitos lygybė. Šia lygybe grindžiama mažų ir didelių įmonių apskaita. Įmonių savininkai, taip pat laikinai gali disponuoti ir pasiskolintu turtu, tačiau tokį turtą vėliau reikės gražinti kreditoriams.

Įmonės nuosavą kapitalą sudaro: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai (nominalios vertės perviršis), perkainojimo rezervas, privalomasis rezervas, rezervas savoms akcijoms įsigyti, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).

Apmokėtas įstatinis kapitalas – pasirašytų bei apmokėtų verčių suma. Kapitalo apskaitos pavyzdiniame sąskaitų plane yra išskiriamos tokios sąskaitos:

302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas [2 - 6 psl.]

Balanse kapitalo grupėje parodomas įmonės įstatuose nurodytas ir savininkų įmokėtas bei dar neįmokėtas, bet jau pasirašytas ir pareikalautas įmokėti kapitalas. Įstatinio pasirašyto kapitalo straipsnyje rodoma įmonės įstatuose nurodyta visa pasirašyto ir įregistruoto akcinio ar valstybinio kapitalo suma, kurią savininkai jau įmokėjo arba turės įmokėti įstatuose numatyta tvarka.

Įstatinis kapitalas formuojamas steigiant įmonę. Steigiant personalinę įmonę ar ūkinę bendriją įstatinis kapitalas suformuojamas savininko piniginiu įnašu. Steigiant AB ar UAB įmonė turi išleisti į apyvartą savo vertybinius popierius (akcijas). Pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir sudaro įstatinį kapitalą.

Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimai) susidaro akcijų, turinčių nustatyą nominalią vertę, emisijos atveju. Akcijų priedas lygus skirtumui tarp išleistų akcijų nominalios vertės ir faktinės jų pardavimo kainos. Jie gali būti panaudoti įstatinio kapitralo didinimui ir nuostolių padengimui. Akcijų priedų apskaitai skirta sąskaita 303 Akcijų priedai [2 – 6 psl.]. Įmonės nuosavos akcijos pagal Verslo apskaitos standartus parodomos kontrarinėje sąskaitoje.

Perkainojimo rezervas suformuojamas ilgalaikio materialiojo ir ilgalaikio finansinio turto perkainojimo atveju. Šis balanso staripsnis užpildomas pagal sąskaitų duomenis [3 – 2 psl.].

322 Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas [ 2 – 6 psl.]

Įstatymo numatytų rezervų straipsnyje parodomi įstatymo reglamentuojami privalomieji rezervai, sudaryti skirstant ankstesniais bei ataskaitiniais finansiniais metais įmonės uždirbtą grynąjį pelną. Šis balanso staripsnis užpildomas pagal sąskaitos 331 Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas [2 – 6 psl.] duomenis.

3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų grynasis nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesniųjų metų grynasis nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai);

3423 Ankstesniųjų metų apskaitos keitimo nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai);

Bendrovės įstatinis kapitalas tai visų pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, nurodyta bendrovės įstatuose. Bendrovės steigimo atveju pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio nuostatas pradiniai steigėjų įnašai turi būti mokami pinigais. [4] Įmokėtų pradinių įnašų bendra suma turi būti ne mažesnė nei AB nustatytas bendrovės minimalus įstatinis kapitalas (akcinėms bendrovėms – 150 tūkst. litų, uždarosioms akcinėms bendrovėms – 10 tūkst. litų). Be to, kiekvieno steigėjo pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip ketvirtadalis visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir šios vertės perviršio (emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumo) sumos.

Šias AB nuostatas iliustruoja 1 priedas.

Neapmokėta akcijų dalis registruojama atskiroje kontrarinėje sąskaitoje Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas. Jei už išleistas akcijas atsiskaitoma turtu, akcijų pardavimo kaina lygi už jas gautai turto tikrajai vertei. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Jei akcijų emisijos kaina viršija jų nominaliąją vertę, registruojama tik nominalioji vertė. Jei priimtas akcininkų sprendimas didinti arba mažinti įstatinį kapitalą, įstatinio kapitalo padidėjimas arba sumažėjimas apskaitoje regsitruojamas tada, kai įstatymo nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įmonės įstatai. Jei akcininkų sprendimas didinti arba mažinti įstatinį kapitalą jau priimtas, bet pakeisti įstatai dar neįregistruoti, informacija apie sprendimą didinti arba mažinti įstatinį kapitalą turi būti atskleidžiama aiškinamajame rašte. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik įstatymu nustatyta tvarka.

Kapitalo apskaitos pavyzdiniame sąskaitų plane yra išskiriamos tokios sąskaitos: 301 Įstatinis kapitalas ir 302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas [2 – 6 psl.]. Balanse kapitalo grupėje parodomas įmonės įstatuose nurodytas ir savininkų įmokėtas bei dar neįmokėtas, bet jau pasirašytas ir pareikalautas įmokėti kapitalas. Įstatinio pasirašyto kapitalo staripsnyje rodoma įmonės įstatuose nurodyta visa pasirašyto ir įregistruoto akcinio ar valstybinio kapitalo suma, kurią savininkai jau įmokėjo arba turės įmokėti įstatuose nurodyta tvarka. Dažnai akcijas pasirašiusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui apmokėjimo už įsigytas akcijas terminas nukeliamas. Akcinių bendrovių įstatymas leidžia šį terminą ištęsti iki vienerių metų.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 200 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4163 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donatas
  • Nuosavo kapitalo apskaita įmonėje “Automagistralė”
    10 - 10 balsai (-ų)
Nuosavo kapitalo apskaita įmonėje “Automagistralė”. (2015 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuosavo-kapitalo-apskaita-imoneje-automagistrale.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:45
×