Nuosavo kapitalo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti x įmonėje


Įvadas. Pagrindinės sąvokos susiję su nuosavo kapitalo apskaita. Nuosavo kapitalo apskaitos teoriniai aspektai. Reikalavimai nuosavam kapitalui. – tasis verslo apskaitos standartas (VAS) „Nuosavas kapitalas“. Įstatinis kapitalas. Akcijų priedai. Rezervai ir jų panaudojimas. Nepaskirstytojo pelno (nuostolio) apskaita. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Nuosavo kapitalo praktiniai aspektai. Įmonės statusas ir veiklos analizė. Uab X nuosavo kapitalo apskaita 2012 metais. Uab X nuosavo kapitalo apskaita 2013 metais. Akcijų ir rezervų pripažinimas. Vadybininkų indelis į nuosavo kapitalo ataskaitą. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.

Temos aktualumas: siekiant darbo efektyvumo svarbu turėti pakankamai informacijos apie įmonės būklę, o kad įmonė veiktų sklandžiai, nepatirtų nuostolių ar staigaus bankroto, būtinai turi būti sklandi buhalterinė apskaita, tikslios ataskaitos, taip pat tikslus ir detaliai pateikta nuosavo kapitalo naudojimo informacija. Žmonės labai lengvai įsivaizduoja materialinių vertybių judėjimą, tačiau sunkiai supranta nematerialius srautus. Tuo tarpu kiekvienas valdymo srities darbuotojas turėtų aiškiai suprasti informacijos judėjimą įmonėje ir valdymo informacijos dėsningumą.

Darbo tikslas: išanalizuoti X įmonės nuosavo kapitalo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir jų panaudojimą veiklos procesui valdyti.

Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio finansinės ataskaitos yra rengiamos.

Nuosavybė – visuma interesų į turtą. Apskaitoje nuosavybė susijusi su turto investavimu į įmonę, tai yra kas konkrečiai įdėjo turtą į įmonę arba kam ji priklauso.

Savininkų nuosavybė – turtas, kurį savininkai investavo į savo įmonę, o turto padidėjimas (sumažėjimas) gautas, kaip įmonės veiklos rezultatas.

Nuosavas kapitalas – tai ūkio subjekto dalis likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus. Nuosavo kapitalo apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 8 Verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“. Savininkų nuosavą kapitalą didina pelnas ir savininkų įneštas turtas, o mažina nuostoliai ir įmonės turto išėmimas.

Nuosavybės sąvoka apskaitoje suprantama, kaip visų interesų į įmonės turtą visuma, nuosavybė parodo, kas finansavo įmonės turto įsigijimą. Įmonės turtas gali būti įsigytas dviem būdais: naudojantis skolintomis lėšomis (skolintojų nuosavybė), naudojantis savininkų lėšomis (savininkų nuosavybė).

Turtas gali priklausyti ne tik savininkams, dalis gali būti įsigyta naudojantis skolintomis lėšomis (1 lygtis).

Nuosavas kapitalas parodo, kokią dalį savininkai įdėjo į įmonę ir kiek uždirbo panaudojus visą turimą turtą (2 lygtis).

Nuosavo kapitalo sąskaitų grupė yra skirta tam, kad informacija apie savininkų nuosavybę būtų kaupiama. Savininkai investuoja savo turtą į verslą steigdami įmones, kurios dažniausiai priklauso ne vienam, o keliems asmenims. Kadangi pelningam verslui finansuoti vieno asmens arba šeimos santaupų gali nepakati. Verslo bendrasavininkiai vadinami – partneriais. Jų investuotų pinigų apskaita priklauso nuo įmonės tipo. Lietuvoje, įmonės priklausančios keliems savininkams, skirstomos: bendrijas, kooperatyvus, bendroves. Toliau darbe bus nagrinėjama bendrovės tipo įmonė.

Vienas iš pagrindinių asmenų susivienijimo tikslų – uždirbti pelną. Tačiau visais galimais atvejais apskaitoje turi būti informacija apie įnešta turtą, galimą jo padidėjimą ar sumažėjimą, perdavimą kitam asmeniui. Kiekviena įmonė vadovaujasi jų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, kuriuose numatyti visi pagrindiniai nuosavo kapitalo apskaitos reikalavimai. Nepaisant įstatymų reikalavimų, visos partnerių įmonės turi savo apskaitos taisykles:

Nepiniginiai įnašai turi būti įvertinti tikrąja verte.

Partnerių susitarimai turi būti užregistruoti.

Partnerių susitarimuose turi būti numatyti pelno ir pajamų paskirstymai.

Partnerių susitarimuose turi būti apibrėžti partnerių atlyginimų, palūkanų gavimo principai.

Kai įsitraukia naujas verslo partneris, dalis visų įmonės įsiskolinimų, esančių tuo metu turi tekti ir jo daliai.

Kai partneris palieka įmonę, jo kapitalo dalis kartu su uždirbtu pelnu turi būti grąžinta, o jo kapitalo dalis tampa įsipareigojimu.

Jei išeinančio partnerio kapitalo dalį nuperka kitas asmuo ir sumoką didesnę sumą nei nurodytą apskaitoje, tuomet gauta suma gali būti pripažinta prestižu.

Jei įmonė nutraukia veiklą, tuomet pinigai skirstomi: sumokami įsiskolinimai išoriniams kreditoriams, grąžinamos paskolos partneriams, ir vėliausiai išmokama partneriams tenkanti dalis.

Prieš nutraukiant riboto termino verslo partnerystę turi būti apskaičiuotas pelnas arba nuostolis tenkantis kiekvienam partneriui.

Jei nutraukiama riboto termino verslo partnerystė, turi būti apskaičiuojami įsipareigojimai ir turtas, išskiriant pinigus ir nelikvidų turtą, kad pinigai būtų paskirstyti proporcingai kiekvieno partnerio įneštiems pinigams“. (Bagdžiūnienė. V. 2004m.)

Akcinės bendrovės (AB) nuosavam kapitalui priskiriama:

Remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymų, nurodoma, kad bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis už ½ bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. turi galioti nelygybė. Vis dėlto nuosavas kapitalas gali tapti mažesniu, nei įstatinis kapitalas, jei įmonė dirbo nuostolingai ir yra įmonės sukauptų ir dar nepadengtų nuostolių.

Jei nuosavas kapitalas tapo mažesnis, valdyba arba bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir svarstyti klausimus dėl sprendimų būdų, kurie nurodyti pateiktame paveiksle. O bendrovėje susidariusią padėti, reikia išspręsti per 6 mėnesius, nuo dienos, kada buvo sužinota, apie sumažėjusį nuosavą kapitalą.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 800 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5700 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Nuosavo kapitalo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti x įmonėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Nuosavo kapitalo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti x įmonėje. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuosavo-kapitalo-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti-x-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 23:53
×