Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir jos teikiama informacija „X“ įmonėje


Seuosavo. Neigiamas nuosavas kapitalas. Kada neigiamas kapitalas.

Paveikslų sąrašas. Įvadas. Esminių sąvokų sąrašas. Nuosavas kapitalas, jo esmė ir sudėtis. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Perkainojimo rezervas. Dotacijos ir subsidijos. Rezervai, jų rūšys ir apskaita. Atidėjimai, jų formavimas ir apskaita. Uab "X" veiklos apibūdinimas. Nuosavas kapitalas ir jo apskaitos politika Uab "X". Uab „X“ Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Finansinių ataskaitų elementų sąryšiai. Išvados. Literatūra. Priedai.

Nuosavas kapitalas yra vienas svarbiausių įmonės būklę apibūdinančių rodiklių. Nuo jo tinkamo suformavimo, naudojimo ir pokyčių priklauso įmonės finansiniai veiklos rezultatai. Nėra verslo įmonės, kuri neturėtų nuosavo kapitalo. Nuolatinė nuosavo kapitalo sudėties, struktūros, pelningumo analizė leidžia įmonėms įsivertinti plėtros galimybės bei išlaikyti konkurencingumą rinkoje. Kiekviena nuosavo kapitalo sudedamoji dalis pateikiama nusavo kapitalo ataskaitoje turi įtakos įmonės veiklos rezultatams.

Įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus vadovaujantis Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikta informacija svarbu tiek įmonių vadovams, siekiantiems sėkmingai plėtoti verslą ir tobulėti. Tiek investuotojams ir akcininkams, siekiantiems išsiaiškinti, į kurį verslą naudingiau investuoti, kurių akcijų verta įsigyti.

Subsidijos - valstybės ar savivaldybių institucijų bei kitų trečiųjų asmenų parama skirta plataus vartojimo prekių kainoms išlaikyti ar sumažinti, bei šių prekių gamybos mastui išlaikyti.

Rezervas - tam tikras pelno paskirstymo apribojimas, skiriant tam tikrą pelno dalį konkretiems tikslams.

1 paveiksle yra pateikiamos visos nuosavo kapitalo sudedamosios dalys, kurios yra svarbios finansinių ataskaitų informacijos vartotojams, priimantiems sprendimus, nes šalys, turinčios nuosavybės teisę į įmonę, turi skirtingas teises gauti dividendų arba susigrąžinti kapitalą. Kiekvieno ilgalaikio ar trumpalaikio turto bei ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų sudedamosios dalies pakeitimas turi įtakos nuosavo kapitalo dydžiui.

Analizuojant įmonės nuosavą kapitalą, būtina išskirti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su nuosavu kapitalu:

V. Bagdžiūnienė (3) teigia, jog nuosavo kapitalo straipsnio didėjimas yra teigiamas reiškinys, kuris rodo didėjantį įmonės finansinį stabilumą. Absoliutus arba santykinis nuosavo kapitalo didėjimas gali susidaryti dėl papilomos akcijų emisijos ar kitokio tipo indėlio į įmonės kapitalą arba dėl ilgalaikio materialaus turto perkainojimo. Kuomet įmonės sukauptasis kapitalas didėja, tai parodo įmonės veiklos rezultatyvumą, taip didinant įmonės kapitalą, bei pačios įmonės vertę, bei jos galimybes išlaikyti užimamą vietą rinkoje. Nuosavo kapitalo strapsnis mažėja dėl rezervų panaudojimo ir kaupiamų nuostolių. Ši tendencija rodo, kad įmonė išleidžia daugiau nei uždirba, o tai yra neigiamos veiklos raidos tendencijos. Neigiamas nuosavas kapitalas susidaro tuomet, kai sukaupti praėjusių laikotarpių nuostoliai viršija nuosavo kapitalo sumą. Tai parodo nuosavų įmonės veiklos finansavimo šaltinių trūkumą, finansinį nestabilumą bei visišką priklausomybę nuo išorinių finansinių šaltinių. Neigiamas nuosavas kapitalas rodo veiklos nuostolingumą. Dažnai įmonėse, kuriose yra neigiamas nuosavas kapitalas, didėja trumpalaikiai įsipareigojimai. Šių procesų tarpusavio ryšį atskleidžia 2 paveikslas.

Įmonių kapitalo struktūros pasikeitimai suteikia naudingą informaciją investuotojams, vadovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie įmonės padėtį, jos taikomą politiką kapitalo formavimo atžvilgiu. Tai suteikiama galimybė spręsti apie įmonę tiek mikro, tiek makro lygiu.

Kuriant naują įmonę, nepriklausomai nuo jos tipo, tai gali būti UAB, AB ar kitos, ji turi turėti įstatinį kapitalą. Atsižvelgiant į įmonės statusą, UAB minimali nuosavo kapitalo dalis turi būti 10 000 litų (nuo 2015 m.sausio 1 d. – 2 896 eurų), AB – 150000 litų (nuo 2015 m.sausio 1 d. – 43 443 eurų).(4) Įmonės nuosavą kapitalą sudaro apmokėta įstatinio kapitalo dalis, tai yra pasirašytų bei apmokėtų verčių suma. Vykdant nuosavo kapitalo apskaitą, pavyzdiniame sąskaitų plane yra išskiriamos dvi sąskaitos: 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas ir 302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas(-). Balanse, Kapitalo grupėje yra nurodomas įmonės įstatuose nurodytas ir sąvininkų įmokėtas ir neįmokėtas, bet jau pasirašytas ir pareikalautas įmonės kapitalas. Įstatinio pasirašyto kapitalo straipsnyje yra nurodoma įmonės įstatuose nurodyta visa pasirašyto ir įregistruoto akcinio ar valstybinio kapitalo suma, kurią savininkai jau įmokėjo arba turės įmokėti įstatuose nurodyta tvarka.

Taip pat įmonės nuosavą kapitalą sudaro akcijų priedai, kurie susidaro akcijų, turinčių nustatytą nominalią vertę, emisijos atveju. Akcijų priedas yra lygus skirtumui tarp išleistų akcijų nominalios vertės ir faktinės jų pardavimo kainos. Akcijų priedų apskaitai yra skirta 303 sąskaita „Akcijų priedai“ pavyzdiniame sąskaitų plane.

Perkainojimo rezervas taip pat yra nuosavo kapitalo sudėtinė dalis. Jis yra suformuojamas ilgalaikio materialiojo turto ir ilgalaikio finansinio turto perkainojimo atveju. Balanse šis straipsnis yra užpildomas pagal sąskaitų duomenis. Sąskaitų kodai skirti perkainotajam rezervui yra 321 „Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas“ ir 322 “Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas”. Įstatymo numatytų rezervų straipsnyje yra nurodomi įstatymo reglamentuojami preivalomieji rezervai, kurie yra sudaryti skirstant ankstesniais bei ataskaitiniais finansiniais metais įmonės uždirbtą pelną. Šis rezervo straipsnis yra pildomas pagal sąskaitos 331 „Privalomasis rezervas“ duomenis. Rezervas savoms akcijoms įsigyti yra sudaromas akcinės bendrovės savų akcijų įsigijimo vertei padengti. Šis rezervas negali būti mažesnis už akcinės bendrovės įsigytų savų akcijų verčių sumą. Bendrovės įstatuose nurodytus rezervus sudaro kiti rezervai.

  • Microsoft Word 123 KB
  • 2015 m.
  • 25 puslapiai (5688 žodžiai)
  • Universitetas
  • Žilvinas
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir jos teikiama informacija „X“ įmonėje
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir jos teikiama informacija „X“ įmonėje. (2015 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuosavo-kapitalo-pokyciu-ataskaita-ir-jos-teikiama-informacija-x-imoneje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 14:53
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo